NLB SMS

R

Svakodnevno izvještavanje o stanju transakcionog računa

R

Plaćanje predefinisanih naloga

NLB SMS servis

Korisnik SMS servisa je istovremeno i korisnik SMS PLUS paketa. Da bi klijent postao korisnik SMS servisa, on prijavljuje:

 • Lične podatke korisnika SMS PLUS servisa
 • Broj mobilnog telefona
 • Broj transakcionog računa u KM ili deviznog računa

NLB SMS usluge

Korisnik od Banke dobija, u zavisnosti za koju vrstu usluge se opredijelio, sljedeće poruke:

 • SMS poruku o svakom prilivu na transakcioni račun ili samo o prilivima preko iznosa kojeg
  odredi korisnik.
 • SMS poruke o svim odlivima sa transakcionog računa ili samo o odlivima preko iznosa kojeg
  odredi korisnik.

SMS PLUS paket

SMS plus paket može da koristi već postojeći korisnik SMS servisa uz upotrebu evidencionog broja. SMS plus servis pruža bolju mogućnost upita u stanje tekućeg ili žiro računa, upit u stanje štedne avista knjižice u domaćoj ili stranoj valuti, upit u stanje svake od dvije prijavljene kreditne kartice, upit u stanje svake od dvije prijavljene kreditne partije.

SMS plus paket omogućuje prenos sredstava sa tekućeg ili žiro računa na štednu avista knjižicu u domaćoj valuti i obrnuto, prenos sredstava sa tekućeg ili žiro računa na štednu avista knjižicu u stranoj valuti uz konverziju iz BAM u EUR i obrnuto uz konverziju iz EUR u BAM, namirivanje dugovanja po jednoj ili drugoj kreditnoj kartici sa tekućeg ili žiro računa, namirivanje dugovanja po jednom ili drugom kreditu sa tekućeg ili žiro računa. SMS plus paket omogućuje i plaćanje predefinisanih naloga.Evidencioni broj možete dobiti u banci ili, ako ste već korisnik SMS servisa, slanjem SMS poruke sljedećeg sadržaja: Upit evbr na broj +387 65 942 086.

UPITI

 • Upit u stanje tekućeg/žiro računaSadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj RNPrimjer: Upit 3333 rn
 • Upit u stanje avista štednje u domaćoj valutiSadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj AVPrimjer: Upit 3333 av
 • Upit u stanje avista štednje u stranoj valutiSadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj DEVPrimjer: Upit 3333 dev
 • Upit u stanje duga po prvoj kreditnoj karticiSadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KARTICA1Primjer: Upit 3333 kartica1
 • Upit u stanje duga po drugoj kreditnoj karticiSadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KARTICA2Primjer: Upit 3333 kartica2
 • Upit u stanje duga po prvom kredituSadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KREDIT1Primjer: Upit 3333 kredit1
 • Upit u stanje duga po drugom kredituSadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj KREDIT2Primjer: Upit 3333 kredit2
 • Upit u stanje na Internet karticiSadržaj poruke: UPIT evidencioni_broj PPKARTICAPrimjer: Upit 3333 PPKARTICA

Cijena svake poruke je ista kao i za sve SMS poruke koje banka šalje korisnicima.

PRENOSI sredstava

 • Prenos sredstava sa tekućeg/žiro računa na avista štednju u domaćoj valutiSadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj RNAV iznosPrimjer: Nlbrb 3333 rnav 1234.56
 • Prenos sredstava sa avista štednje u domaćoj valuti na tekući/žiro računSadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj AVRN iznosPrimjer: Nlbrb 3333 avrn 1234.56
 • Prenos sredstava sa tekućeg/žiro računa na avista štednju u stranoj valuti uz konverziju BAM u EURSadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj BAMEUR iznosPrimjer: Nlbrb 3333 bameur 1234.56
 • Prenos sredstava sa devizne avista štednje na tekući/žiro račun uz konverziju EUR u BAMSadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj EURBAM iznosPrimjer: Nlbrb 3333 eurbam 1234.56
 • Namirivanje duga po prvoj kreditnoj kartici sa tekućeg/žiro računaSadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KARTICA1 iznosPrimjer: Nlbrb 3333 kartica1 1234.56
 • Namirivanje duga po drugoj kreditnoj kartici sa tekućeg/žiro računaSadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KARTICA2 iznosPrimjer: Nlbrb 3333 kartica2 1234.56
 • Namirivanje duga po prvoj partiji kredita sa tekućeg/žiro računaSadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KREDIT1 iznosPrimjer: Nlbrb 3333 kredit1 1234.56
 • Namirivanje duga po drugoj partiji kredita sa tekućeg/žiro računaSadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj KREDIT2 iznosPrimjer: Nlbrb 3333 kredit2 1234.56
 • Dopuna Internet karticeSadržaj poruke: NLBRB evidencioni_broj broj_partije iznosPrimjer: Nlbrb 3333 123456789 165.56

Predefinisani nalozi

Predefinisanim nalozima za plaćanje možete plaćati struju, telefon, grijanje, sve osim budžetskih naloga. Da biste ostvarili predefinisano plaćanje korišćenjem SMS poruka, morate prvo doći u banku i potpisati nalog kojim dozvoljavate banci da po dobijanju SMS poruke odgovarajućeg sadržaja izvrši plaćanje sa vašeg računa na predefinisani račun. U nalogu se definiše račun na koji se vrši plaćanje, svrha doznake i šifrovano ime naloga. Ovo šifrovano ime može biti sasvim slobodno, onakvo kakvo ćete najlakše pamtiti (npr STRUJA-plaćanje struje, GRIJANJE-plaćanje grijanja, ALIMENT – plaćanje alimentacije i sl.).

Kada poželite da koristite plaćanje na predefinisani nalog, pošaljete na broj +387 65 942 086 poruku sljedećeg sadržaja: NLBRB evidencioni_broj šifrovani_naziv iznos
Primjer: Nlbrb 3333 struja 64.32
Nakon svakog SMS zahtjeva, korisnik dobija poruku o uspješno ili neuspješno obavljenoj transakciji.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.