Dugoročni krediti

Dugoročni krediti su krediti u domaćoj valuti namijenjeni za finansiranje trajnih obrtnih sredstava i investicije u osnovna sredstva, pri čemu je rok otplate duži od jedne godine.

R

Uslovi kredita prilagođeni potrebama i poslovnom planu

R

Otplata kamate i glavnice po Ugovoru

Dugoročni krediti

U okviru poslovanja sa klijentima, Banka odobrava dugoročne kredite za investicije u izgradnju ili adaptaciju poslovnih objekata, kupovinu stalne imovine, nabavku opreme, pokretanje novih prizvodnih kapaciteta, kupovinu vozila, ulaganje u infrastrukturne projekte, refinansiranje kredita za investicije, trajna obrtna sredstva, finansiranje poljoprivredne proizvodnje, stočarstva, nabavka poljoprivredne mehanizacije i dr.

Kamatna stopa i obračun

  • Promjenljivost kamatne stope: U skladu sa ugovorom o kreditu (nepromjenljiva – fiksna ili promjenljiva)
  • Metod  obračuna: Proporcionalni metod
  • Kamatna stopa je definisana Odlukom o kamatnim stopama

Kreditna linija Investiciono – razvojne banke Republike Srpske (IRB RS)

U okviru poslovanja sa klijentima, Banka odobrava dugoročne kredite za investicije u izgradnju ili adaptaciju poslovnih objekata, kupovinu stalne imovine, nabavku opreme, pokretanje novih prizvodnih kapaciteta, kupovinu vozila, ulaganje u infrastrukturne projekte, refinansiranje kredita za investicije, trajna obrtna sredstva, finansiranje poljoprivredne proizvodnje, stočarstva, nabavka poljoprivredne mehanizacije i dr.

Kamatna stopa i obračun

  • Promjenljivost kamatne stope: U skladu sa ugovorom o kreditu (nepromjenljiva – fiksna ili promjenljiva)
  • Metod  obračuna: Proporcionalni metod
  • Kamatna stopa je definisana Odlukom o kamatnim stopama

Krediti iz linije Fond Partner

  • Model kredita – dugoročni kredit
  • Namjena kredita- izgradnja novih objekata za stočarstvo; kupovina osnovnog stada; podizanje novih višegodišnjih zasada (voćnjaci i vinogradi); kupovinu protivgradne mreže; kupovina opreme za navodnjavanje; podizanje staklenika i plastenika; kupovina poljoprivredne mehanizacije.
  • Način otplate: u jednakim anuitetima, u jednakim ratama, jednokratna otplata
  • Period otplate  kredita je do 96 meseci uz mogućnost grejs perioda