Opšti uslovi poslovanja NLB Banka a.d. Banja Luka


NLB Banka a.d. Banja Luka
, 10.05.2019. godine

1. OSNOVNE ODREDBE
    Opštim uslovima poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi), uređuju se osnovna pravila poslovanja koja se primjenjuju u poslovanju između NLB Banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Banka) i Klijenta kao što su, prava i obaveze, ugovorni odnosi i postupci komunikacije, kamatne stope i naknade za bankarske usluge, otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, platni promet i platni instrumenti, elektronski instrumenti za plaćanje, depoziti, kreditni poslovi, sefovi, reklamacije i prigovori, kao i drugi poslovi koje Banka obavlja u skladu sa zakonom.
    Uz ugovor sa Klijentom primjenjuju se Opšti uslovi zajedno sa Posebnim uslovima za izdavanje i korišćenje elektronskih instrumenata plaćanja za fizička lica (u daljem tekstu Posebni uslovi) i informativni listovi usluga Banke. U slučaju da su pojedinačnim ugovorom sa Klijentom utvrđeni uslovi drugačiji od uslova definisanih Opštim uslovima ili Posebnim uslovima, primjenjivaće se odredbe pojedinačnog ugovora.
    Banka obavlja poslovanje sa profesionalnom pažnjom što podrazumijeva povećanu pažnju i vještine, koje se osnovano očekuju od Banke u poslovanju sa Klijentom, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i načelima savjesnosti i poštenja.
    Opšti uslovi, kao i njihove izmjene i dopune, čine sastavni dio ugovora zaključenog između Banke i Klijenta i dostupni su na zvaničnom web portalu Banke www.nlb-rs.ba i u svim poslovnim prostorijama Banke u štampanom obliku.
2. OSNOVNA PRAVILA U POSLOVANJU IZMEĐU BANKE I KLIJENTA
3. OPŠTI USLOVI ZA PRUŽANJE POJEDINAČNIH BANKARSKIH USLUGA
4. ZAVRŠNE ODREDBE

PDF verzija