1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za posao – VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SUDSKU NAPLATU
Oglas za posao – VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SUDSKU NAPLATU

Mjesto rada

Banja Luka ili Doboj

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za naplatu i upravljanje nekvalitetnom aktivom
Opis radnog mjesta

VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SUDSKU NAPLATU, Sektor za naplatu i upravljanje nekvalitetnom aktivom, Centrala Banke, mjesto rada: Banja Luka ili Doboj – 1 izvršilac

Opis poslova:

 • Zastupa Banku u sporovima sudske naplate pred nadležnim sudovima i u postupcima pred drugim organima u cilju naplate nekvalitetne aktive. Zastupa Banku u sudskim i drugim postupcima protiv Banke koji su proistekli ili su u vezi sa postupcima prinudne naplate potraživanja.
 • Izrađuje ugovore, opšta i pojedinačna akta Banke iz nadležnosti Sektora i pruža pravnu podršku iz domena rada sektora
 • Izrađuje izvještaje o pokrenutim sudskim postupcima.
 • Predlaže nove aktivnosti za unapređenje poslovanja u Sektoru. Prati i primjenjuje zakonske propise i propise iz internih akata iz djelokruga rada Sektora i u skladu sa tim daje prijedloge i učestvuje u izmjeni politika i procedura Banke u domenu poslova Sektora.
 • Pokreće i prati tok postupaka prinudne naplate potraživanja, parničnih i drugih sudskih postupaka Podnosi i odgovara za adekvatne i blagovremene tužbe, prijedloge za izvršenje, prijedloge za obezbjeđenje, redovne i vanredne pravne lijekove, i druge potrebne podneske u cilju zaštite interesa i prava Banke u cilju sudske naplate potraživanja. Odgovara za ispravno i blagovremeno preduzimanje pravnih radnji kod nadležnih sudova i drugih državnih institucija u cilju zaštite interesa i prava Banke,
 • Odgovara za obezbjeđivanje vlasničke dokumentacije za nekretnine koje su stečene u postupku naplate potraživanja. Učestvuje i priprema predloge za prodaju imovine stečene u sudskim postupcima naplate potraživanja
Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

VSS – Pravni fakultet

 

Potrebno radno iskustvo:

Prednost imaju kandidati sa iskustvom od minimalno jedne godine na istim ili sličnim poslovima  i kandidati sa položenim pravosudnim ispitom.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi:

 • Poznavanje rada na računaru.
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola „B“ kategorije
 • Sistematičnost, pouzdanost, tačnost, timski rad.
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 20. 1. 2024. godine.

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju na e-mail kadrovska@nlb-rs.ba

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba