Mjenjački poslovi

R

Prodaja

R

Otkup

Šta se podrazumijeva pod mjenjačkim poslovima?

Pod mjenjačkim poslovima se podrazumjevaju poslovi otkupa i prodaje efektivnog stranog novca.

Ko može obavljati mjenjačke poslove?

Mjenjačke poslove, pored banaka, sada mogu da obavljaju i rezidenti (pravna lica i preduzetnici), koji dobiju ovlašćenje Ministarstva finansija Republike Srpske za obavljanje mjenjačkih poslova i koji sa NLB Bankom a.d. Banja Luka zaključe ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova.

Zašto je neophodno dobiti ovlašćenje od Ministarstva finansija RS?

Dobijanjem ovlašćenja Ministarstva finansija RS pravno lice/preduzetnik postaje ovlašćeni mjenjač, koji stiče pravo da vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca po kupovnom, odnosno prodajnom kursu, koristeći kursnu listu NLB Banke.

NLB Banka, Ovlašćenom mjenjaču, za obavljanje mjenjačkih poslova nudi korištenje WEB aplikacije FAST EXCHANGE bez naknade.

//