NLB Banka a.d. Banja Luka, objavljuje:

O G L A S

Oglašava se kupovina nekretnine za potrebe Banke: 

  1. Istočno Sarajevo – poslovni prostor

Poslovni prostor u Istočnom Sarajevu u centralnoj gradskoj zoni –     Zona 1 opštine Istočno Novo Sarajevo, ukupne površine cca 320 m2, sa minimalno 3 pripadajuća parking mjesta.

  • Opšte informacije o prodaji nekretnine za potrebe Banke

Pravo dostavljanja pismenih ponuda za prodaju  predmetnih nekretnina imaju pravna i fizička lica.

Rok za dostavljanje ponuda je 20.06.2024. godine.

Ponuda treba da sadrži:

–           dokumentaciju o vlasništvu

–           informacije o poslovnom prostoru koji je predmet prodaje (površina, spratnost,  lokacija, adresa, stanje poslovnog prostora, podaci o parking mjestima I sl.)

–           izjavu o validnosti ponude minimalno 90 dana , sa mogućnošću produženja ili obnavljanja iste

–           jediničnu cijenu po m2 I ukupnu cijenu za nekretninu koja je predmet ponude

–           fotodokumentaciju  

Za nekretnine koje su predmet ponude, ponuđač treba da omogući obilazak nekretnine uz prethodnu najavu od strane Banke.

Prodavac će snositi notarske troškove obrade Ugovora o kupoprodaji. Banka zadržava pravo da odustane od kupovine nekretnina. Napomena:      Sve ponude za kupovinu nekretnine treba da sadrže izjavu ponuđača o validnosti ponude u trajanju minimalno  90 dana, sa mogućnošću produženja roka validnosti ponude  . Sve ponude koje ne sadrže navedenu  Izjavu o validnosti/trajanju  ponude – Banka neće razmatrati.

  • Opšte informacije o načinu dostavljanja  ponuda

 Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za prodaju nekretnine   u Istočnom Sarajevu   – ne otvaraj, na adresu :

 NLB Banka a.d. Banja Luka,

Milana Tepića br. 4,

78 000 Banja Luka

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 065 861 523. 

Informacija o obradi ličnih podataka

Lični podaci prikupljeni kroz dostavljene ponude se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i NLB Banka a.d. Banja Luka će ih obradjivati u svrhu vršenja prodaje nekretnina  po sistemu zatvorenih ponuda, u mjeri i obimu neophodnom za ispunjenje navedene svrhe i uz primjenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih mjera zaštite.

NLB Banka a.d. Banja Luka