Mjenjački poslovi

R

Prodaja

R

Otkup

Šta se podrazumijeva pod mjenjačkim poslovima?

Pod mjenjačkim poslovima se podrazumjevaju poslovi otkupa i prodaje efektivnog stranog novca.

Ko može obavljati mjenjačke poslove?

Mjenjačke poslove, pored banaka, sada mogu da obavljaju i rezidenti (pravna lica i preduzetnici), koji dobiju ovlašćenje Ministarstva finansija Republike Srpske za obavljanje mjenjačkih poslova i koji sa NLB Bankom a.d. Banja Luka zaključe ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova.

Zašto je neophodno dobiti ovlašćenje od Ministarstva finansija RS?

Dobijanjem ovlašćenja Ministarstva finansija RS pravno lice/preduzetnik postaje ovlašćeni mjenjač, koji stiče pravo da vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca po kupovnom, odnosno prodajnom kursu, koristeći kursnu listu NLB Banke.

NLB Banka, Ovlašćenom mjenjaču, za obavljanje mjenjačkih poslova nudi korištenje WEB aplikacije FAST EXCHANGE bez naknade.

Informativni list Mjenjački poslovi