1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Пројекат
  4.  » Poslovni prostor Bratunac
Poslovni prostor Bratunac

GRAD

Bratunac

ADRESA

Ul. Gavrila Principa, Bratunac

VLASNIK

NLB Banka Banja Luka 1/1

OPIS

Poslovni prostor se nalazi u prizemlju stambeno-poslovnog objekta. Ukupna površina poslovnog prostora iznosi 232 m2. Prostor je upisan u listove nepokretnosti br. 483 i 1828, k.o. Bratunac.

NLB Banka a. d. Banja Luka je uknjižena kao vlasnik i posjednik nekretnine sa 1/1 dijela. Nekretnina se prodaje u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti radnim danom  , uz prethodnu najavu na telefon broj 065 861 523 ili 066 991 957.

Pravo dostavljanja pismenih ponuda za kupovinu predmetnih nekretnina imaju pravna i fizička lica.

Rok za dostavljanje ponuda je 20.06.2024. godine.

Kupac će snositi notarske troškove obrade Ugovora o kupoprodaji, te ostale troškove koji nastanu u postupku prenosa vlasništva. Banka zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine.

Opšte informacije o načinu dostavljanja  ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnine ( ili prodaju nekretnine)  u Istočnom Sarajevu   – ne otvaraj, na adresu :

NLB Banka a.d. Banja Luka

Milana Tepića br. 4

78 000 Banja Luka

Informacija o obradi ličnih podataka: Lični podaci prikupljeni kroz dostavljene ponude se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i NLB Banka a.d. Banja Luka će ih obradjivati u svrhu vršenja prodaje nekretnina  po sistemu zatvorenih ponuda, u mjeri i obimu neophodnom za ispunjenje navedene svrhe i uz primjenu odgovarajućih organizacionih i tehničkih mjera zaštite.

 Napomena:    Ponude za prodaju  nekretnine treba da sadrže izjavu ponuđača o validnosti ponude u trajanju minimalno  90 dana, sa mogućnošću produženja roka validnosti ponude. Sve ponude koje ne sadrže navedenu  Izjavu o validnosti/trajanju  ponude – Banka neće razmatrati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 065 861 523.

 

 

CIJENA

Na upit