Privremene i posebne mjere za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid-19

U cilju podrške u prevazilaženju negativnih posljedica pandemije korona virusa, NLB Banka a.d. Banja Luka omogućiće svim svojim klijentima koji su direktno ili indirektno pogođeni krizom odobrenje privremenih mjera u otplati kreditnih obaveza, postupajući u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid–19.

 

Svi klijenti kojima je radni status prekinut, kojima su prihodi u značajnoj mjeri umanjeni, odnosno koji nisu u mogućnosti obavljati redovne poslovne djelatnosti, i zbog toga nisu u mogućnosti nastaviti redovnu otplatu kreditnih obaveza, treba da se obrate Banci.

 

Banka će sa svakim korisnikom kredita pojedinačno dogovarati individualne mjere kako bi prevazišli trenutne teškoće u otplati kreditnih obaveza.

 

Fizička lica mogu poslati zahtjev za odobrenje privremenog moratorijuma koji traje dok je na snazi vanredna situacija/stanje na mail adresu helpdesk@nlb-rs.ba koji će sadržati osnovne identifikacione podatke, kao i informacije o nastaloj situaciji, odnosno razloge zbog kojih nisu u mogućnosti nastaviti sa redovnom otplatom obaveza.

Zahtjev za odobrenje privremenog moratorijuma – fizička lica


Nakon isteka privremenih mjera, odnosno nakon prestanka vanredne situacije, Banka će sa svakim klijentom dogovarati posebne mjere za izmjenu uslova odobrenog kredita. Obrazac zahtjeva možete preuzeti na sljedečem linku:

Zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita (posebne mjere) – fizička lica


 

Pravna lica treba da dostave zahtjev u pisanoj formi, na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sljedećem linku:

Zahtjev za odobrenje privremenog moratorijuma – pravna licaZahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita (posebne mjere) – pravna lica


U cilju što boljeg razumijevanja privremenih mjera i mogućih olakšica, molimo da pročitate najčešća pitanja i odgovore u nastavku

Zbog čega NLB Banka Banja Luka preduzima privremene i posebne mjere za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid-19?

Privremene i posebne mjere se provode sa ciljem odobravanja olakšica klijentima koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim posljedicama, a za cilj imaju prevazilaženje poteškoća sa kojima se suočavaju i olakšavanje da u narednom periodu uredno izmiruju svoje kreditne obaveze.


Ko ima pravo na odgodu u otplati kreditnih obaveza?

Privremene i posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem Covid-19. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno, izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno, ili će biti onemogućeno, izmirivanje obaveza prema Banci.


Kako NLB Banka postupa u periodu vanredne situacije/stanja?

U periodu vanredne situacije, kada je onemogućen rad brojnim privrednim subjektima i kada je otežano kretanje, Banka uvodi Privremeni moratorijum koji predstavlja status u kojem se nalaze kreditna zaduženja klijenta do završetka vanredne situacije/stanja. Kredit/anuitet po kreditu dospjeva u skladu sa ugovorenim rokovima. U toku trajanja privremenog moratorijuma, na dospjele obaveze klijenata koji su označeni da se nalaze u statusu Privremeni moratorijum, zatezna kamata se neće obračunati.

U toku trajanja vanredne situacije/stanja, Banka neće pokretati postupak prinudne naplate potraživanja (slanje administrativne zabrane i pokretanje postupka naplate sudskim putem), osim za one klijente za koje je do 29.02.2020. godine ispunjen uslov za pokretanje sudskog postupka.

Klijent podnosi zahtjev Banci za uvođenje Privremenog moratorijuma. Zahtjev se može slati na mail helpdesk@nlb-rs.ba ili slanjem zahtjeva u poslovnicu Banke.

U slučaju da klijent iz određenih razloga nije u mogućnosti da podnese zahtjev za Privremeni moratorijum, Banka može pokrenuti Privremeni moratorijum i samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju, ukoliko se radi se o klijentu koji je pogođen negativnim efektima vanrednih okolnosti. U ovom slučaju, Banka će klijenta obavijestiti putem jednog od zvaničnih kanala komunikacije.

Banka poziva sve klijente koji su u mogućnosti da izmiruju svoje obaveze po kreditima, da to čine i za vrijeme trajanja Privremenog moratorijuma, iz razloga što će sve akumulirane obaveze iz perioda trajanja Privremenog moratorijuma, klijent morati naknadno izmiriti.


Kako NLB Banka postupa u periodu nakon prestanka vanredne situacije/stanja?

Nakon isteka vanredne situacije (ukoliko postoji mogućnost i prije) sa klijentom se dogovara modalitet Posebnih mjera, tj. način izmirenja nedospjelih obaveza i obaveza koje su dospjele u toku Privremenog moratorijuma. Klijent tada dostavlja zahtjev na propisanom obrascu Banke u kojem opisuje i dokumentuje negativne ekonomske posljedice uzrokovane novonastalom situacijom.

Na osnovu zahtjeva, Banka i klijent dogovaraju modalitet Posebnih mjera koji će pomoći da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju svoje obaveze prema Banci. Modalitet može sadržavati jednu, ili kombinaciju, Posebnih mjera.

Nakon donošenja odluke nadležnog nivoa odlučivanja, priprema se i potpisuje ugovorna dokumentacija. Ugovornu dokumentaciju potpisuju sve ugovorne strane (sudužnik, jemac, po potrebi i založni dužnik).


Koje Posebne mjere NLB Banka može ponuditi  klijentu po isteku Privremenog moratorijuma?

U skladu s kreditnom analizom i utvrđivanjem primjerenog modaliteta, Posebne mjere koje mogu biti ponuđene u okviru modaliteta su:

 • moratorijum, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza do maksimalno 6 mjeseci (ne računajući privremeni moratorijum);
   Obrazloženje: Novi moratorijum do 6 mjeseci – klijent ne plaća ni glavnicu ni kamatu 6 mjeseci. U tom periodu vrši se obračun redovne kamate. Po isteku perioda moratorijuma, obaveze po osnovu kredita se raspoređuju na dogovoreni rok otplate.
 • uvođenje grejs perioda na period od najduže 6 mjeseci za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno;
   Obrazloženje: Grejs period do 6 mjeseci – klijent u toku grejs perioda mjesečno plaća redovnu kamatu koja se obračunava na ostatak duga, ali ne plaća glavnicu. Po isteku grejs perioda, obaveze po osnovu kredita se raspoređuju na dogovoreni rok otplate.
 • produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
 • produženje krajnjeg roka do 6 mjeseci za otplatu kredita koji jednokratno dospijevaju,
 • produženje krajnjeg roka do 6 mjeseci za otplatu revolving/overdraft kredita,
 • odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
 • druge mjere koje banke preduzimaju u cilju olakšanja otplate kreditnih obaveza.


Da li NLB Banka obračunava redovnu kamatu na kredit u periodu moratorijuma?

U toku moratorijuma koji je ugovoren kao Posebna mjera, zaustavlja se obračun dospjeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva. Nakon isteka moratorijuma obračunata kamata dospijeva, a njeno plaćanje se vrši prema modalitetu koji klijent dogovori sa Bankom.


Da li NLB Banka obračunava naknadu za obradu Zahtjeva?

Banka ne obračunava naknadu za obradu Zahtjeva. Ostale troškove, koji mogu nastati u postupku realizacije izabranog modaliteta posebnih mjera, kao posljedica regulisanja obezbjeđenja kredita (troškovi mjenica, produženje roka važenja upisanog tereta na pokretnu/nepokretnu imovinu i dr.) snosi korisnik kredita.


Po kojoj kamatnoj stopi se ugovaraju novi uslovi otplate?

Kamatna stopa po kojoj se ugovora otplata ostatka duga jednaka je inicijalno ugovorenoj kamatnoj stopi.


 

Kako se može privremeno obustaviti otplata putem trajnog naloga ili administrativne zabrane?

Klijent u Zahtjevu za privremeni moratorijum određuje način na koji će Banka postupati sa trajnim nalogom ili administrativnom zabranom. Banka će po zahtjevu klijenta, ukinuti trajni nalog ili dostaviti dopis/mail poslodavcu da ne vrši uplate po postojećoj Administrativnoj zabrani, a nakon ugovaranja Posebne mjere, Banka će s klijentom ugovoriti novi trajni nalog, odnosno poslati poslodavcu novu Administrativnu zabranu.