Unutrašnji platni promet

NLB Banka a.d. Banja Luka obavlja platni promet u zemlji brzo, povoljno i efikasno.

R

Široka mreža poslovnica

R

Brzo, povoljnije i sigurno plaćanje putem elektronskog bankarstva

R

Jednostavno praćenje izvršenja plaćanja

Usluge platnog prometa

 • Otvaranje i vođenje transakcionih računa za pravna i fizička lica
 •  Uplata osnivačkog uloga
 •  Izvršavanje naloga platnog prometa:
  •  Izvršavanje gotovinskih naloga (uplate i isplate)
  •  Izvršavanje bezgotovinskih naloga
  •  Izvršavanje naloga u okviru računa otvorenih u Banci – interne transakcije
  •  Izvršavanje naloga u korist računa otvorenih kod drugih banaka – eksterne transakcije
 •  Korištenje usluga elektronskog bankarstva
 •  Dostavljanje izvoda o promjenama i stanju na transakcionom računu
 •  Uvid u stanje i promjene na računu korištenjem NLB Webinfo servisa
 •  Izdavanje potvrda na zahtjev komitenta
 •  Prilivi na račun evidentiraju se odmah po prijemu i raspoloživu su odmah vlasniku računa

Pravna lica i samostalni preduzetnici prilažu sljedeću dokumentaciju

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa; Ukoliko račun otvara nerezident – dostavlja se u kopiji koju je ovjerio nadležni organ i u ovjerenom prevodu na jednom od službenih jezika Republike Srpske koji ne može biti stariji od tri mjeseca, pri čemu je nerezident obavezan da jednom godišnje obnovi, dostavi Banci ovaj dokument.
 • Statut ili pravila vlasnika računa koji se ne upisuje u sudski registar;
 • Akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa (Ugovor – dokument o osnivanju);
 • Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku o matičnom broju i razvrstavanju učesnika prema djelatnostima;
 • Licenca za rad, ukoliko je za takvu vrstu posla ista potrebna;
 • Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske i UIO;
 • OP obrazac – ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Finansijski izvještaj o poslovanju (bilans stanja i bilans uspjeha) ovjereni od strane APIF-a;
 • Ovjerne fotokopije Identifikacionih dokumenata sa fotografijom za zakonskog zastupnika pravnog lica, za lica čiji su potpisi deponovani na kartonu deponovanih potpisa, kao i za lica ovlaštena za rad sa bankom;
 • Ovlaštenje izdato od strane zakonskog zastupnika pravnog lica za lica koja donose sve naloge u Banku i koja polažu/podižu gotovinu u Banci, a nisu na kartonu deponovanih potpisa. Ovlaštenje treba da sadrži ime i prezime, JMBG, broj lične karte i potpis lica koje se ovlašćuje za rad sa Bankom;
 • Vlasnička struktura – ukoliko je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i “konačnom” stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje više od 20% vlasničkog uloga (Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa, poreski broj, matični broj). Ako je vlasnik fizičko lice sa učešćem vlasništva više od 20% potrebno je dostaviti identifikacioni dokument.
 • Klijenti koji nemaju oblik svojine nisu obavezni dostavljati podatke o stvarnom vlasniku (država, državni organi, opštine i dr.)

Obrasci Banke i spisak potrebne dokumentacije

PDF forme koje možete popuniti samostalno, potpisati i donijeti u Banku uz ostalu potrebnu dokumentaciju prilikom otvaranja računa dostupni su na ovom mjestu

Obrasci koji se dobijaju u Banci

 • Zahtjev za otvaranje računa i izjava ovlaštenog lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima;
 • Karton deponovanih potpisa;
 • Dodatni podaci – profil klijenta.

Prijem i izvršavanje naloga platnog prometa

  • Nalozi se primaju u svim poslovnim jedinicama Banke svaki radni dan.
  • Interni nalozi predstavljaju platne transakcije u korist računa kod Banke, a primaju se i izvršavaju istog bankarskog dana.
  • Eksterni nalozi predstavljaju platne transakcije u korist računa otvorenih kod drugih banaka. Nalozi primljeni do 13 časova izvršavaju se isti bankarski dan. Eksterni nalog primljen poslije 13 časova izvršava se najkasnije sljedećeg bankarskog dana u jutarnjim časovima.
  • RTGS nalozi (nalozi sa iznosom preko 10.000,00 KM) i svi nalozi sa oznakom „hitno“, primaju se do 15.30 č i izvršavaju odmah.
  • RTGS nalozi i nalozi sa oznakom hitno primljeni poslije 15.30č izvršavaju se najkasnije sljedećeg radnog dana u jutarnjim časovima.

  Napomena: Subotom se primaju i interni i eksterni nalozi, a izvršavaju se samo interni, dok se eksterni nalozi izvršavaju sljedeći radni dan u jutarnjim časovima.

   

  • Elektronski nalozi se primaju 24 sata.
  • Interni elektronski nalozi primljeni u Banku radnim danom do 19h i subotom do 13:30 č izvršavaju se isti dan. Interni elektronski nalozi primljeni nakon navedenih vremena izvršavaju se isti dan ali sa datumom valute sledećeg bankarskog dana.
  • Eksterni elektronski nalozi primljeni u Banku radnim danom do 14.30h se izvršavaju isti radni dan, dok se elektronski nalozi primljeni nakon navedenog vremena izvršavaju najkasnije sljedećeg bankarskog dana, u jutarnjim časovima.
  • Elektronski RTGS/BPRV nalozi i nalozi sa oznakom hitno primljeni u Banku do 15.30 č se izvršavaju odmah. Elektronski RTGS/BPRV nalozi i nalozi sa oznakom hitno primljeni poslije 15.30 č izvršavaju se najkasnije sljedećeg bankarskog dana, u jutarnjim časovima.

  Radni bankarski dan je bilo koji dan osim nedjelje ili drugog dana kada Banka mora ili ima pravo biti zatvorena a na osnovu zakona. Radni dan Banke je radno vrijeme za odnose sa klijentima i vrijeme za pozadinske poslove Banke.

  Vrsta naloga Izvršavanja naloga primljenih radnim danom Izvršavanja naloga primljenih subotom Izvršavanja naloga primljenih nedeljom i praznikom
  Interni ispostavljeni na šalteru Banke na dan prijema naloga na dan prijema naloga ne primaju se nalozi
  Eksterni do 10.000 KM ispostavljeni na šalteru Banke

  nalozi primljeni do 13 časova/isti dan;

  nalozi primljeni nakon 13 časova/najkasnije sljedeći radni bankarski dan

  sljedeći radni bankarski dan ne primaju se nalozi
  RTGS (preko 10.000 KM) i hitni ispostavljeni na šalteru Banke

  nalozi primljeni do 15.30 časova/isti dan

  nalozi primljeni nakon 15.30 časova/najkasnije sljedeći radni bankarski dan

   

  sljedeći radni bankarski dan ne primaju se nalozi
  Elektronski interni

  nalozi primljeni do 19 časova/isti dan;

  nalozi primljeni nakon 19 časova/ isti dan ali sa datumom valute sledećeg radnog bankarskog dana

  nalozi primljeni do 13:30 časova/isti dan;

  nalozi primljeni poslije 13:30 časova/ isti dan ali sa datumom valute sledećeg radnog bankarskog dana

  isti dan ali sa datumom valute sledećeg radnog bankarskog dana
  Elektronski eksterni do 10.000 KM

  nalozi primljeni do 14.30 časova/isti dan;

  nalozi primljeni nakon 14.30 časova/najkasnije sljedeći radni bankarski dan

   

  sljedeći radni bankarski dan sljedeći radni bankarski dan
  Elektronski RTGS (preko 10.000 KM) i hitni

  nalozi primljeni do 15.30 časova/isti dan;

  Nalozi primljeni nakon 15.30 časova/najkasnije sljedeći radni bankarski dan

  sljedeći radni bankarski dan sljedeći radni bankarski dan

  Nalozi, izvršeni u skladu sa gore navedenim vremenima, evidentiraju se na izvodu računa klijenta pod datumom kada su primljeni, odnosno na dan valute izvršenja naloga, zavisno od toga koji je od ta dva dana kasniji.

  Informativni list

  Informativni list – transakcioni račun za pravna lica i preduzetnike – u primjeni do 15.07.2024

  Informativni list – transakcioni račun za pravna lica i preduzetnike – u primjeni od 15.07.2024