1. Stanovništvo
 2.  » 
 3. Posao
 4.  » Oglas za upražnjeno radno mjesto – SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNA LICA, Regionalni centar Bijeljina
Oglas za upražnjeno radno mjesto – SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNA LICA, Regionalni centar Bijeljina

Mjesto rada

Bijeljina

Broj izvršilaca

1

Sektor

Sektor za poslovanje sa srednjim i velikim preduzećima
Opis radnog mjesta
 • SAMOSTALNI stručni saradnik za PRAVNA LICA, Regionalni centar Bijeljina – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci

 

 • Glavne odgovornosti:
  • Iniciranje i preduzimanje aktivnosti na akviziciji korporativnih klijenata;
  • Pravovremena koordinacija poslovnih aktivnosti sa korporativnim klijentima
  • Pregovaranje i struktuiranje poslovnih aranžmana sa klijentom
  • Priprema kreditnog zahtjeva i prezentacija na Kreditnom odboru Banke
  • Organizacija realizacije aranžmana sa klijentom po odobrenju Kreditnog odbora Banke
  • Uspostavljanje interaktivnog i partnerskog odnosa sa klijentom, organizovanje redovnih posjeta korporativnim klijentima te održavanje i unapređivanje kvaliteta odnosa sa klijentom;
  • Učestvovanje u izradi standardizovanih i ad hoc izvještaja iz domena pododjela korporativnog finansiranja;
  • Praćenje kvaliteta sopstvenog portfolija korporativnih klijenata;
  • Prezentacija ponude ostalih proizvoda korporativnim klijentima iz sopstvenog portfolija – akreditivi, garancije, otkup potraživanja, elektronsko bankarstvo, depoziti, kao i proizvoda i usluga iz drugih komercijalnih domena (proizvodi i usluge Retail i Treasury);
  • Odgovornost za koordinaciju sa ostalim organizacionim dijelovima u domenu poslovanja sa korporativnim klijentima u cilju unapređenja prodaje proizvoda i usluga;
  • Praćenje kvaliteta proizvoda i usluga te iniciranje aktivnosti za unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga, kao i prodajne kulture korporativnih klijenata;
  • Adekvatno i ekonomično upravljanje i rukovanje svim aktivnostima i dodijeljenim materijalnim sredstvima, poštujući politike i procedure, metode i instrumente rada u Banci;
  • Donošenje odluka u okviru svojih ovlaštenja te predlaganje rješenja za odlučivanje na neposredno višim nivoima;
  • Učestvovanje u izradi planova razvoja proizvoda i koordinacija aktivnosti na širenju tržišnog udjela;

   

Potrebne kvalifikacije

Potrebna stručna sprema:

 • Ekonomski fakultet

Potrebna radno iskustvo:

 • najmanje 2 godina na bankarskim poslovima

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine

Posebni uslovi:

 • Visok stepen prezentacionih sposobnosti, kvaliteta usluge, rada
 • Visok stepen razumijevanja i analize podataka
 • Fokus na klijentove potrebe
 • Jasno i jednostavno izražavanje
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računaru
 • Vozačka dozvola B kategorije
Rok za prijave

Prijave na oglas dostavljaju se do 29.11.2021. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas – prijem u radni odnos” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba