JAVNI POZIV za izbor podobnih ponuđača za pružanje usluge izrade tehničke dokumentacije (idejni projekat i glavni projekat za izvođenje)  za planirane  rekonstrukcije i adaptacije poslovnih prostora Banke.

U narednom periodu NLB Banka planira da izvrši adaptaciju i rekonstrukciju 10 poslovnih objekata Banke, sa akcentom na uređenju šalter sala. Shodno tome, poziv za pretkvalifikaciju se odnosi na pružanje usluga izrade tehničke dokumentacije za planirane radove na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnih prostora – prizemlje sa šalter salom.

Objekti i lokacije koje Banka planira da adaptira u narednom periodu za koje je potrebno izvršiti izradu projektne/tehničke dokumentacije i za koje se odnosi poziv za pretkvalifikaciju su:

1. BANJA LUKA CENTRALA, 420m2
2. PRIJEDOR, 130 m2
3. ISTOČNO SARAJEVO, 300m2
4. DOBOJ, 142m2
5. BIJELJINA, 170m2
6. BRČKO, 185m2
7. DERVENTA, 210m2
8. KOTOR VAROŠ, 86m2
9. SRBAC, 140m2
10. LAKTAŠI, 68m2

Planirana priprema tehničke dokumentacija, za navedene radove, vršiće se u 2 faze projektovanja:
1. Izrada idejnog rješenja
2. Izrada glavnog projekta (za sve faze projektovanja – arhitektura, konstrukcija, elektroinstalacije i mašinska faza),
a sve u skladu sa projektnim zadatkom i zahtjevom Investitora, te se od lica koja učestvuju u pretkvalifikaciji očekuje, osim uslova koji su zakonom propisani za ovu oblast, visok stepen koordinacije sa Investitorom te poštovanje dogovora i rokova isporuke usluge.
Pretkvalifikacija ponuđača će se obaviti po osnovu evaluacije tražene dokumentacije o potencijalnim ponuđačima, a pozivi za dostavljanje ponuda za izradu projektne dokumentacije će biti upućeni samo odabranim pravnim licima.
Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva pravna lica, koja su registrovana za obavljanje predmetnih djelatnosti i koji zadovoljavaju uslove propisane važećom zakonskom regulativom za oblast projektovanja (prema Zakonu o uređenju prostora i građenju, Sl. glasnik RS-a br. 40/13) , a koji nisu u postupku stečaja ili likvidacije, te ukoliko se protiv istih ne vodi postupak zbog neplaćanja obaveza po osnovu javnih prihoda.
U procesu evaluacije će se obraditi i provjeriti prijave kandidata, za odabir podobnih ponuđača, a sve prema pravilima NLB Banke a.d. Banja Luka.

Za učešće u pretkvalifikacijskom postupku potrebno je dostaviti prijavu koja sadrži sljedeće:

  1. izjavu o dostavljanju prijave na javni poziv sa naglašenim predmetnim djelatnostima i aktivnostima za koje je ponuđač zainteresovan i osposobljen
  2. izjavu o grupnom nastupanju u procesu pretkvalifikacije, eventualnog davanja ponude ili ugovaranja pružanja usluga projektovanja, sa definisanim ovlaštenim predstavnikom grupe koji bi bio nosilac preuzetih ugovornih obaveza izrade tehničke dokumentacije i listom pravnih lica za pojedine faze projektovanja koje će biti angažovane u sklopu navedenih poslova od strane nosioca preuzetih ugovornih obaveza u toku izrade tehničke dokumentacije
  3. kopiju svih neophodnih licenci i ovlaštenja pravnog lica za obavljanje predmetnih djelatnosti – projektovanje svih faza (za uslove izrade tehničke dokumentacije koji se izvode na prostoru Republike Srpske prema Zakonu o uređenju prostora i građenju, Sl. glasnik RS-a br. 40/13)
  4. broj, kvalifikaciju i iskustvo zaposlenih, sa kopijama uvjerenja o položenom stručnom ispitu (licenca) za odgovornog projektanta
  5. referenc-listu pravnog lica za projektovanje objekata istih ili sličnih namjena i obima projektovanja

 

Prijave (skenirani dokumenti) se dostavljaju elektronskim putem s naznakom “PRIJAVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE NLB BANKE a.d. BANJA LUKA“, na email adresu: ponude@nlb-rs.ba deset dana od datuma objavljivanja, kada će iste biti evidentirane.
NLB Banka a.d Banja Luka zadržava pravo da zahtijeva naknadno dostavljanje originala dokumenata koji čine prijavu na javni poziv.
Pojedinačni kandidati, ili zbirno kandidati u grupi, treba da u potpunosti pokažu iskustvo i spremnost za kompletno preuzimanje i izvršavanje obaveza po pozivu za pretkvalifikaciju na navedenim mikrolokalitetima.
Komisija koju će formirati NLB Banka a.d. Banja Luka vršiće ocjenu podobnosti ponuđača za predmet pretkvalifikacije na osnovu dostavljenih dokumenata u okviru prijave, provjere referenci ili saznanja o poslovnosti ponuđača pri izvršavanju dosadašnjih sličnih ugovornih obaveza u navedenim predmetnim aktivnostima, a sve prema uslovima investitora i planiranom periodu za izvođenje radova na ovom projektu.
NLB Banka a.d Banja Luka zadržava pravo da sve prijave pristigle iza navedenog roka ne prihvati i smatra neblagovremenima. Dodatne informacije se mogu dobiti na email: ponude@nlb-rs.ba ili putem telefona 051/242 125.
NLB Banka a.d Banja Luka zadržava pravo na uvid, provjeru, te dodatna pojašnjenja u vezi s dostavljenom dokumentacijom.
Ponuđači će biti pismeno obaviješteni putem elektronske pošte o rezultatima pretkvalifikacije. NLB Banka a.d Banja Luka ne snosi nikakve troškove prijava u postupku pretkvalifikacija, kao ni eventualno u tenderskom procesu pripreme ponuda.

U slučaju promijenjenih potreba, Banka zadržava pravo da u pozivu za dostavu ponuda za projektovanje nakon završetka pretkvalifikacionog procesa, izvrši korekcije u smislu promjene lokacije ili izmjene u površinama koje će biti predmet izrade tehničke dokumentacije.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENO DOSTAVLJENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE ZA UĆEŠĆE U POZIVU ZA PONUDU.

NLB Banka a.d. Banja Luka