Kredit obezbijeđen depozitom

R

do visine namjenski oročenog depozita

R

Rok otplate kredita zavisi od namjene kredita

Ponuda

 • Banka odobrava kredit do visine namjenski oročenog depozita.
 • Rok otplate kredita zavisi od namjene kredita.

Kamatna stopa

Korisnik kredita može izabrati jednu od ponuđenih varijatni i to:

 • 2,50% godišnje – uz uslov nekamatnog depozita, ili
 • viša za 2,50 procentna poena od kamatne stope na oročeni depozit – otplata u jednakim
  mjesečnim anuitetima ili otplata u ratama, ili
 • viša za 1,25 procentna poena od kamatne stope na oročeni depozit – otplata kredita
  jednokratno, otplata kamata mjesečno ili jednokratno.

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
 • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 20.000,00 KM, sa rokom otplate od 7 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 2,50% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen: dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i namjenski depozit u iznosu 20.000 KM bez obračuna kamate, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 3,25% godišnje, a mjesečni anuitet: 259,78 KM.

Naknada za obradu zahtjeva

 • 0,50% od iznosa kredita, min. 50 KM jednokratno.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Za obezbjeđenje uredne otplate kredita služe mjenice potpisane od strane korisnika
  kredita i namjenski depozit u visini odobrenog kredita na period otplate kredita, izdvojen
  na poseban račun u Banci.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.