NLB SMS

NLB SMS servis

Korisnik SMS servisa je istovremeno i korisnik SMS PLUS paketa. Da bi klijent postao korisnik SMS servisa, on prijavljuje:

  • Lične podatke korisnika SMS PLUS servisa
  • Broj mobilnog telefona
  • Broj transakcionog računa u KM ili deviznog računa

NLB SMS usluge

Korisnik od Banke dobija, u zavisnosti za koju vrstu usluge se opredijelio, sljedeće poruke:

  • SMS poruku o svakom prilivu na transakcioni račun ili samo o prilivima preko iznosa kojeg
    odredi korisnik.
  • SMS poruke o svim odlivima sa transakcionog računa ili samo o odlivima preko iznosa kojeg
    odredi korisnik.

Prikaži više

SMS PLUS paket

SMS plus paket može da koristi već postojeći korisnik SMS servisa uz upotrebu evidencionog broja. SMS plus servis pruža bolju
mogućnost upita u stanje tekućeg ili žiro računa, upit u stanje štedne avista knjižice u
domaćoj ili stranoj valuti, upit u stanje svake od dvije prijavljene kreditne kartice, upit
u stanje svake od dvije prijavljene kreditne partije.

Prikaži više

 

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 501.