Osiguranje imovine pravnih lica

U saradnji sa Triglav osiguranjem a.d. Banja Luka nudi mogućnost ugovaranja polisa osiguranja

R

Kolateral za kredite fizičkih i pravnih lica

R

Zaštita imovine

R
Kompletna ponuda na jednom mjestu
Bilo da je Vaša imovina (pokretna ili nepokretna) predmet kolaterala ili ne, bitno je da je zaštitite od svih rizika koji mogu uništiti vaš dugogodišnji trud i ulaganje. Kako biste zaštitili svoju imovinu, u našim poslovnicama možete obezbijediti polisu osiguranja imovine sa različitim pokrićima.
 

Osiguranje imovine koja je kolateral za odobreni kredit u banci

Pravna lica koja ugovaraju kredite u banci, a kao zalog (kolateral) za iste daju objekte, opremu (mašine i druga oprema) ili zalihe (roba, nedovršena proizvodnja, sirovine, materijal, gotovi proizvodi);

Osiguranje imovine pravnih lica

 • prilikom realizacije kredita u NLB Banci može se osigurati imovina koja će biti založena kao kolateral po kreditu;
 • osiguranje ostale imovine pravnih lica.
Pravna lica čija je imovina zalog po odobrenom kreditu u NLB Banci (poslovni prostori, stanovi, kuće, oprema, zalihe, vozila…) , ugovaranjem osiguranja imovine stiču pravo da u slučaju štete na imovini Triglav osiguranje istu vrati u stanje prije štete koja nastane usljed dejstva:

 • požara, udara groma, oluje, eksplozije, pada letjelice, udara sopstvenog motornog vozila, manifestacija i demonstracija – kao osnovnih požarnih rizika, i
 • zemljotresa, izliva vode iz instalacionih cijevi, poplave, odrona zemljišta, težine snijega, klizanja tla, odgovornosti prema trećim licima, lom stakla, provalna krađa i razbojništvo i sl. – kao dodatnih rizika

Prednosti osiguranja založene imovine pravnih lica

 • Pravo da popravak oštećene imovine, zbog požara, udara groma, oluje, eksplozije, manifestacija i demonstracija, pad letjelice, udar sopstvenog motornog vozila, plati Triglav osiguranje i dovede ga u stanje prije oštećenja.
 • Pravo da popravak oštećene imovine zbog dodatno ugovorenih rizika kao što su zemljotres, izliv vode iz cijevi, poplava, odron zemljišta, težina snijega, klizanja tla, odgovornosti prema trećim licima plati Triglav osiguranje i dovede imovinu u stanje prije oštećenja.
 • Pravo da u slučaju totalne štete na osiguranoj imovini, Triglav osiguranje osiguraniku plati novčanu vrijednost imovine koja je totalno uništena.
 • Mogućnost vraćanja neiskorištene premije osiguranja u slučaju prijevremene otplate kredita i nekorištenja prava iz osiguranja.
 • Kompletan proces osiguranja se obavlja kod NLB Banke bez potrebe odlaska u Triglav osiguranje.

Osiguranje ostale imovine pravnih lica 

 • Uz osnovne požarne rizike (požar, udar groma, oluja, eksplozija, manifestacije i demonstracije, pad letjelice, udar sopstvenog motornog vozila) mogu se ugovoriti i dodatni rizici (zemljotres, izliv vode iz cijevi, poplava, odron zemljišta, težina snijega, klizanje tla, odgovornost prema trećim licima, lom stakla, provalna krađa i razbojništvo i sl.)
 • Mogućnost ugovaranja na godišnjem nivou, na duži vremenski period i neograničeno
 • Kompletan proces osiguranja se obavlja kod NLB Banke bez potrebe odlaska u Triglav osiguranje.
 • Visina premije zavisi od vrijednosti Vaše imovine i izabranog paketa pokrića, a Vi ćete izabrati da li Vam odgovara da plaćate mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.