Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 34., 35. i 36. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine, broj S-009/2022 od 27.06.2022. godine i broj S-009/23 od 29.05.2023. godine), Zakonom o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023) i Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju XLVIII Skupštine akcionara Banke (vanredna skupština), NLB Banka a.d. Banja Luka objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XLVIII Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (vanredna sjednica)

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se XLVIII Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (vanredna sjednica), održati dana 28.08.2023. godine (ponedeljak) sa početkom u 11.30 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja odluka, koje se u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske dostavljaju Skupštini Banke na usvajanje, sve u skladu sa utvrđenim Dnevnim redom.

Za XLVIII Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

  1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
  2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana skupštinskog odbora za glasanje),
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog vanjskog revizora:
  • za reviziju finansijskih izvještaja NLB Banke a.d. Banja Luka za godinu završenu na dan 31.12.2023. godinu i
  • za reviziju informacionog sistema NLB Banke a.d. Banja Luka za 2023. godinu.
  1. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Banke.

 

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na XLVIII vanrednoj sjednici Skupštine iznosi 62.003 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sjednicu Skupštine Banke čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa zakonom o privrednim društvima koji uređuje akcionarska društva mogu glasati i pisanim putem.

Skupština Banke donosi odluke koje su uvrštene na Dnevni red većinom glasova akcionara vlasnika običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.

Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu:

Akcionari Banke imaju pravo da, počevši od dana objavljivanja ovog Obavještenja, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova, kod sekretara Banke, preuzmu prijedloge odluka i druge materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke.

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke:

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja iz Knjige akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 18.08.2023. godine.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci deset minuta prije termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:

Na sjednici Skupštine Banke može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine Banke, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine Banke.

Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine. Prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Banke, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.

Ako Nadzorni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva

Glasanje preko punomoćnika:

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć, koje treba biti ovjereno od strane nadležnog organa.

Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Banke.

Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.

Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim Banci i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini Banke.

Obavještenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednost

Na Dnevnom redu Skupštine Banke nisu uvrštene Odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skupštine Banke.

NLB Banka a.d. Banja Luka