Platni promet

NLB Banka a.d. Banja Luka vrši sve usluge iz domena domaćeg i međunarodnog platnog prometa. Zahvaljujući savremenoj informatičkoj podršci, obučenim kadrovima, dugogodišnjem obavljanju ovih poslova i rasprostranjenoj mreži poslovnih jedinica, usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu trenutno koristi više od 15.000 pravnih lica.

U zemlji

NLB Banka obavlja platni promet u zemlji na osnovu dozvole Agencije za bankarstvo RS.

Sa inostranstvom

Usluge platnog prometa sa inostranstvom NLB Banka a.d. Banja Luka obavlja preko razgranate mreže

Lista kontokorentnih i korespondentnih banaka

NLB Banka vrši medjunarodna plaċanja u EUR i drugim stranim valutama kroz široku mrežu međunarodnih korespodentnih banaka

Obrasci zahtjeva i lista dokumentacije za otvaranje računa pravnih lica

Uz spisak dokumentacije po vrsti organizovanja na linku preuzmite forme obrazaca u PDF formatu za elektronsko popunjavanje