Kako bi se unaprijedio proces otvaranja računa i omogućilo da klijenti samostalno popune zahtjev na ličnom računaru, odštampaju ga i dostave u Banku, kreirali smo forme PDF obrazaca zahtjeva. Za razliku od standardnih PDF dokumenata, forme PDF obrazaca omogućavaju krajnjem korisniku elektronski unos podataka u za to predviđena polja i štampanje obrasca po završetku unosa.

Formu potrebnog PDF obrasca sa linkova ispod možete preuzeti na svoj lični računar i popuniti u bilo kom programu za čitanje PDF dokumenata.   

Dokumentacija potrebana za otvaranje računa pravnog lica

Redovni transakcioni račun, transakcioni račun organizacionih dijelova i transakcioni račun posebnih namjena, devizni račun

1.      Rješenje (izvod) o upisu u sudski registar, registar nadležnog organa
2.      Statut ili pravila poslovanja, u slučaju kada se takav poslovni subjekt ne upisuje u sudski registar
3.      Akt nadležnog organa o osnivanju
4.      Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku o matičnom broju i razvrstavanju učesnika prema djelatnosti
5.      Licenca za rad, ako je potrebna za takvu vrstu posla
6.      Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO)
7.      OP obrazac – ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje
8.      Finansijski izvještaj o poslovanju za poslednji obračunski period (bilans uspjeha i i bilans stanja) ovjeren od strane APIF-a (opciono po zahtjevu Banke)

9.      Ukoliko je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i konačnom stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje više od 20% vlasničkog uloga.

Za konačnog vlasnika – fizičko lice potrebno je dostaviti lični identifikacioni dokument. Ako je u pitanju nerezident, potrebna je ovjerena kopija identifikacionog dokumenta.

10.   Fotokopije važećih Ličnih identifikacionih dokumenata sa fotografijom za zakonskog zastupnika pravnog lica, za sva lica čiji su potpisi na kartonu deponovanih potpisa, kao i za lica ovlaštena za rad sa bankom

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji i orginal na uvid

Dokumentacija potrebana za otvaranje računa pravnog lica - nerezidenta

Redovni transkacioni račun, transakcioni račun organizacionih dijelova i transakcioni račun posebnih namjena

1.      Rješenje (izvod) iz registra u kome je pravno lice – nerezident upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište, ili ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar, drugi validan dokument o osnivanju u skladu sa propisima zemlje sjedišta na osnovu koji se može utvrditi pravni oblik i vlasnička struktura, kao i datum osnivanja.

Dokument se dostavlja u kopiji koju je ovjerio nadležni organ i u ovjerenom prevodu na jednom od službenih jezika Republike Srpske, i ne može biti stariji od 3 mjeseca

Navedeni dokument se dostavlja jednom godišnje

2.      Statut ili pravila poslovanja u slučaju kada se takav poslovnih subjekt ne upisuje u sudski registar
3.      Akt nadležnog organa o osnivanju ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa – Ugovor/dokument o osnivanju
4.      Obavještenje nadležnog organa iz sjedišta nerezidenta o matičnom broju i razvrstvanju učesnika prema djelatnosti
5.      Licenca za rad, ako je potrebna za takvu vrstu posla
6.      Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske
7.      OP obrazac – ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje
8.      Finansijski izvještaj o poslovanju za poslednji obračunski period (bilans uspjeha i i bilans stanja) i izvještaj nezavisnog revizora u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registrovanu djelatnost. Ako nerezident posluje kraće od godinu dana dostavlja finansijski izvještaj za period poslovanja u tekućoj godini. Ukoliko ne postoji obaveza izrađivanja finansijskog izvještaja u matičnoj zemlji, dostavlja dokaz/dokument o plaćenom porezu.

9.      Ukoliko je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i konačnom stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje više od 20% vlasničkog uloga.

Za konačnog vlasnika – fizičko lice potrebno je dostaviti lični identifikacioni dokument. Ako je u pitanju nerezident potrebna je ovjerena kopija identifikacionog dokumenta.

10.   Fotokopije važećih Ličnih identifikacionih dokumenata sa fotografijom za zakonskog zastupnika pravnog lica i za sva lica čiji su potpisi na kartonu deponovanih potpisa, kao i za lica ovlaštena za rad sa bankom

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji i orginal na uvid

Dokumentacija potrebana za otvaranje računa preduzetnika

 

1.      Rješenje nadležnog organa ne starije od 3 mjeseca
2.      Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO)
3.      OP obrazac – ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje

4.      Finansijski izvještaj o poslovanju za posljednji obračunski period (bilans uspjeha i i bilans stanja) ovjeren od strane APIF-a, ako preduzetnik podliježe obavezi izrade istog.

Preduzetnici koji ne sastavljaju finasijske izvještaje dostvaljaju posljednje obrasce kojima prezentuju svoje poslovanje poreskoj upravi. Navedene obrasce je potrebno ovjeriti kod Poreske uprave.

5.      Ukoliko je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i konačnom stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje više od 20% vlasničkog uloga.

Za konačnog vlasnika – fizičko lice potrebno je dostaviti lični identifikacioni dokument. Ako je u pitanju nerezident potrebna je ovjerena kopija identifikacionog dokumenta.

6.      Fotokopije važećih Ličnih identifikacionih dokumenata sa fotografijom za vlasnika preduzetnika, za sva lica čiji su potpisi na kartonu deponovanih potpisa, kao i za ovlaštena lica za rad sa bankom

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji i orginal na uvid

Dokumentacija potrebna za otvaranje pravnog lica u stečaju ili likvidaciji

1.      Rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili postupka likvidacije – ne starije od 3 mjeseca

2.      Zahtjev za zatvaranje postojećeg redovnog računa i ostalih računa, ukoliko su isti otvoreni kod Banke

3.      Dokaz o zatvaranju svih postojećih računa za redovno poslovanje i ostalih otvorenih računa komitenata nad kojima je otvoren stečajni ili postupak likvidacije

4.      Ukoliko je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i konačnom stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje više od 20% vlasničkog uloga. (Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa, poreski broj, matični broj)

Za konačnog vlasnika – fizičko lice potrebno je dostaviti lični identifikacioni dokument. Ako je u pitanju nerezident, potrebna je ovjerena kopija identifikacionog dokumenta.

5.      Fotokopije važećih Ličnih identifikacionih dokumenata sa fotografijom za ovlašteno lice, za sva lica čiji su potpisi na kartonu deponovanih potpisa, kao i za ovlaštena lica za rad sa bankom

Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji i orginal na uvid

    NAPOMENA:

  • Ukoliko klijent ima pokazatelje koji upućuju na FATCA status  (američko državljanstvo, američki ID document, adresa ili kontakt podaci iz SAD), Banka će tražiti dostavu dodatne dokumentacije