NLB Banka a.d. Banja Luka, objavljuje

O G L A S

Oglašava se prodaja:          

 Poslovni prostor u ulici Kralja Aleksandra u Doboju,

Stambeno poslovni objekat u kojem se nalazi predmetni poslovni prostor je izgrađen na parceli označenoj kao k.č broj 3346/1 KO Doboj.

Poslovni prostor se nalazi u stambeno poslovnom objektu i priključen je na elektro mrežu, gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Predmetni poslovni prostor je kompletno završen. Kvalitet ugrađene opreme i završnih radova je dobar, zadovoljava važeće standarde propise i normative.

Površina poslovnog prostora je 45m2. Ispred poslovnog prostora ima dovoljno mjesta za parkiranje jednog vozila.

Adresa: Poslovni prostor se nalazi na parceli koja izlazi direktno na ulicu Kralja Aleksandra bb a nalazi se u blizini kružnog toka na magistralnom putu Sarajevo – Doboj – Šamac.

Vlasništvo: Predmetni poslovni prostor je vanknjižno vlasništvo NLB Banke a.d Banja Luka.

Cijena: minimalni iznos je 50.000,00 KM

 

 

Opšte informacije

Nekretnina se prodaje u viđenom stanju, a obilazak nekretnine se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj  065/025-276, 065/385-651.

Pravo dostavljanja pismenih ponuda za kupovinu predmetne nekretnine imaju pravna i fizička lica.

Rok za dostavljanje ponuda je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kupac će snositi notarske troškove obrade Ugovora o kupoprodaji, te ostale troškove koji nastanu u postupku prenosa vlasništva.

Banka zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine. Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnine – ne otvaraj“, na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, Banja Luka

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 065/025-276, 065/385-651.