Uprava i Nadzorni odbor NLB Banke a.d. Banja Luka

Uprava NLB Banke a.d. Banja Luka

Radovan Bajić

Predsjednik Uprave

Radovan Bajić rođen je 21.08.1957. godine u Kotor Varoši.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1980. godine i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci 2018. godine. Radio je kao profesor u srednjoj ekonomskoj školi u periodu 1980–1981. godine, a nakon toga u preduzeću «Rudi Čajavec» Banja Luka u periodu od 1983-1991. godine, gdje je obavljao funkciju direktora OUR-a «Elektro pokretači» i funkciju direktora preduzeća «Elektromehanika» u sastavu SOUR-a «Rudi Čajavec». U periodu od 1992-1996. godine bio je sekretar za privredu i podpredsjednik Izvršnog odobra Opštine Banja Luka.
Godine 1996. imenovan je za direktora Filijale Vojvođanske banke a.d. Novi Sad u Banja Luci. 1998. godine imenovan za direktora VB banke a.d. Banja Luka, koja je od 2001. godine poslovala pod imenom LHB banka a.d. Banja Luka i bila članica LHB Internationale Handelsbank AG Frankfurt, čiji je većinski vlasnik bila Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana. Nakon izvršenih statusnih promjena u 2006. godini, spajanja – pripajanjem Razvojne banke jugoistočne Evrope a.d. Banja Luka, LHB Banci a.d. Banja Luka, imenovan je za direktora ishodne Banke koja je nastavila sa radom pod nazivom NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka.
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka od 2016. godine mijenja naziv u NLB Banku a.d. Banja Luka. Krajem 2017. godine imenovan je za Predsjednika Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka.

Živi u Banjaluci, oženjen je i ima troje djece.

Marjana Usenik

Član Uprave

Marjana Usenik rođena je 18.02.1959. godine u Novom mestu,  Slovenija.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani.

U periodu od 1981. do 1991. godine radila je u Ljubljanskoj banci, Temeljna dolenjska banka Novo mesto, vodila odjeljenje deviznih sredstava i odjeljenje za devizne kredite, garancije i sredstva. Pri Dolenjska banka d.d. Novo mesto radila je kao menadžer odjeljenja za devizne kredite i garancije 1992 – 2001. Kao zamjenik Direktora Filijale Dolenjska – Posavje od oktobra 2001. godine do decembra 2002. godine zadužena je za rukovođenje poslovnice za korporativne klijente i samostalne preduzetnike. Od januara 2003. godine do marta 2004. godine obavljala je funkciju Direktora tržnog segmenta u Centru za korporativno bankarstvo u Dolenjska – Posavje pri NLB d.d. 2004 – 2005. godine radila je kao pomoćnik Direktora Centra za korporativno bankarstvo u Dolenjska – Posavje pri NLB d.d. U periodu decembar 2005. – decembar 2007. godine bila je lice ovlašteno od strane Uprave zaduženo za poslove sa velikim korporativnim klijentima.

Kao Direktor koordinacije i razvoja radila je u period od januara 2008. do juna 2013. godine, a od 2013. – 2014. godine obavljala je funkciju pomoćnika Uprave NLB d.d. sa nadležnostima na području razvoja proizvoda, prodajnih kanala, marketinga i kontrolinga prodaje. Zadužena za koordinaciju poslovnih aktivnosti u području poslovanja sa stanovništvom i privredom u NLB Grupi. Od januara 2015. do marta 2016. godine obavljala je funkciju pomoćnika Uprave NLB d.d. Ljubljana sa nadležnostima nad upravljanjem razvojem, te procesom nabavke. Član je Odbora za operativne rizike u NLB d.d, te član Odbora za nove i postojeće proizvode, kao i Odbora za aktivu i pasivu u NLB d.d. Od 2012. godine član je stručnog tijela Slovenian Directors’ Association, sa sertifikatom iz 2014. godine. Od 2014. godine zamjenica predsjednika Odbora direktora u NLB Banci Podgorica, Crna Gora.

Član je Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka od aprila 2016. godine.

Trenutno živi na relaciji Novo mesto – Banja Luka, udata je i ima dvoje djece.

Dragan Injac

Član Uprave

Dragan Injac rođen je 03.01.1974. godine u Travniku, BiH.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine, smjer finansije, bankarstvo i osiguranje.

Radno iskustvo sticao je obavljajući značajne funkcije u posljednjih deset i više godine, a u poslovnoj i radnoj biografiji posebno se može istaći da je radio na poslovima samostalnog stručnog saradnik za pripremu preduzeća u Direkciji za privatizaciju Republike Srpske u periodu od 2000. do 2001. godine, zatim na poslovima ovlaštenog brokera i rukovodioca poslovne jedinice VB Broker u VB Banci a.d. Banjaluka u periodu od 2001. do 2003. godine, da bi nakon toga obavljao funkciju direktora Društva za upravljanje privatizaciono-investicionim fondom VB Inter Invest a.d. Banja Luka u periodu od 2003-2005.godine.  Tokom poslovne karijere imenovani je učestvovao na mnogim seminarima, stručnim usavršavanjima kao i u projektima koji su provođeni u Banci. Ima položen stručni ispit za brokera i investicionog menadžera.

Od 2005. godine zaposlen je u NLB Razvojnoj banci i to na poslovima Šefa službe rizika u periodu od 2005. do 2007. godine. Od 2007. do 2015. godine bio je direktor Centra poslovanja sa privredom.  Od avgusta 2015. godine Član je Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka i neposredno je odgovoran za upravljanje i rukovođenje: Sektorom za poslovanje sa stanovništvom, Sektorom za poslovanje sa privredom i Sektorom za razvoj proizvoda,podršku prodaji i zastupanju u osiguranju.

Živi u Banjaluci, oženjen je i ima dvoje djece.

Goran Babić

Član Uprave

 

Goran Babić rođen je 19.07.1975. godine u Banjoj Luci.

Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2000. godine u Ministarstvu finansija Republike Srpske, gdje je položio državni ispit, a 2003. godine je pri Ministarstvu pravde Republike Srpske položio pravosudni ispit.

Po dolasku Hypo Grupe na tržište Republike Srpske, juna 2002. godine zasnovao je radni odnos u Kristal banci na poziciji stručnog saradnika za pravne poslove u Odjelu pravnih poslova.

  1. godine imenovan je za direktora Odjela pravnih poslova u Hypo Alpe-Adria Banka a.d. Banja Luka. Po uvođenju funkcije sprečavanja pranja novca u Okviru Odjela bio je odgovoran za njen rad i poslovanje. U toku 2006. godine, nakon izmjene organizacije, pored prethodno navedenih funkcija, preuzeo je poslove i odgovornost Odjela Uprave, a po uspostavljanju funkcije Compliance, obavljao je i te poslove. Krajem 2009. godine vršio je privremeno nadležnosti člana Uprave za poslove rizika (CRO) zbog čega je proveo 3 mjeseca u Klagenfurtu u različitim risk Odjeljenjima Hypo Grupe. Po preuzimanju Hypo Grupe od strane Republike Austrije, u junu 2010. godine imenovan je za člana Uprave zaduženog za poslovanje sa korporativnim i javnim klijentima (CMO).

Od juna 2012. godine do marta 2016. godine bio je direktor u Hypo Alpe-Adria a.d. Banja Luka, te savjetnik Uprave do juna 2016. godine kada prestaje s radom u banci.

U avgustu 2016. godine uspostavlja saradnju sa advokatskom kancelarijom Karanović&Nikolić Beograd, polaže advokatski ispit, te je u oktobru 2016. godine imenovan za advokata od strane Advokatske komore RS. U svojstvu advokata bavio se raznim oblastima advokature i pružanja pravnih usluga, kako pravnim tako i fizičkim licima. Osim zastupanja klijenata pred sudovima, značajan dio pružanja pravnih usluga odnosio se na pravno savjetovanje međunarodnih klijenata.

Dana 01.01.2021. godine stupio je na dužnost Člana Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka (CFO) čime je postao neposredno odgovoran za upravljanje i rukovođenje Sektorom za upravljanje sredstvima, Službom za investicije, nabavku, sigurnost i opšte poslove, Službom za usklađenost poslovanja, Sekretarijatom i pravnim poslovima kao i Službom za upravljanje ljudskim resursima i organizaciju.

Živi u Banjaluci, oženjen je i ima dvoje djece.

 

Nadzorni odbor NLB Banke a.d. Banja Luka

Blaž Brodnjak Predsjednik
Od decembra 2010. do kraja novembra 2012. godine radio je kao vođa divizije za poslovanje sa privrednim društvima i javnim sektorom u grupi Hypo Alpe-Adria u Gracu. U periodu od oktobra 2009. do novembra 2010. godine radio je kao ovlašteno lice uprave Zavarovalnice Triglav, a prije toga u periodu od februara 2005. do jula 2009. godine bio je član uprave BAWAG Banke d.d. Od marta 2003. do januara 2005. godine bio je vođa poslovanja sa privrednim društvima u Raiffeisen banci d.d., a u periodu od oktobra 2001. do februara 2003. godine vodio je odjeljenje za poslovanje sa srednje velikim preduzećima u tadašnjoj Bank Austria Creditanstalt d.d. (sadašnja Unicredit banka d.d.). gdje je i započeo bankarsku karijeru januara 2000. godine. Prva radna iskustva stekao je u Publikumu, gdje se zaposlio u oktobru 1998.godine. Godine 2009. uspješno je završio MBA studij na IEDC – Poslovna škola Bled, a 1998. godine diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Pored redovnih obaveza, posljednjih godina bio je aktivan član nadzornih odbora u bankarskim, osiguravajućim i proizvodnom društvu. Od 1. decembra 2012. godine postaje član uprave NLB d.d. nadležan za područje poslovanja sa velikim preduzećima, stanovništvom i privatnim bankarstvom. Dana 6. jula 2016. godine imenovan je za predsjednika uprave NLB d.d. Ljubljana. Predsjednik je Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka od 21.06.2013. godine.
Boštjan Kovač zamjenik Predsjednika
Od juna 2015. do septembra 2016. godine bio je član Upravnog odbora – izvršni direktor u SŽ Železniško gradbeno podjetje u Ljubljani. U Banci Celje obavljao je poslove izvršnog direktora za komercijalne poslove u periodu od aprila 2014. do maja 2015. godine, a u periodu od maja 2012. do kraja marta 2014. godine bio je direktor glavne podružnice u Ljubljani. U periodu od juna 2003. do aprila 2012. bio je izvršni direktor za finansijski inženjering, a kasnije izvršni direktor za finansije, računovodstvo i upravljanje u DARS d.d. Celje. Svoj poslovni put započeo je u NLB d.d. kao stručnjak za finansije i preduzeća godinu dana nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Od 2014. do 2015. godine bio je član Nadzornog odbora Bankart d.o.o Slovenija, a 2015. i 2016. godine član Nadzornog odbora Slovenske železnice d.d. Ljubljana. Od januara 2017. godine viši je savjetnik – regionalni menadžer za BiH u NLB d.d. Ljubljana. Član Nadzonog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka je od 2017. godine.
Ayda Šebić član
U periodu od maja 2000. do kraja decembra 2014. godine bila je vođa odjeljenja za pravo i compliance u Sberbank BH d.d. (pravni sljedbenik Volksbank BH d.d.). U periodu od 1984. do 2000. godine bila je zaposlena u Privrednoj banci Sarajevo, Udružena banka, gdje je obavljala poslove šefa kabineta
generalnog direktora / sekretar banke. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1978. godine, gdje je stekla zvanje diplomiranog pravnika, a 1986. godine položila je stručni ispit za radnike organa uprave. Tokom radnog iskustva bila je član raznih stručnih organa. Od 01.01.2015. godine je u penziji, a u septembru 2015. godine imenovana je za člana Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka.
Dragan Kovačević član
Od 2010. do 2016. godine radio je u Hypo Alpe Adria Banka gdje je bio član, a kasnije i predsjednik uprave i generalni direktor. Prije toga godinu dana bio je savjetnik ministra za finansije i trezor BiH. U periodu od 2008. do 2009. godine bio je direktor Instituta za istraživački rad i razvoj, te nastavnik u zvanju docenta na Međunarodnom sveučilištu “Philip Noel-Baker” u Sarajevu. Od 2006. godine bio je direktor Nove Banjalučke Banke Banja Luka, članice HVB Central Profit Banke, čiji je izvršni direktor i član Uprave bio u periodu od
2003. do 2006. godine, nadležan za operacije. Prije toga, od 1997. godine, bio je viceguverner CBBiH, a godinu ranije pomoćnik ministra trgovine Kantona Tuzla. Svoj poslovni put započeo je kao projektant u Elektro Tuzla, nastavio kao voditelj radne jedinice Elektrooprema preduzeća Elir-Nikola Tesla Tuzla, a od 1982. do 1996. godine bio je direktor Odjeljenja za ekonomske i finansijske poslove istog preduzeća. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, postidplomski studij je završio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U penziji je od 2017. godine.
Član je Nadzornog NLB Banke a.d. Banja Luka od juna 2017. godine.
Igor Zalar član
U periodu od 2002. pa do 2015. godine bio je zaposlen na raznim pozicijama u Sberbank d.d. (prije Volksbank d.d. Ljubljana), gdje je počeo kao analitičar u Odjeljenju za maloprodaju, nakon čega postaje savjetnik rukovodioca u tom istom odjeljenju. Nastavio je kao savjetnik Upravnog odbora, a godinu dana kasnije postaje rukovodilac Odjeljenja za kontrole nad rizicima, te nakon toga i direktor istog odjeljenja.
Posljednju godinu rada u Sberbanci d.d. Ljubljana bio je na mjestu direktora Odjeljenja za korporativni i maloprodajni rizik i Odjeljenja za tržišni i operativni rizik. Svoj poslovni put započeo je 1999. godine u SKB d.d. kao analitičar u Odjeljenju za poslovno bankarstvo, gdje je radio do 2001. godine. Nakon toga godinu dana bio je analitičar u Odjeljenju za maloprodaju u Unicredit d.d. Banka Austria. 1996. godine diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, gdje je 2000. godine magistrirao na temu međunarodne ekonomije.
Od septembra 2015. godine direktor je Sektora za upravljanje rizicima u NLB d.d. Ljubljana, a član Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka je od septembra 2017. godine.
Odbor za reviziju
Tatjana Jamnik Skubic Predsjednica
Polona Kurtevski član
Barbara Deželak član
Zoran Blagojević član
Nikolina Lilek član