Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 34., 35. i 36. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine i broj S-007/20 od 28.05.2020. godine) i Odluke Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka broj NO-150/20 od 30.07.2020. godine o sazivanju XLII Skupštine akcionara NLB Banke (vanredna), NLB Banka a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XLII Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (vanredna Skupština)

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se XLII Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (vanredna), održati dana 16.09.2020. godine (srijeda) sa početkom u 10.00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog imenovanja nezavisnog vanjskog revizora Ernst&Young d.o.o. Sarajevo za reviziju finansijskih izvještaja Banke za godinu završenu na dan 31.12.2020. i reviziju informacionog sistema Banke za 2020. godinu.

Za XLII Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

  1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
  2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana Komisije za glasanje),
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog vanjskog revizora:
  • za reviziju finansijskih izvještaja NLB Banke a.d. Banja Luka za godinu završenu na dan 31.12.2020. godinu i
  • za reviziju informacionog sistema NLB Banke a.d. Banja Luka za 2020. godinu.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine Banke.
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 06.09.2020. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine Banke, prijedlozi odluka i drugi materijali o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova kod sekretara Banke.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci deset minuta prije termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.

NLB Banka a.d. Banja Luka