Kako bi se unaprijedio proces otvaranja računa i omogućilo da klijenti samostalno popune zahtjev na ličnom računaru, odštampaju ga i dostave u Banku, kreirali smo forme PDF obrazaca zahtjeva. Za razliku od standardnih PDF dokumenata, forme PDF obrazaca omogućavaju krajnjem korisniku elektronski unos podataka u za to predviđena polja i štampanje obrasca po završetku unosa.

Formu potrebnog PDF obrasca sa linkova ispod možete preuzeti na svoj lični računar i popuniti u bilo kom programu za čitanje PDF dokumenata.   

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa pravnog lica

Redovni transakcioni račun, transakcioni račun organizacionih dijelova i transakcioni račun posebnih namjena, devizni račun

1.    Rješenje (izvod) o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa (izvod koji sadrži aktuelne podatke – aktuelni izvod) odnosno istorijski izvod, koji sadrži upise svih ranijih promjena, a koji treba da obuhvata period od minimalno 5 godina do dana podnošenja zahtjeva za otvaranje računa u Banci
2.    Statut ili pravila poslovanja, u slučaju kada se takav poslovni subjekt ne upisuje u sudski registar (ne stariji od 3 mjeseca ukoliko je bilo izmjena nakon inicijalnog usvajanja)
3.    Akt nadležnog organa o osnivanju ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa (Ugovor – dokument o osnivanju, ne stariji od 3 mjeseca ukoliko je bilo izmjena nakon inicijalnog usvajanja)
4.    Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku o matičnom broju i razvrstavanju učesnika prema djelatnosti. Ukoliko su podaci o matičnom broju i razvrstavanju učesnika prema djelatnostima sastavni dio dokumenta o registraciji, navedeno obavještenje nije neophodno kao poseban dokument
5.    Licenca za rad, ako je potrebna za takvu vrstu posla
6.    Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) ako je pravno lice registrovano kod UIO. Ukoliko dostavljeno aktuelno Rješenje (izvod) o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa (iz tačke 1.) sadrži podatak o poreskom broju (JIB) nije potrebna potvrda o registraciji kod PU RS.
7.    OP obrazac – ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (ne starije od 3 mjeseca)
8.    Finansijski izvještaj o poslovanju za poslednji obračunski period (bilans stanja i bilans uspjeha) ovjeren od strane APIF-a (opciono po zahtjevu Banke), a novoosnovana pravna lica dostavljaju izvještaje nakon predaje prvog obračuna, ovjeren od strane APIF-a. Za svaki novootvoreni račun obavezna je dostava finansijskih izvještaja, osim ukoliko se račun otvara u toku iste godine nakon obračunskog perioda za koji je klijent već dostavio finansijski izvještaj o poslovanju.

9.    Ukoliko je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i konačnom stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje više od 20% vlasničkog uloga (Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa, poreski broj, matični broj). Ako je vlasnik fizičko lice sa učešćem vlasništva više od 20% potrebno je dostaviti lični identifikacioni dokument. Ako je vlasnik računa nerezident potrebna je ovjerena, od strane nadležnog organa (opštinski organ, notar…) fotokopija ličnog identifikacionog dokumenta za nerezidenta.

Komitenti koji nemaju oblik vlasništva (svojina) nisu obavezni dostavljati podatke o stvarnom vlasniku (država, državni organi, opštine i dr.).

10.  Fotokopije važećih Ličnih identifikacionih dokumenata sa fotografijom za zakonskog zastupnika pravnog lica, za sva lica čiji su potpisi deponovani na kartonu deponovanih potpisa, kao i za lica ovlašćena za rad sa Bankom.

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji i orginal na uvid

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa pravnog lica - nerezidenta

Redovni transkacioni račun, transakcioni račun organizacionih dijelova i transakcioni račun posebnih namjena

1.    Rješenje (izvod) iz registra u kome je pravno lice – nerezident upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište ili ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar drugi validan dokument o osnivanju, u skladu s propisima zemlje sjedišta na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik i vlasnička struktura ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja.

Ovaj dokument dostavlja se u kopiji koju je ovjerio nadležni organ i u ovjerenom prevodu na jednom od službenih jezika Republike Srpske koji ne može biti stariji od tri mjeseca, pri čemu je nerezident kome Banka vodi nerezidentni račun dužan da ovaj dokument dostavi jednom godišnje.

Ako nerezident ne dostavi ovjerenu kopiju izvoda iz registra najmanje jednom godišnje, Banka će onemogućiti rad komitentu.

2.    Statut ili pravila vlasnika računa koji se ne upisuje u sudski registar (ne stariji od 3 mjeseca ukoliko je bilo izmjena nakon inicijalnog usvajanja) izvod iz zakona, odnosno drugog propisa, ako se nerezidentni račun otvara po tom osnovu
3.    Akt nadležnog organa o osnivanju ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa – Ugovor/dokument o osnivanju
4.    Izvod iz zakona, odnosno drugog propisa, ako se nerezidentni račun otvara po tom osnovu
5.    Obavještenje nadležnog organa iz sjedišta nerezidenta o matičnom broju i razvrstvanju učesnika prema djelatnosti (ovi podaci mogu biti sastavni dio ostalih dokumenata nerezidenta zavisno od zemlje sjedišta)
6.    Licenca za rad, ako je potrebna za takvu vrstu posla
7.    Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske da je nerezident kod nje upisan u registar nerezidenata
8.    OP obrazac – ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (ne starije od 3 mjeseca)

9.    Finansijski izvještaj o poslovanju za poslednji obračunski period (bilans uspjeha i i bilans stanja) i izvještaj nezavisnog revizora u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registrovanu djelatnost.

Ako nerezident posluje kraće od godinu dana dostavlja finansijski izvještaj za period poslovanja u tekućoj godini. Ukoliko ne postoji obaveza izrađivanja finansijskog izvještaja u matičnoj zemlji, dostavlja dokaz/dokument o plaćenom porezu.

10.  Ukoliko je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i konačnom stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje više od 20% vlasničkog uloga (Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa, poreski broj, matični broj).

Ako je vlasnik fizičko lice sa učešćem vlasništva više od 20% potrebno je dostaviti lični identifikacioni dokument. Ako je vlasnik računa nerezident potrebna je ovjerena, od strane nadležnog organa (opštinski organ, notar…) fotokopija ličnog identifikacionog dokumenta za nerezidenta.

Komitenti koji nemaju oblik vlasništva (svojina) nisu obavezni dostavljati podatke o stvarnom vlasniku (država, državni organi, opštine i dr.).

11.    Fotokopije važećih Ličnih identifikacionih dokumenata sa fotografijom za zakonskog zastupnika pravnog lica i za sva lica čiji su potpisi na kartonu deponovanih potpisa, kao i za lica ovlaštena za rad sa bankom

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji i orginal na uvid

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa preduzetnika

 

1.    Ažurno Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnost, koje odražava stvarno stanje klijenta (ne starije od 3 mjeseca)

2.    Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) ako je pravno lice registrovano kod UIO.

Ukoliko dostavljeno aktuelno Rješenje (izvod) o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa (iz tačke 1.) sadrži podatak o poreskom broju (JIB) nije potrebna potvrda o registraciji kod PU RS.

3.    OP obrazac – ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje (ne starije od 3 mjeseca)

4.    Finansijski izvještaj u formi bilansa stanja i bilansa uspjeha ukoliko preduzetnik podliježe obavezi izrade istih. Preduzetnici koji ne sastavljaju finansijske izvještaje u formi bilansa stanja i bilansa uspjeha, dostavljaju poslednje obrasce kojim prezentuju svoje poslovanje poreskoj upravi. Dostavlja se kopija dokumenta ovjerenog od APIFa za bilanse stanja i uspjeha odnosno od Poreske uprave za obrasce kojim se prezentuje poslovanje kod Poreske uprave.

Novoosnovani preduzetnici dostavljaju izvještaje ovjerene od strane APIF-a nakon predaje prvog obračuna, ili dostavljaju obrasce kojim su prezentovali svoje poslovanje nadležnoj  poreskoj upravi.

Za svaki novootvoreni račun obavezna je dostava finansijskih izvještaja, osim ukoliko se račun otvara u toku iste godine nakon obračunskog perioda za koji je klijent već dostavio finansijski izvještaj o poslovanju.

Ostali oblici organizovanja: udruženja građana, zajednice etažnih vlasnika, sindikalne organizacije, a koji ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u mikro pravna lica (do 5 zaposlenih, do 500.000 KM godišnji prihod i do 250.000 KM prosječna imovina) su obveznici izvještavanja kroz dostavljanje bilansa stanja i bilansa uspjeha, a prema odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji.

5.    Fotokopije važećih Ličnih identifikacionih dokumenata sa fotografijom za vlasnika preduzetnika, za sva lica čiji su potpisi na kartonu deponovanih potpisa, kao i za ovlaštena lica za rad sa bankom

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji i orginal na uvid

Dokumentacija potrebna za otvaranje pravnog lica u stečaju ili likvidaciji
1.      Rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili postupka likvidacije – ne starije od 3 mjeseca
2.      Zahtjev za zatvaranje postojećeg redovnog računa i ostalih računa, ukoliko su isti otvoreni kod Banke
3.      Dokaz o zatvaranju svih postojećih računa za redovno poslovanje i ostalih otvorenih računa komitenata nad kojima je otvoren stečajni ili postupak likvidacije

4.    Ukoliko je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i konačnom stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje više od 20% vlasničkog uloga (Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa, poreski broj, matični broj). Ako je vlasnik fizičko lice sa učešćem vlasništva više od 20% potrebno je dostaviti lični identifikacioni dokument.

Ako je vlasnik računa nerezident potrebna je ovjerena, od strane nadležnog organa (opštinski organ, notar…) fotokopija ličnog identifikacionog dokumenta za nerezidenta.

Komitenti koji nemaju oblik vlasništva (svojina) nisu obavezni dostavljati podatke o stvarnom vlasniku (država, državni organi, opštine i dr.).

5.    Fotokopije važećih Ličnih identifikacionih dokumenata sa fotografijom za ovlašteno lice, za sva lica čiji su potpisi na kartonu deponovanih potpisa, kao i za ovlaštena lica za rad sa bankom

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji i orginal na uvid

    NAPOMENA:

  • Ukoliko klijent ima pokazatelje koji upućuju na FATCA status  (američko državljanstvo, američki ID document, adresa ili kontakt podaci iz SAD), Banka će tražiti dostavu dodatne dokumentacije