Banja Luka, 17.11.2021.

NLB Banka a.d. Banja Luka, objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRETKVALIFIKACIJU

za izbor podobnih ponuđača za pružanje usluge IZVOĐENJA RADOVA za planirane rekonstrukcije i adaptacije poslovnih prostora Banke.
U narednom periodu NLB Banka planira da izvrši adaptaciju i rekonstrukciju 10 poslovnih objekata Banke, sa akcentom na uređenju šalter sala. Shodno tome, poziv za pretkvalifikaciju se odnosi na pružanje usluga IZVOĐENJA RADOVA za planirane radove na rekonstrukciji i adaptaciji poslovnih prostora – prizemlje sa šalter salom i pratećim sadržajima.
Objekti i lokacije koje Banka planira da adaptira u narednom periodu za koje se odnosi poziv za pretkvalifikaciju su:

redni broj lokacija                         površina dijela planiranog za rekonstrukciju (m2)
1 BANJA LUKA CENTRALA           420
2 PRIJEDOR                                  130
3 I. SARAJEVO                              300
4 DOBOJ                                        142
5 BIJELJINA                                   170
6 BRČKO                                       185
7 DERVENTA                                 210
8 KOTOR VAROŠ                            86
9 SRBAC                                        140
10 LAKTAŠI                                      68

• Opšti tehnički uslovi adaptacije
Planirana radovi na adaptaciji i rekonstrukciji poslovnih prostora generalno obuhvataju sve vrste radova karakteristične za ove i objekte slične namjene – što bliže znači: građevinsko – zanatske radove, radove na izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacija, elektroinstalaterske radove, radove na termotehničkim instalacijama kao i specifične radove na uređenju i opremanju enterijera,
a sve u skladu sa glavnim projektom adaptacije li rekonstrukcije za konkretni poslovni prostor i zakonskim propisima za ovu oblast.
• Specifični tehnički uslovi adaptacije
Pored gore navedenih opštih uslova, specifični uslovi tokom izvođenja radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekata Banke, a koje potencijalni Izvođači radova treba da ispune su:
– Spremnost na izvođenje radova u popodnevnim satima, nakon završenog radnog vremena banke ili rad vikendom
– Spremnost na paralelno izvođenje radova sa istovremenim radom banke, uz prethodno plansko razdvajanje zona, u dogovoru sa predstavnikom Investitora,
te se od lica koja učestvuju u pretkvalifikaciji očekuje osim uslova koji su zakonom propisani za ovu oblast, visok stepen odgovornosti i koordinacije sa Investitorom, te poštovanje dogovora i rokova izvođenja radova.

• Proces pretkvalifikacije
Pretkvalifikacija ponuđača će se obaviti po osnovu evaluacije tražene dokumentacije o potencijalnim ponuđačima, a pozivi za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na konkretnoj lokaciji će biti upućeni samo odabranim pravnim licima.
Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva pravna lica, koja su registrovana za obavljanje predmetnih djelatnosti i koji zadovoljavaju uslove propisane važećom zakonskom regulativom za oblast izvođenja radova (prema Zakonu o uređenju prostora i građenju, Sl. glasnik RS-a br. 40/13), a koji nisu u postupku stečaja ili likvidacije, te ukoliko se protiv istih ne vodi postupak zbog neplaćanja obaveza po osnovu javnih prihoda.
U procesu evaluacije će se obraditi i provjeriti prijave kandidata, za odabir podobnih ponuđača, a sve prema pravilima NLB Banke a.d. Banja Luka.
Za učešće u pretkvalifikacijskom postupku potrebno je dostaviti prijavu koja sadrži sljedeće:

1. izjavu o dostavljanju prijave na javni poziv sa naglašenim predmetnim djelatnostima i aktivnostima za koje je ponuđač, zainteresovan i osposobljen
2. izjavu o grupnom nastupanju u procesu pretkvalifikacije, eventualnog davanja ponude ili ugovaranja pružanja usluga za izvođenje radova, sa definisanim ovlaštenim predstavnikom grupe koji bi bio nosilac preuzetih ugovornih obaveza izvođenja radova i listom pravnih lica za pojedine faze radova koje će biti angažovane u sklopu navedenih poslova, od strane nosioca preuzetih ugovornih obaveza u toku izvođenja radova
3. kopiju svih neophodnih licenci i ovlaštenja pravnog lica za obavljanje predmetnih djelatnosti – izvođenje radova svih faza (za radove na adaptaciji i rekonstrukciji koji se izvode na prostoru RS, a prema Zakonu o uređenju prostora i građenju, Sl. glasnik RS, br. 40/13)
4. broj, kvalifikaciju i iskustvo zaposlenih
5. referenc-listu pravnog lica za izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji objekata istih ili sličnih namjena i obima posla.

Prijave (skenirani dokumenti) se dostavljaju elektronskim putem s naznakom “PRIJAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI ZA POTREBE NLB BANKE a.d. BANJA LUKA“,

na email adresu: ponude@nlb-rs.ba

deset dana od datuma objavljivanja, kada će iste biti evidentirane.

NLB Banka a.d Banja Luka zadržava pravo da zahtijeva naknadno dostavljanje originala dokumenata koji čine prijavu na javni poziv.
Pojedinačni kandidati, ili zbirno kandidati u grupi, treba da u potpunosti pokažu iskustvo i spremnost za kompletno preuzimanje i izvršavanje obaveza po pozivu za pretkvalifikaciju na navedenim mikrolokalitetima.
Komisija koju će formirati NLB Banka a.d. Banja Luka vršiće ocjenu podobnosti ponuđača za predmet pretkvalifikacije na osnovu dostavljenih dokumenata u okviru prijave, provjere referenci ili saznanja o poslovnosti ponuđača pri izvršavanju dosadašnjih sličnih ugovornih obaveza u navedenim predmetnim aktivnostima, a sve prema uslovima investitora i planiranom periodu za izvođenje radova na ovom projektu.

NLB Banka a.d Banja Luka zadržava pravo da sve prijave pristigle iza navedenog roka ne prihvati i smatra neblagovremenima.Dodatne informacije se mogu dobiti na email: ponude@nlb-rs.ba ili putem telefona 051/242 125.

NLB Banka a.d Banja Luka zadržava pravo na uvid, provjeru, te dodatna pojašnjenja u vezi s dostavljenom dokumentacijom.

Ponuđači će biti pismeno obaviješteni putem elektronske pošte o rezultatima pretkvalifikacije. NLB Banka a.d Banja Luka ne snosi nikakve troškove prijava u postupku pretkvalifikacija, kao ni eventualno u tenderskom procesu pripreme ponuda.

U slučaju promijenjenih potreba, Banka zadržava pravo da u pozivu za dostavu ponuda za izvođenje radova nakon završetka pretkvalifikacionog procesa, izvrši korekcije u smislu promjene lokacije ili izmjene u površinama koje će biti predmet adaptacije ili rekonstrukcije.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENO DOSTAVLJENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE ZA UĆEŠĆE U POZIVU ZA PONUDU.

NLB Banka a.d. Banja Luka