Informacije o obradi ličnih podataka pri obavljanju video nadzora od strane NLB Banka a.d. Banja Luka

Kontrolor vaših ličnih podataka je NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića 4, Banja Luka (u daljem tekstu: “NLB”).

Svrha obrade: Banka sprovodi video nadzor u cilju zaštite i bezbjednosti ljudi, imovine i naknadne analize događaja.

Pravni osnov: Zakon o mjerama bezbjednosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima (Službeni glasnik RS br.33/15, Član 6.)

Lokacije video nadzora: Poslovni prostori NLB-a, bankomati i isplatno-uplatni uređaji.


Sa kim dijelimo vaše informacije? Pored ovlašćenih zaposlenih u banci, vaše podatke će obrađivati i naš ugovorni obrađivač – spoljni dobavljač za fizičku bezbjednost. Obrađivač će podatke obrađivati u ime i za račun Banke, u skladu sa odredbama ugovora i u okviru pružanja usluga koje im je banka povjerila na osnovu ugovora. Banka će lične podatke ustupati trećim stranama isključivo na osnovu opravdanog zahtjeva u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
Koliko dugo čuvamo vaše podatke? Video snimci se skladište na tehničkom uređaju (disku) i u zavisnosti od veličine skladištnog prostora automatski se brišu novim snimkom, a čuvaju se minimalno 7 dana u skladu sa Zakonom.

Koja su vaša prava?

Nosilac podataka (lice na koje se podaci odnose), u skladu sa Zakonom, ima sljedeća prava:

– Da bude obaviješten o prikupljanju podataka, od strane kontrolora;

– Da bude obaviješten o izvoru ličnih podataka;

– Na pristup ličnim podacima;

– Na informacije u vezi s obradom njegovih ličnih podataka

najmanje jedanput godišnje bez naknade;

– Na podnošenje prigovora.

Pravo na podnošenje prigovora nosilac podataka ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva za pokretanje postupka radi zaštite prava na privatnost kada sazna ili posumnja da su njegovi lični podaci nezakonito obrađivani ili da postoji opasnost za povredu prava.

Prigovor možete podnijeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH:

Putem e-mail: azlpinfo@azlp.ba

Putem pošte: Dubrovačka br. 6 , 71000 Sarajevo, BiH


Da li ste u obavezi da dostavite svoje podatke? Kakve su posljedice ako ih ne dostavite?

Niste u obavezi da nam dostavite vaše podatke.

Nije moguće koristiti naše bankomate ili isplatno-uplatne uređaje koji su pod video nadzorom, ući u naš poslovni prostor i kretati se po našim prostorijama koje su takođe pod video nadzorom, a da se to ne zabilježi na snimku od strane sistema za video nadzor.

Za dodatne informacije u vezi obrade ličnih podataka, možete se obratiti Timu za bezbjednost informacionog sistema i zaštitu ličnih podataka:

Putem e-mail: DPO@nlb-rs.ba

Putem pošte: Milana Tepića 4, 7800 Banja Luka, Republika Srpska / BiH.


Za dodatne informacije ili zahtjeve u vezi video nadzora, možete se obratiti Koordinatoru za poslove obezbjeđenja, protivpožarne zaštite i transporta novca koji je zadužen za video nadzor u banci na e-mail adresu: vn@nlb-rs.ba.