Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17) i Odluke Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka od 24.04.2020. godine o sazivanju XLI Skupštine akcionara NLB Banke (godišnja), NLB Banka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XLI Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (godišnja)

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se XLI Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (godišnja), održati dana 28.05.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja redovnih izvještaja koji se godišnje dostavljaju Skupštini Banke na usvajanje, sve u skladu sa utvrđenim dnevnim redom koji čini sastavni dio ovog Obavještenja.

Za XLI Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

 1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
 2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana Komisije za glasanje);
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za 2019. godinu, sa finansijskim izvještajima Banke, izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima;
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu i obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke.
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2019. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje :
 • Plana poslovanja Banke za 2020. godinu i
 • Plana poslovanja za period 2020. – 2024. godina;
 1. Razmatranje i usvajanje Prve Izmjene i dopune Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka;
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o uključivanju subordinisanih dugova u stavke dopunskog kapitala Banke;
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o Informaciji o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2019. godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke;
 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2020. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada;
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim sa licima u posebnom odnosu sa Bankom u 2019. godini.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine Banke.
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 18.05.2020. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine Banke, prijedlozi odluka i drugi materijali o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Banke u Banja Luci, kod Sekretara Banke, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci deset minuta prije termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.

NLB Banka a.d. Banja Luka