Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17) i Odluke Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka od 24.04.2019. godine o sazivanju XL Skupštine akcionara NLB Banke (godišnja), NLB Banka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XL sjednice Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (vanredna)

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se XL Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (godišnja), održati dana 29.05.2019. godine (srijeda) sa početkom u 12.00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja redovnih izvještaja koji se godišnje dostavljaju Skupštini Banke na usvajanje, sve u skladu sa utvrđenim dnevnim redom koji čini sastavni dio ovog Obavještenja.

Za XL Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine,

2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana Komisije za glasanje),

3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju NLB Banke a.d. Banja Luka za 2018. godinu, sa finansijskim izvještajima Banke, izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima;

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu i obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke.

5. Razmatranje i usvajanje:

– Plan poslovanja Banke za 2019. godinu i

– Plan poslovanja za period 2019. – 2023. godina;

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2018. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende;

8. Razmatranje i usvajanje Odluke o uključivanju regulatornih rezervi u redovni osnovni kapital CET 1;

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog vanjskog revizora:

– za reviziju finansijskih izvještaja NLB Banke a.d. Banja Luka za godinu završenu na dan 31.12.2019. godinu i

– za reviziju informacionog sistema NLB Banke a.d. Banja Luka za 2019. godinu.

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati varijabilnog dijela naknade članovima Uprave Banke;

11. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke u 2018. godini, sa podacima o imovinskom stanju za članove Nadzornog odbora i Uprave Banke;

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2019. godinu;

13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim sa licima u posebnom odnosu sa Bankom za 2018. godinu.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine Banke.
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 19.05.2019. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine Banke, prijedlozi odluka i drugi materijali o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova kod sekretara Banke.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci pola sata prije termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.

NLB Banka a.d. Banja Luka