Unutrašnji platni promet

NLB Banka a.d. Banja Luka obavlja platni promet u zemlji brzo, povoljno i efikasno.

R

Široka mreža poslovnica

R

Brzo, povoljnije i sigurno plaćanje putem elektronskog bankarstva

R

Jednostavno praćenje izvršenja plaćanja

Usluge platnog prometa

 • Otvaranje i vođenje transakcionih računa za pravna i fizička lica
 •  Uplata osnivačkog uloga
 •  Izvršavanje naloga platnog prometa:
  •  Izvršavanje gotovinskih naloga (uplate i isplate)
  •  Izvršavanje bezgotovinskih naloga
  •  Izvršavanje naloga u okviru računa otvorenih u Banci – interne transakcije
  •  Izvršavanje naloga u korist računa otvorenih kod drugih banaka – eksterne transakcije
 •  Korištenje usluga elektronskog bankarstva
 •  Dostavljanje izvoda o promjenama i stanju na transakcionom računu
 •  Uvid u stanje i promjene na računu korištenjem NLB Webinfo servisa
 •  Izdavanje potvrda na zahtjev komitenta
 •  Prilivi na račun evidentiraju se odmah po prijemu i raspoloživu su odmah vlasniku računa

Pravna lica i samostalni preduzetnici prilažu sljedeću dokumentaciju

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa; Ukoliko račun otvara nerezident – dostavlja se u kopiji koju je ovjerio nadležni organ i u ovjerenom prevodu na jednom od službenih jezika Republike Srpske koji ne može biti stariji od tri mjeseca, pri čemu je nerezident obavezan da jednom godišnje obnovi, dostavi Banci ovaj dokument.
 • Statut ili pravila vlasnika računa koji se ne upisuje u sudski registar;
 • Akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa (Ugovor – dokument o osnivanju);
 • Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku o matičnom broju i razvrstavanju učesnika prema djelatnostima;
 • Licenca za rad, ukoliko je za takvu vrstu posla ista potrebna;
 • Potvrda o registraciji kod Poreske uprave Republike Srpske i UIO;
 • OP obrazac – ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Finansijski izvještaj o poslovanju (bilans stanja i bilans uspjeha) ovjereni od strane APIF-a;
 • Ovjerne fotokopije Identifikacionih dokumenata sa fotografijom za zakonskog zastupnika pravnog lica, za lica čiji su potpisi deponovani na kartonu deponovanih potpisa, kao i za lica ovlaštena za rad sa bankom;
 • Ovlaštenje izdato od strane zakonskog zastupnika pravnog lica za lica koja donose sve naloge u Banku i koja polažu/podižu gotovinu u Banci, a nisu na kartonu deponovanih potpisa. Ovlaštenje treba da sadrži ime i prezime, JMBG, broj lične karte i potpis lica koje se ovlašćuje za rad sa Bankom;
 • Vlasnička struktura – ukoliko je vlasnik pravnog lica drugo pravno lice, potrebno je dostaviti podatke o pravnom licu vlasniku i “konačnom” stvarnom vlasniku fizičkom licu koje posjeduje više od 20% vlasničkog uloga (Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa, poreski broj, matični broj). Ako je vlasnik fizičko lice sa učešćem vlasništva više od 20% potrebno je dostaviti identifikacioni dokument.
 • Klijenti koji nemaju oblik svojine nisu obavezni dostavljati podatke o stvarnom vlasniku (država, državni organi, opštine i dr.)

Obrasci Banke i spisak potrebne dokumentacije

PDF forme koje možete popuniti samostalno, potpisati i donijeti u Banku uz ostalu potrebnu dokumentaciju prilikom otvaranja računa dostupni su na ovom mjestu

Obrasci koji se dobijaju u Banci

 • Zahtjev za otvaranje računa i izjava ovlaštenog lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima;
 • Karton deponovanih potpisa;
 • Dodatni podaci – profil klijenta.

Prijem i izvršavanje naloga platnog prometa

 • Nalozi se primaju u svim poslovnim jedinicama Banke svaki radni dan.
 • Interni nalozi su nalozi čije se plaćanje obavlja unutar Banke primaju se i izvršavaju istog bankarskog dana.
 • Eksterni nalozi primljeni do 13 h izvršavaju se isti banakarski dan. Eksterni nalog primljen poslije 13 h izvršava se najkasnije sljedećeg bankarskog dana u jutarnjim časovima.
 • RTGS nalozi (nalozi sa iznosom preko 10.000,00 KM) i svi nalozi sa oznakom „hitno“, primaju se do 15.30 h i izvršavaju odmah.
 • RTGS nalozi i nalozi sa oznakom hitno primljeni poslije 15.30 h izvršavaju se najkasnije sljedećeg radnog dana u jutarnjim časovima.

Napomena: Subotom se primaju i interni i eksterni nalozi, a izvršavaju se samo interni, dok se eksterni nalozi izvršavaju sljedeći radni dan u jutarnjim časovima.

Informativni list

Informativni list – transakcioni račun za pravna lica i preduzetnike u primjeni do 01.02.2022

Informativni list – transakcioni račun za pravna lica i preduzetnike u primjeni od 01.02.2022