Ažuriranje dokumentacije klijenata – Obavještenje

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima iz područja Sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, svaka banka, a tako i NLB Banka a.d. Banja Luka, je obavezna prikupljati propisane podatke, redovno provoditi analizu poslovanja svojih klijenata,...

Obavještenje XLII Skupština akcionara

Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 34., 35. i 36. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine i broj S-007/20 od 28.05.2020. godine) i Odluke...