Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17) i Odluke Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka od 24.04.2020. godine o sazivanju XLIII Skupštine akcionara NLB Banke (godišnja), NLB Banka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XLIII Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (godišnja)

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se XLIII Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (godišnja), održati dana 31.05.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 12.00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja redovnih izvještaja koji se godišnje dostavljaju Skupštini Banke na usvajanje, a sve u skladu sa utvrđenim dnevnim redom koji čini sastavni dio ovog Obavještenja.

Za XLIII Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

 1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
 2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana skupštinskog odbora za glasanje),
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za 2020. godinu, sa finansijskim izvještajima Banke, izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima;
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu i obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke.
 5. Razmatranje i usvajanje Strategije NLB Banke a.d. Banja Luka;
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2020. godinu;
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke za pokriće negativnih efekata prve primjene Odluke Agencije za bankarstvo o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka;
 8. Razmatranje i usvajanje:
 • Plana poslovanja Banke za 2021. godinu i
 • Plan poslovanja za period 2021. – 2025. godina;
 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati varijabilnog dijela naknade članovima Uprave Banke;
 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o Informaciji o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2020 godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke;
 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2021. godinu;
 1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim sa licima u posebnom odnosu sa Bankom u 2020. godini;
 2. Prijedlog Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Banke zbog isteka mandata;
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka;
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknada za rad članova Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i drugih Odbora koje Nadzorni odbor može imenovati;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju obrasca Ugovora koji se zaključuju sa članovima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i drugih Odbora koje Nadzorni odbor imenuje.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine Banke.
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 21.05.2021. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine Banke, prijedlozi odluka i drugi materijali o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova kod sekretara Banke.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci deset minuta prije termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.

 

NLB Banka a.d. Banja Luka