1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za posao – SARADNIK ZA PRINUDNU NAPLATU
Oglas za posao – SARADNIK ZA PRINUDNU NAPLATU

Mjesto rada

Banja Luka

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za platne sisteme i podršku poslovanju
Opis radnog mjesta

Opis poslova:

 • Prati i primjenjuje zakonsku regulativu vezano za platni promet;
 • Prati i kontroliše SWIFT pravila Centralne banke za rad u RTGS i GIRO kliringu;
 • Izvršava poslove prinudne naplate po ispostavljenim nalozima od strane nadležnih institucija i ostalih povjerilaca pravnih lica;
 • Izrađuje dopise i izvještaje prema eksternim institucijama i internim korisnicima;
 • Prati blokade i rješava reklamacije na nivou Banke;
 • Radi na poslovima obračuna zatezne kamate, praćenju stanja i ažuriranju naplate;
 • Prati klijente koji su u procesu stečaja i likvidacije;
 • Vodi evidenciju o redoslijedu plaćanja i izvršava osnove za prinudnu naplatu;
 • Obavještava institucije o izvršenju rješenja;
 • Vrši evidentiranje tarifa i naknada za klijente sa specijalnim ugovorima;
 • Pravi izvještaje internog i eksternog karaktera iz djelokruga rada;
 • Prati primjenu politika i procedura i koordiniše rad po filijalama;
 • Sarađuje sa nadležnim institucijama i priprema izvještaje prema istim;
 • Organizuje i vodi obuku zaposlenih u saradnji sa drugim organizacionim dijelovima;
 • Primjenjuje politike, procedure, zakonske propise i odluke organa Banke, a sve iz djelokruga svoga posla;
 • Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada organizacionog dijela, po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Odgovara za čuvanje poslovne tajne i zaštitu ličnih podataka.
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

VSS/VŠS – Ekonomski fakultet/Pravni fakultet/ Viša škola ekonomskog ili pravnog smjera

Potrebno radno iskustvo:

Prednost imaju kandidati sa iskustvom na istim ili sličnim poslovima

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi:

 • Poznavanje rada na računaru.
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Sistematičnost, pouzdanost, tačnost, timski rad.
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 24.12. 2023. godine.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju na e-mail kadrovska@nlb-rs.ba

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba