NLB Banka a.d. Banja Luka obavještava svoje komitente o zatvaranju neaktivnih transakcionih računa fizičkih lica u domaćoj valuti koji su na dan 31.08.2022. godine bili neaktivni u periodu dužem od jedne godine i zatvaranju neaktivnih transakcionih računa fizičkih lica u stranoj valuti i depozitnih računa fizičkih lica u domaćoj i stranoj valuti  koji su na dan 31.08.2022. godine bili neaktivni u periodu dužem od tri godine, u skladu sa Zakonom o bankama („Službeni glasnik RS“ 4/17), Zakona o unutrašnjem platnom prometu („Službeni glasnik RS“ 52/12, 92/12, 58/19 i 38/22).

Sve informacije o neaktivnim računima komitenti mogu dobiti u organizacionoj jedinici Banke u kojoj je račun otvoren i vođen.

NLB banka a.d. Banja Luka