1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Poslovni prostor Istočno Sarajevo
Poslovni prostor Istočno Sarajevo

GRAD

Istočno Sarajevo

ADRESA

Ul. Karađorđeva br.13, opština Novo Sarajevo

VLASNIK

NLB Banka Banja Luka 1/1

OPIS

Prodaje se poslovni prostor spratnosti P+1, ukupne površine 326,26 m2. Prostor je u vlasništvu NLB Banke Banja Luka, na adresi Karađorđeva br. 13, opština Istočno Novo Sarajevo, upisanih u Izvode iz knjige uloženih ugovora o otkupu poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža broj 445 i 2391, na parceli označenoj kao k.č. br. 2716/19, k.o. Lukavica sa dvorištem koje služi u svrhu redovne upotrebe objekta ukupne površine 636 m2.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti radnim danom  , uz prethodnu najavu na telefon broj 065 861 523 ili 066 991 957.

Pravo dostavljanja pismenih ponuda za kupovinu predmetnih nekretnina imaju pravna i fizička lica.

Rok za dostavljanje ponuda je 20.06.2024. godine.

Kupac će snositi notarske troškove obrade Ugovora o kupoprodaji, te ostale troškove koji nastanu u postupku prenosa vlasništva.

Banka zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnina.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnine ( ili prodaju nekretnine)  u Istočnom Sarajevu   – ne otvaraj, na adresu :

NLB Banka a.d. Banja Luka,

Milana Tepića br. 4,

78 000 Banja Luka

Informacija o obradi ličnih podataka: Lični podaci prikupljeni kroz dostavljene ponude se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i NLB Banka a.d. Banja Luka će ih obradjivati u svrhu vršenja prodaje nekretnina  po sistemu zatvorenih ponuda, u mjeri i obimu neophodnom za ispunjenje navedene svrhe i uz primjenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih mjera zaštite.

Napomena:      Sve ponude za prodaju  nekretnine treba da sadrže izjavu ponuđača o validnosti ponude u trajanju minimalno  90 dana, sa mogućnošću produženja roka validnosti ponude  . Sve ponude koje ne sadrže navedenu  Izjavu o validnosti/trajanju  ponude – Banka neće razmatrati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 065 861 523.

 

CIJENA

Na Upit