U cilju podrške u prevazilaženju negativnih posljedica pandemije korona virusa, NLB Banka a.d. Banja Luka omogućiće svim svojim klijentima koji su direktno ili indirektno pogođeni krizom odobrenje privremenih mjera u otplati kreditnih obaveza, postupajući u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid–19.

Svi klijenti kojima je radni status prekinut, kojima su prihodi u značajnoj mjeri umanjeni, odnosno koji nisu u mogućnosti obavljati redovne poslovne djelatnosti, i zbog toga nisu u mogućnosti nastaviti redovnu otplatu kreditnih obaveza, treba da se obrate Banci.

Banka će sa svakim korisnikom kredita pojedinačno dogovarati individualne mjere kako bi prevazišli trenutne teškoće u otplati kreditnih obaveza.

Fizička lica mogu poslati zahtjev za odobrenje privremenog moratorijuma koji traje dok je na snazi vanredna situacija/stanje na mail adresu helpdesk@nlb-rs.ba koji će sadržati osnovne identifikacione podatke, kao i informacije o nastaloj situaciji, odnosno razloge zbog kojih nisu u mogućnosti nastaviti sa redovnom otplatom obaveza. 

Obrazac zahtjeva za Posebne mjere možete preuzeti na sljedećem linku:

U cilju što boljeg razumijevanja privremenih mjera i mogućih olakšica, molimo da pročitate najčešća pitanja i odgovore u nastavku

Najčešća pitanja
Zbog čega NLB Banka Banja Luka preduzima Posebne mjere za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid-19?

Posebne mjere se provode sa ciljem odobravanja olakšica klijentima koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim posljedicama, a za cilj imaju prevazilaženje poteškoća sa kojima se suočavaju i olakšavanje da u narednom periodu uredno izmiruju svoje kreditne obaveze.

Ko ima pravo na odgodu u otplati kreditnih obaveza?

Posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem Covid-19. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno, izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno, ili će biti onemogućeno, izmirivanje obaveza prema Banci.

Kako NLB Banka postupa po zahtjevu klijenta za Posebne mjere?

Klijenti Banke koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim ekonomskim posljedicama pandemije virusa Covid 19, dostavljaju zahtjev Banci na propisanom obrascu koji može preuzeti na gore navedenim linkovima, u kojem opisuju i dokumentuju negativne ekonomske posljedice.

Na osnovu zahtjeva, Banka i klijent dogovaraju modalitet Posebnih mjera koji će pomoći da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju svoje obaveze prema Banci. Modalitet može sadržavati jednu, ili kombinaciju, Posebnih mjera.

Nakon donošenja odluke nadležnog nivoa odlučivanja, priprema se i potpisuje ugovorna dokumentacija. Ugovornu dokumentaciju potpisuju sve ugovorne strane (sudužnik, jemac, po potrebi i založni dužnik).

 

Koje Posebne mjere NLB Banka može ponuditi klijentu?

U skladu s kreditnom analizom i utvrđivanjem primjerenog modaliteta, Posebne mjere koje mogu biti ponuđene u okviru modaliteta su:

  • moratorijum, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza do maksimalno 6 mjeseci;                                                             Obrazloženje: Moratorijum do 6 mjeseci – klijent ne plaća ni glavnicu ni kamatu 6 mjeseci. U tom periodu vrši se obračun redovne kamate. Po isteku perioda moratorijuma, obaveze po osnovu kredita se raspoređuju na dogovoreni rok otplate.
  • uvođenje grejs perioda na period od najduže 12 mjeseci za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno;                                     Obrazloženje: Grejs period do 12 mjeseci – klijent u toku grejs perioda mjesečno plaća redovnu kamatu koja se obračunava na ostatak duga, ali ne plaća glavnicu. Po isteku grejs perioda, obaveze po osnovu kredita se raspoređuju na dogovoreni rok otplate.
  • produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
  • produženje krajnjeg roka do 12 mjeseci za otplatu kredita koji jednokratno dospijevaju,
  • produženje krajnjeg roka do 12 mjeseci za otplatu revolving kredita,
  • odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
  • prilagođavanje plana otplate srazmjerno smanjenju prihoda ili nekom drugom relevantnom parametru koji određuje Banka
  • druge mjere koje banke preduzimaju u cilju olakšanja otplate kreditnih obaveza.
Da li NLB Banka obračunava redovnu kamatu na kredit u periodu moratorijuma?

U toku moratorijuma koji je ugovoren kao Posebna mjera, zaustavlja se obračun dospjeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva. Nakon isteka moratorijuma obračunata kamata dospijeva, a njeno plaćanje se vrši prema modalitetu koji klijent dogovori sa Bankom.

 

Da li NLB Banka obračunava naknadu za obradu Zahtjeva?

Banka ne obračunava naknadu za obradu Zahtjeva. Ostale troškove, koji mogu nastati u postupku realizacije izabranog modaliteta posebnih mjera, kao posljedica regulisanja obezbjeđenja kredita (troškovi mjenica, produženje roka važenja upisanog tereta na pokretnu/nepokretnu imovinu i dr.) snosi korisnik kredita.

 

Po kojoj kamatnoj stopi se ugovaraju novi uslovi otplate?

Kamatna stopa po kojoj se ugovora otplata ostatka duga jednaka je inicijalno ugovorenoj kamatnoj stopi.

Kako Banka postupa u slučaju da Klijent ima već ugovorene Posebne mjere i želi nove Posebne mjere?

Ukoliko klijent ima ranije odobrene Posebne mjere i traži nove Posebne mjere, na rok važenja nove Posebne mjere ne utiče ranije ugovoreni rok.

U slučajevima kada je klijentu prethodno odobrena mjera nije istekla a podnio je zahtjev za novu Posebnu mjeru, datum primjene nove Posebne mjere počinje teći od datuma ispunjenja uslova za realizaciju novih Posebnih mjera, drugim riječima s tim datumom prestaje da važi ranije odobrena Posebna mjera.

 

Da li postoji rok do kojeg se mogu podnijeti zahtjevi za Posebne mjere?

Zahtjev za odobrenje posebnih mjera klijent može podnijeti do 31.12.2020. godine.