Održivost

 

Za nas ovaj region nije samo tačka na mapi. Upravo zato što volimo svoj dom, trudimo se da ga poboljšamo i razvijamo za sadašnje i buduće generacije. Zbog toga smo krenuli putem intenzivnog integrisanja održivosti u naše bankarsko poslovanje. Iznad svega, kroz finansiranje želimo da ubrzamo tranziciju Jugoistočne Evrope u ekonomiju sa niskom emisijom ugljenika.

 

Za nas održivost nije samo slovo na papiru

Važan dio naše misije – pored brige o našim klijentima svojom posvećenošću, znanjem i inovativnim rješenjima – je stvaranje boljeg života, bolje budućnosti za sve nas. Za nas ovaj region nije samo tačka na mapi – ovo je naš dom. Zbog toga smo krenuli putem intenzivnog integrisanja održivosti u naše bankarsko poslovanje. U najširem smislu, održivost shvatamo kao naše djelovanje usmjereno na potrebe današnje generacije i istovremeno očuvanje potencijala i stvaranje boljih mogućnosti za buduće generacije.

Potpisnici smo globalnih principa odgovornog bankarstva

Jedan od važnih koraka na našem putu ka održivom razvoju je potpisivanje principa odgovornog bankarstva koji određuju našu ulogu i odgovornost u oblikovanju održive budućnosti. Istovremeno, pomažu nam da svoje ciljeve uskladimo sa ciljevima održivog razvoja UN i Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama.

NLB d.d. je potpisala Principe odgovornog bankarstva Ujedinjenih nacija, čime su se sve članice NLB Grupe pridružile ranijoj listi od 180 potpisnica 

Ovo je jedinstveni okvir za održivo poslovanje bankarskog sektora, razvijen kroz inovativno partnerstvo između banaka širom svijeta i Organizacije Ujedinjenih nacija. Pored NLB, potpisnice su mnoge ugledne finansijske institucije iz više od 50 zemalja sa svih šest kontinenata. Prve banke su Principe potpisale prije tačno godinu dana, a od tada se broj potpisnika kontinuirano povećava i širi na nova područja u kojima se sve više govori o održivosti.

Važan dio misije NLB Grupe je da, pored visokog nivoa brige o klijentima, svojom posvećenošću, znanjem i inovativnim rješenjima doprinese boljem životu, boljoj budućnosti za cijeli region u kome posluje. NLB Grupa čvrsto vjeruje da može da obezbijedi dodatnu vrijednost klijentima, zaposlenima i istovremeno čitavom društvu, zbog čega smo i krenuli putem intenziviranja implementacije održivosti u bankarsko poslovanje.

Principi za odgovorno bankarstvo utvrđuju ulogu i odgovornost bankarske industrije u oblikovanju održive budućnosti i usklađivanju bankarskog sektora sa planiranim dostignućima Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama iz 2015. godine. Oni  takođe, što je izuzetno važno, podstiču banke da ugrade održivost u sve segmente svog poslovanja i da identifikuju oblasti gdje imaju najveći potencijal da ostvare uticaj na održivost u svijetu, dok se istovremeno otvaraju nove poslovne mogućnosti za čitavu NLB Grupu.

Tri ključna koraka na koje obavezuju Principi sa ciljem kontinuiranog unapređenja uticaja na životnu sredinu i doprinosa boljem društvu su:

  1.  analiza trenutnog uticaja na stanovništvo i planetu,
  2.  postavljanje ciljeva u oblastima gdje banka može ostvariti najznačajniji uticaj, i
  3.  njihovo ostvarenje i javno izvještavanje o napretku.

Okvir našeg održivog djelovanja

U svim segmentima svog poslovanja i djelovanja primjenjujemo principe održivosti predstavljene u dokumentu Okvir održivosti dostupnom klikom na sliku ispod.

 

Težimo ka potpunoj integraciji elemenata održivosti u naše djelovanje što vodi do dugoročne vrijednosti banke u finansijskom, ekološkom, socijalnom i etičkom smislu. Aktivno doprinosimo uravnoteženijem i inkluzivnijem ekonomskom i socijalnom sistemu kroz tri linije djelovanja:

 

Održivo poslovanje

Održivo poslovanje podrazumijeva da banka efikasno upravlja direktnim ekološkim i socijalnim uticajima, obezbjeđujući etično i efikasno poslovanje. Naš pristup unapređenju održivog poslovanja zasniva se na mjerenju, upravljanju i izvještavanju o učinku u skladu sa EU NFRD  (EU direktiva o nefinansijskom izvještavanju) i UNEP FI (Finansijska inicijativa Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija).

Održivo finansiranje

Održivo finansiranje uključuje kriterijume održivosti (ekološke, socijalne i upravljačke) u naše poslovne i investicione odluke, koji će dugoročno biti od koristi našim klijentima i društvu u cjelini. Integrisanje održivih praksi u naše investicije, bankarske proizvode i usluge najvažniji je način na koji možemo podržati nacionalne i globalne ciljeve održivog razvoja. Pored toga, takođe nam omogućava da upravljamo rizicima i da iskoristimo poslovne mogućnosti koje proizilaze iz prelaska na zeleniju i inkluzivniju ekonomiju.

Društvena odgovornost

Kroz društveno odgovorne aktivnosti doprinosimo širem društvenom i ekonomskom razvoju, sa naglaskom na obrazovanje u zajednicama u kojima poslujemo. Pored toga, podržavamo i niz područja društvene odgovornosti kao što su: humanitarne aktivnosti, zaštita kulturne baštine, sport mladih, promocija preduzetništva, zaštita životne sredine itd.