Uprava i Nadzorni odbor NLB Banke a.d. Banja Luka

Uprava NLB Banke a.d. Banja Luka

Goran Babić

Predsjednik Uprave

 

Goran Babić rođen je 19.07.1975. godine u Banjoj Luci.

Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2000. godine u Ministarstvu finansija Republike Srpske, gdje je položio državni ispit, a 2003. godine je pri Ministarstvu pravde Republike Srpske položio pravosudni ispit.

Po dolasku Hypo Grupe na tržište Republike Srpske, juna 2002. godine zasnovao je radni odnos u Kristal banci na poziciji stručnog saradnika za pravne poslove u Odjelu pravnih poslova.

  1. godine imenovan je za direktora Odjela pravnih poslova u Hypo Alpe-Adria Banka a.d. Banja Luka. Po uvođenju funkcije sprečavanja pranja novca u Okviru Odjela bio je odgovoran za njen rad i poslovanje. U toku 2006. godine, nakon izmjene organizacije, pored prethodno navedenih funkcija, preuzeo je poslove i odgovornost Odjela Uprave, a po uspostavljanju funkcije Compliance, obavljao je i te poslove. Krajem 2009. godine vršio je privremeno nadležnosti člana Uprave za poslove rizika (CRO) zbog čega je proveo 3 mjeseca u Klagenfurtu u različitim risk Odjeljenjima Hypo Grupe. Po preuzimanju Hypo Grupe od strane Republike Austrije, u junu 2010. godine imenovan je za člana Uprave zaduženog za poslovanje sa korporativnim i javnim klijentima (CMO).

Od juna 2012. godine do marta 2016. godine bio je direktor u Hypo Alpe-Adria a.d. Banja Luka, te savjetnik Uprave do juna 2016. godine kada prestaje s radom u banci.

U avgustu 2016. godine uspostavlja saradnju sa advokatskom kancelarijom Karanović&Nikolić Beograd, polaže advokatski ispit, te je u oktobru 2016. godine imenovan za advokata od strane Advokatske komore RS. U svojstvu advokata bavio se raznim oblastima advokature i pružanja pravnih usluga, kako pravnim tako i fizičkim licima. Osim zastupanja klijenata pred sudovima, značajan dio pružanja pravnih usluga odnosio se na pravno savjetovanje međunarodnih klijenata.

Dana 01.01.2021. godine stupio je na dužnost Člana Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka (CFO) čime je postao neposredno odgovoran za upravljanje i rukovođenje Sektorom za upravljanje sredstvima, Službom za investicije, nabavku, sigurnost i opšte poslove, Službom za usklađenost poslovanja, Sekretarijatom i pravnim poslovima kao i Službom za upravljanje ljudskim resursima i organizaciju.

Od 01.07.2021. godine preuzeo funkciju Predsjednika Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka.

Živi u Banjaluci, oženjen je i ima dvoje djece.

 

Marjana Usenik

Član Uprave

Marjana Usenik rođena je 18.02.1959. godine u Novom mestu,  Slovenija.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani.

U periodu od 1981. do 1991. godine radila je u Ljubljanskoj banci, Temeljna dolenjska banka Novo mesto, vodila odjeljenje deviznih sredstava i odjeljenje za devizne kredite, garancije i sredstva. Pri Dolenjska banka d.d. Novo mesto radila je kao menadžer odjeljenja za devizne kredite i garancije 1992 – 2001. Kao zamjenik Direktora Filijale Dolenjska – Posavje od oktobra 2001. godine do decembra 2002. godine zadužena je za rukovođenje poslovnice za korporativne klijente i samostalne preduzetnike. Od januara 2003. godine do marta 2004. godine obavljala je funkciju Direktora tržnog segmenta u Centru za korporativno bankarstvo u Dolenjska – Posavje pri NLB d.d. 2004 – 2005. godine radila je kao pomoćnik Direktora Centra za korporativno bankarstvo u Dolenjska – Posavje pri NLB d.d. U periodu decembar 2005. – decembar 2007. godine bila je lice ovlašteno od strane Uprave zaduženo za poslove sa velikim korporativnim klijentima.

Kao Direktor koordinacije i razvoja radila je u period od januara 2008. do juna 2013. godine, a od 2013. – 2014. godine obavljala je funkciju pomoćnika Uprave NLB d.d. sa nadležnostima na području razvoja proizvoda, prodajnih kanala, marketinga i kontrolinga prodaje. Zadužena za koordinaciju poslovnih aktivnosti u području poslovanja sa stanovništvom i privredom u NLB Grupi. Od januara 2015. do marta 2016. godine obavljala je funkciju pomoćnika Uprave NLB d.d. Ljubljana sa nadležnostima nad upravljanjem razvojem, te procesom nabavke. Član je Odbora za operativne rizike u NLB d.d, te član Odbora za nove i postojeće proizvode, kao i Odbora za aktivu i pasivu u NLB d.d. Od 2012. godine član je stručnog tijela Slovenian Directors’ Association, sa sertifikatom iz 2014. godine. Od 2014. godine zamjenica predsjednika Odbora direktora u NLB Banci Podgorica, Crna Gora.

Član je Uprave NLB Banke a.d. Banja Luka od aprila 2016. godine.

Trenutno živi na relaciji Novo mesto – Banja Luka, udata je i ima dvoje djece.

Ljiljana Krsman

Član Uprave

Ljiljana Krsman rođena je 16.07.1965. godine u Sarajevu.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekla je Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1989. godine.

Ljiljana Krsman je svoju karijeru u oblasti finansija započela odmah po završetku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na poziciji finansijskog analitičara u čuvenoj kompaniji FAMOS, koja je u to vrijeme brojala preko 13.000 zaposlenih. Svoj profesionalni razvoj nastavlja na pozicijama finansijskog konsultanta, finansijskog direktora i revizora u nekim od najuspješnijih organizacija, kompanija i osiguravajućih kuća.

Svoje ekspertske vještine i znanja u oblasi finansija od 2005. godine primjenjivala je u Hypo Alpe Adria banci. Započevši karijeru u banci kao nagrađivani direktor poslovnice na Palama, unaprijeđena je na poziciju direktora prodaje za čitavu regiju Istočnog Sarajeva, nakon čega je vrlo brzo postala direktor Sektora za upravljanje prodajom na nivou Banke.

U Hypo Alpe Adria bank a. d. Banja Luka, a potom i Addiko bank a. d. Banja Luka, Krsman je naročito visoke rezultate pokazala kao direktor GSS za administraciju klijenata i računa, kao i na poziciji direktora Centralne upravljačke funkcije za administraciju klijenata i računa i Dokumentacioni centar na nivou čitave grupacije, dok je kao direktor Odjela operacija uspješno realizovala neke od najznačajnijih projekata u oblasti organizacije i optimizacije procesa na nivou Banke, čime se afirmisala kao jedan od najboljih stručnjaka u finansijskoj i bankarskoj oblasti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

U NLB Banci a.d. Banja Luka je od februara 2022. godine kao Savjetnik Uprave, a od 01.04.2022. godine je na poziciji Člana Uprave, zadužena za poslove sa stanovništvom i SME.

Živi u Banjaluci, udata je i ima dvoje djece.

 

Nadzorni odbor NLB Banke a.d. Banja Luka

Andreas Burkhardt Predsjednik

Obrazovanje:

MBA, Univerzitet u Daytonu (1999); Univerzitet u Augsburgu, Fakultet za poslovnu administraciju i ekonomiju, diploma („Diplom-Kaufmann“) (1998)

Karijera:

  • CRO u Upravi NLB d.d (2013-)
  • Šef upravljanja rizikom u Volksbank u Mađarskoj, uključen u nadogradnju i racionalizaciju postupaka naplate i restrukturiranja preduzeća (do januara 2013)
  • Član upravnog odbora Volksbank, Rumunija, zadužen za finansije, restrukturiranje i naplatu (2010-2011)
  • Član uprave Volksbank BiH u Sarajevu, zadužen za financijski dio poslovanja i rizike (2003-2009)
  • Od 2000. godine obavljao je druge funkcije u spomenutoj banci

Ostale važne funkcije i dostignuća:

19 godina iskustva u bankarstvu, posebno na području Centralne Evrope.

Damir Kuder zamjenik Predsjednika

Obrazovanje:

1998 – 2004               Ekonomsko–poslovni fakultet Maribor, Slovenija, Magistarski Studij, međunarodna ekonomija

1991 – 1997                 Ekonomski fakultet Ljubljana, Slovenija, Finansije

1987 – 1991                Gimnazija Trbovlje, Slovenija

Karijera:

April 2021 – Novembar 2021                        Komercijalna banka Podgorica, predsjednik Odbora direktora

Mart 2021 – Decembar 2021                         Komercijalna banka Banja Luka, predsjednik Nadzornog odbora

2021 –                           NLB d.d., Područni direktor, Country Manager BIH, Upravljanje NLB Grupe

2020 –  2021                NLB d.d., Savjetnik, Upravljanje NLB Grupe

2011 –  2020                 NLB Banka Skopje, član uprave

2009 – 2010                   NLB Tutunska banka AD Skopje, direktor Centra za koordinacijo i saradnju između NLB članica

2006 –2009                   NLB Tutunska banka AD Skopje, savjetnik Upravnog odbora

2005 – 2006                  Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Sektor za upravljanje kapitalskih investicija i nadzor, savjetnik direktorja

2004 – 2005                  Ministarstvo inostranih poslova Republike Slovenije, Sektor za ekonomsko diplomatiju, I. sekretar

2000 – 2004                  Ambasada Republike Slovenije Skopje, ekonomski savjetnik

1997 – 2000                   Ministarstvo za ekonomske odnose in razvoj Republike Slovenije, Uprava za međunarodne ekonomske odnose, savjetnik

1995 – 1997                    Srednja upravno–administrativno škola Ljubljana, profesor različitih ekonomskih predmeta

 

Hedvika Usenik član

Obrazovanje:

1996 – 2000 Univerzitet u Ljubljani, Ekonomski fakultet: mr. Sc. Posao i administracija, uža specijalnost: Finansije

1991. – 1996. Univerzitet u Ljubljani, Ekonomski fakultet: dipl. Ekonomija, uža specijalnost: Marketing

24 godine radnog iskustva, od toga više od 18 godina u međunarodnim bankarskim grupama u oblastima korporativnog i maloprodajnog bankarstva i 5 godina u ekonomskim istraživanjima. 13 godina menadžerskog iskustva u vođenju manjih i većih timova.

Karijera:

2022 –            NLB d.d. Član Uprave (CMO)

2020 – 2022  NLB d.d. pomoćnik Uprave za maloprodaju

2018-2019    NLB d.d., Upravljanje grupom: Country Manager

2018 / 03-06 Aserta d.o.o., Ljubljana, (porodična kompanija): direktor prodaje

2014. – 2018. UniCredit Banka Slovenija d.d .: šef Odjeljenja za poslovanje sa stanovništvom i privatnim bankama i član uprave (licenca pribavljena od strane Evropske centralne banke u februaru 2016.), prvi potpredsjednik UniCredit Grupe

2013-2014 UniCredit Banka Slovenija d.d., Sektor za maloprodaju: Regionalni šef

2009. – 2013. UniCredit Banka Slovenija d.d., Sektor za maloprodaju: Voditelj marketinga i segmenata

2005. – 2009. Bank Austria Creditanstalt d.d., (2007. godine preimenovano u UniCredit Banka Slovenija d.d.), Odjel za korporativno bankarstvo: Šef trgovine, finansiranja i upravljanja gotovinom

2002 – 2005 Bank Austria Creditanstalt, Odjel za korporativno bankarstvo: Menadžer računa za korporativne klijente

2001. – 2002. Bank Austria Creditanstalt, Odjel za korporativno bankarstvo: analitičar kompanije

1996 – 2001 Institut za ekonomska istraživanja: istraživač

Dragan Kovačević Nezavisni član
Od 2010. do 2016. godine radio je u Hypo Alpe Adria Banka gdje je bio član, a kasnije i predsjednik uprave i generalni direktor. Prije toga godinu dana bio je savjetnik ministra za finansije i trezor BiH. U periodu od 2008. do 2009. godine bio je direktor Instituta za istraživački rad i razvoj, te nastavnik u zvanju docenta na Međunarodnom sveučilištu „Philip Noel-Baker“ u Sarajevu. Od 2006. godine bio je direktor Nove Banjalučke Banke Banja Luka, članice HVB Central Profit Banke, čiji je izvršni direktor i član Uprave bio u periodu od
2003. do 2006. godine, nadležan za operacije. Prije toga, od 1997. godine, bio je viceguverner CBBiH, a godinu ranije pomoćnik ministra trgovine Kantona Tuzla. Svoj poslovni put započeo je kao projektant u Elektro Tuzla, nastavio kao voditelj radne jedinice Elektrooprema preduzeća Elir-Nikola Tesla Tuzla, a od 1982. do 1996. godine bio je direktor Odjeljenja za ekonomske i finansijske poslove istog preduzeća. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, postidplomski studij je završio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U penziji je od 2017. godine.
Član je Nadzornog NLB Banke a.d. Banja Luka od juna 2017. godine.
Dragan Gligorić Nezavisni član

Obrazovanje:

Maj 2012. – april 2016. doktor ekonomskih nauka
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet (BIH)

Decembar 2007. – novembar 2011. Magistar (magistarski studij
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet (BIH)

Septembar 2002. – decembar 2006. Diplomirani ekonomista
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet (BIH)

Karijera:

Juni 2020. – sadašnji prodekan za akademske poslove
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet

Novembar 2016. – danas docent
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet

Decembar 2014. – današnji konsultant
CITY consulting doo Banja Luka

Septembar 2009. – jul 2014. konsultant
Poslovni savjetnik doo Banja Luka

Jul 2007. – oktobar 2016. asistent u nastavi; Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet

Januar 2007. – maj 2009. stručni saradnik
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Banja Luka

Odbor za reviziju
Tatjana Jamnik Skubic Predsjednica
Polona Kurtevski član
Mirko Ilić član