Finansijski okvir

Kombinovanje različitih usluga Banke u odobrenim okvirima plasmana

R

Kombinacija kredita, garancija i akreditiva

R

Smanjeni troškovi uspostavljanja obezbjeđenja

R

Brzo raspolaganje različitim bankarskim proizvodima

Namjena finansijskog okvira

Okvir u obliku bilansnih i vanbilansnih plasmana za obavljanje redovnih registrovanih poslovnih djelatnosti

Način otplate

U skladu sa dogovorenim uslovima

Period otplate

Do 60 mjeseci

Naknada

 • Naknada za vođenje kreditnog računa: bez naknade
 • Naknada za odobrena a neiskorištena sredstva: u skladu sa dogovorenim uslovima
 • Naknada za prijevremenu otplate: u skladu sa dogovorenim uslovima

Obezbjeđenje

 • nalozi za platni promet sa izjavom o blokadi računa,
 • mjenice fizičkog ili pravnog lica sa mjeničnim izjavama,
 • cesija na osnovu potraživanja,
 • zalog na pokretnu ili nepokretnu imovinu,
 • garancija prihvatljive banke,
 • polisa osiguranja osiguravajuće kuće koju prihvati Banka,
 • depozit do 100% od iznosa odobrenog kredita,
 • jemstvo vlasnika ili ovlaštenih lica u preduzeća,
 • ostala prihvatljiva obezbjeđenja,
 • u zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika kredita moguće je vršiti kombinovanje obezbjeđenja