Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 34., 35. i 36. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine, broj S-007/20 od 28.05.2020. godine i broj S-009/2022 od 27.06.2022. godine i broj S-009/23 od 29.05.2023. godine), Zakonom o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023) i Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju XLIX Skupštine akcionara Banke (redovna godišnja), NLB Banka a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XLIX Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (redovna godišnja)

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se XLIX Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (redovna godišnja), održati dana 27.06.2024. godine (četvrtak) sa početkom u 9.00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja redovnih izvještaja i odluka, koje se u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske dostavljaju Skupštini Banke na usvajanje, sve u skladu sa utvrđenim Dnevnim redom.

Za XLIX Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka predložen je sljedeći

DNEVNI RED

 1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
 2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana skupštinskog odbora za glasanje),
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za 2023. godinu, sa finansijskim izvještajima Banke, izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima;
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke.
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2023. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende;
 7. Razmatranje i usvajanje :
 • Plana poslovanja Banke za 2024. godinu i
 • Plan poslovanja za period 2024. – 2028. godina;
 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog vanjskog revizora :
 • za reviziju finansijskih izvještaja NLB Banke a.d. Banja Luka za godinu završenu na dan 31.12.2024. g.i
 • za reviziju informacionog sistema NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu.
 1. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu varijabilnog dijela plate članovima Uprave Banke;
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o Informaciji o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2023. godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke;
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2024. godinu;
 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada zaposlenih NLB Banke a.d. Banja Luka za 2024. godinu;
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim sa licima u posebnom odnosu sa Bankom u 2023. godini;
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada;
 7. Razmatranje i usvajanje Politike obezbjeđivanja raznolikosti organa upravljanja i višeg menadžmenta.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na XLIX redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine iznosi 62.003 običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sjednicu Skupštine Banke čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa zakonom o privrednim društvima koji uređuje akcionarska društva mogu glasati i pisanim putem. Skupština Banke odluke koje su uvrštene na Dnevni red donosi većinom glasova akcionara vlasnika običnih (redovnih) akcija sa pravom glasa. 

Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu :

Akcionari Banke imaju pravo da, počevši od prvog narednog dana nakon objavljivanja ovog Obavještenja, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova, kod sekretara Banke, preuzmu kopije materijala za Skupštinu Banke, odnosno izvještaj o poslovanju i finansijski izvještaj Banke, sa izvještajem privrednog društva za reviziju, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem, kao i u druge dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvršćenih u dnevni red Skupštine Banke.

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke :

Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja iz Knjige akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 17.06.2024. godine. Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci deset minuta prije termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:

Na sjednici Skupštine Banke može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima. Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika, ima pravo učestvovanja u radu Skupštine Banke, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine Banke.

Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine. Prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru u sjedištu Banke, sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Ako Nadzorni odbor propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva

Glasanje preko punomoćnika :

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć, koje treba biti ovjereno od strane nadležnog organa.

Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Banke. Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim Banci i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini Banke. Obavještenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednost

Na Dnevnom redu Skupštine Banke nisu uvrštene Odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije jedan dan prije dana održavanja Skupštine Banke.

NLB Banka a.d. Banja Luka