Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 34., 35. i 36. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine i broj S-007/20 od 28.05.2020. godine) i Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju XLVI Skupštine akcionara Banke (redovna godišnja), NLB Banka a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XLVI Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (redovna godišnja)

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se XLVI Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (redovna godišnja), održati dana 27.06.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u 11.30 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja redovnih izvještaja i odluka, koje se u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske dostavljaju Skupštini Banke na usvajanje, sve u skladu sa utvrđenim Dnevnim redom.

Za XLVI Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

 1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
 2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana skupštinskog odbora za glasanje),
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za 2021. godinu, sa finansijskim izvještajima Banke, izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima;
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu i obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke.
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2021. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende;
 7. Razmatranje i usvajanje :
 • Plana poslovanja Banke za 2022. godinu i
 • Plana poslovanja za period 2022. – 2026. godina;
 1. Razmatranje i usvajanje Drugih izmjena Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka;
 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke;
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Banke;
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog vanjskog revizora :
 • za reviziju finansijskih izvještaja NLB Banke a.d. Banja Luka za godinu završenu na dan 31.12.2022. godinu i
 • za reviziju informacionog sistema NLB Banke a.d. Banja Luka za 2022. godinu.
 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu varijabilnog dijela plate članovima Uprave Banke;
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o Informaciji o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2021 godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke;
 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2022. godinu;
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada zaposlenih NLB Banke a.d. Banja Luka za 2022. godinu;
 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim sa licima u posebnom odnosu sa Bankom u 2021. godini;
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada;
 3. Razmatranje i usvajanje Politike obezbjeđivanja raznolikosti organa upravljanja i višeg menadžmenta;
 4. Razmatranje i usvajanje Politike i procedure za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo u Nadzornom odboru i samoprocjenu rada Nadzornog odbora Banke;

 

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine Banke.

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja iz Knjige akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 17.06.2022. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine Banke, prijedlozi odluka i drugi materijali o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova kod sekretara Banke.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci deset minuta prije termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.

NLB Banka a.d. Banja Luka