U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima iz područja Sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, svaka banka, a tako i NLB Banka a.d. Banja Luka, je obavezna prikupljati propisane podatke, redovno provoditi analizu poslovanja svojih klijenata, voditi računa o relevantnosti i ažurnosti informacija, podataka i dokumentacije, koje predstavljaju osnov za identifikaciju klijenata i zasnivanje poslovnog odnosa sa Bankom.

Propisani podaci i dokumentacija o klijentu se prikupljaju prilikom stupanja u poslovni odnos sa Bankom, a čuvaju i ažuriraju  za vrijeme trajanja poslovnog odnosa.

Prilikom zasnivanja poslovnog odnosa sa Bankom, kao i po naknadnim zahtjevima Banke u toku trajanja poslovnog odnosa, Klijent je obavezan da Banci dostavi istinitu, važeću i vjerodostojnu dokumentaciju, podatke i izjave, propisane zakonom, informativnim listom, zahtjevom za uslugom ili ugovorom, odnosno Opštim i Posebnim uslovima poslovanja koji se primjenjuju za određenu uslugu, i klijent preuzima odgovornost za ispravnost dostavljenih podataka.

Ukoliko dođe do promjene podataka koji se odnose na klijenta, a koji su ranije dostavljeni Banci, klijent je obavezan da odmah o tome obavijesti Banku i dostavi joj sve promjene koje su od važnosti za korišćenje usluga, a ukoliko to ne učini, valjanim će se smatrati posljednji podaci o kojima je Klijent obavijestio Banku. Banka ne može biti pozvana na odgovornost za štetu koja bi Klijentu mogla nastati zbog toga što nije pravovremeno obavijestio Banku o promjeni podataka.

NLB Banka a.d. Banja Luka je putem pošte poslala obavještenja klijentima, fizičkim i pravnim licima, o obavezi ažuriranja podataka sa pozivom da se jave u najbližu poslovnicu Banke u cilju obnove dokumentacije i potvrde/ažuriranja podataka koje su ranije dostavili Banci.

Obavezna dokumentacija za fizička lica:

Za državljane BiH (rezidente):

  • Identifikacioni dokument lična karta ili pasoš (kopija sa originalom na uvid)

Za strane državljane (nerezidente):

  • Identifikacioni dokument (pasoš) ovjeren od strane nadležnog organa (notar, sud, opština) i u ovjerenom prevodu na jedan od službenih jezika Republike Srpske (osim za srpske, hrvatske, slovenačke, crnogorske i makedonske pasoše zbog srodnosti jezika);
  • Boravišna dozvola – Potvrda o prijavi boravišta, prijava i odjava prebivališta, kojom se dokazuje  adresa i vrijeme boravka stranca u BiH (kopija sa originalom na uvid)
  • Potvrda iz Poreske uprave Republike Srpske ukoliko je nerezident poreski obveznik u Republici Srpskoj, ovjerena od strane nadležnog organa (notar, sud, opština);

Obavezna dokumentacija za pravna lica/preduzetnike je definisana u Informativnom listu “Otvaranje i vođenje transakcionih računa u domaćoj i stranoj valuti i pružanje usluga za pravna lica i preduzetnike”

Ukoliko iz objektivnih razloga (npr. teže bolesti, invaliditeta, putovanja i slično) klijenti nisu u mogućnosti lično doći u poslovnicu Banke ili ukoliko imaju dodatnih pitanja, molimo da nas obavijeste o tome ili kontaktiraju na e-mail adresu helpdesk@nlb-rs.ba kako bismo pokušali pronaći odgovarajuće rješenje.

Dobijeni podaci predstavljaju poslovnu tajnu Banke. Lični podaci i informacije se obrađuju samo u vremenskom periodu neophodnom za ispunjenje svrhe za koju su i prikupljeni, te se arhiviraju u roku i u skladu sa zakonskom/poslovnom obavezom, nakon čega se uništavaju.

Unaprijed hvala na strpljenju i razumijevanju.

Vaša NLB Banka a.d. Banja Luka