Stambeni kredit po posebnim uslovima

Iznos kredita

  • Zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita


Svrha kredita

Fizička lica sa stalnim mjesečnim primanjima mogu koristiti kreditna sredstva u svrhu kupovine, izgradnje, poboljšanja energetske efikasnosti i rekonstrukcije stambenog prostora, legalizaciju individualnih stambenih objekata i otplatu stambenog kredita u drugoj banci.


Fiksna kamatna stopa

Korisnik kredita može izabrati jednu od ponuđenih varijatni i to:
  • Za kredite do 5 godina: 3,45% godišnje – fiksno (EKS od 3,73%, godišnje);
  • Za kredite do 10 godina: 4,50% godišnje – fiksno (EKS od 4,71%, godišnje);


Fiksna – promjenljiva kamatna stopa

  • 3,95% godišnje za prvih 5 godina – fiksno, a nakon toga 12 M Euribor + 3,95% godišnje – promjenljiva, Minimalna ukupna kamatna stopa 3,95% godišnje, (EKS od 4,08%, godišnje)


Promjenljiva kamatna stopa

  • Za kredite do 25 godina 12 M Euribor + 3,75% godišnje – promjenljiva, Minimalna ukupna kamatna stopa 3,75% godišnje, (EKS od 3,92%, godišnje)


Instrumenti obezbjeđenja kredita

    • Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativna zabrana na primanja korisnika kredita i sudužnika i hipoteka na nepokretnu imovinu;
    • ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativne zabrane na primanja korisnika kredita, sudužnika i jemca, i hipoteka na nepokretnu imovinu.
– U postupku odobravanja kredita, Banka može zatražiti i dodatne instrumente obezbjeđenja.


Posebna ponuda za kupovinu kod investitora sa kojima Banka ima poslovno tehničku saradnju

 

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.