1. Stanovništvo
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Prodaja u izvršnom postupku – stambeni i pomoćni objekat
Prodaja u izvršnom postupku – stambeni i pomoćni objekat

GRAD

Brod

ADRESA

naselje Barica

VLASNIK

prodaja u izvršnom postupku pred Osnovnim sudom u Derventi

OPIS

Stambeni objekat i pomoćni objekat sa pripadajućim zemljištem što čini:

  • Stambeni objekat (kuća), spratnosti Pr + 1.
  •  Površina (Pr) prizemlja je 62,21 m2, a prvog sprata 65,65 m2
  • Pomoćni objekat spratnosti Pr-prizemlje
  • Površina (Pr) prizemlja je 57,20 m2
  • Pripadajuće zemljište (dvorište) površine 500 m2

Nekretnine su označene kao k.č. 1379/4 zv. Urija dvorište i zgrada površine 656 m2 upisane u ZK UL 436, k.o. SP Koraće, opština Brod (stari premjer), što po novom premjeru odgovara nekretninama označenim kao k.č. 548/1 zv Urija kuća i zgrada površine 156 m2 i dvorište površine 500 m2 upisane u PL 327, k.o. Barice (novi premjer) sa pravom vlasništva i posjeda upisanim u korist Milojević Sime sa 1/1 dijela

Nekretnine se prodaju u sudskom postupku broj 84 0 I 059579 19 I pred Osnovnim sudom u Derventi putem usmenog javnog nadmetanja, a ročište za drugu prodaju je zakazano za dan 24.10.2022. godine sa početkom u 11,30 časova u sudnici broj 5.

Početna cijena za javno nadmetanje iznosi 29.550,30 KM, a pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja prije početka nadmetanja na depozitni račun Osnovnog suda u Derventi uplate osiguranje u iznosu od 8.865,65 KM.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 051-248-545.

 

CIJENA

Na upit