IRB RS – Kredit za mikrobiznis u poljoprivredi

R

od 5.000 KM do 500.000 KM

R

bez troškova vođenja kreditnog računa

R

do 10 godina uz mogućnost ugovaranja grace perioda od 36 mjeseci

Korisnici kredita

Kredit za mikrobiznis u poljoprivredi iz sredstava IRB-a je kredit NLB Banke a.d. Banja Luka, namijenjen fizičkim licima sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH koja su upisana u registar nadležnog organa, koji se koristi u svrhu nabavke osnovnih i obrtnih sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje.

Nominalna i efektivna kamatna stopa

 • Osnovna kamatna stopa: 4,90% godišnje, promjenljiva
 • Razvoj novih tehnologiija: 3,00% godišnje, fiksna

Osnovna nominalna kamatna stopa iznosi: 6M Euribor-2,0% (min. 1,50%, maks. 2,6%)+marža Banke 3,40% što na dan izdavanja ovog Informativnog lista iznosi 4,90% godišnje

Osnovna nominalna kamatna stopa može biti umanjena po određenim kriterijumima:

 • 0,30% za projekte koji će biti realizovani na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština;
 • 0,30% projekte iz oblasti prerađivačke industrije i energetike;
 • 0,30% za projekte za podsticaj turizma, bez mogućnosti kumulativnog umanjenja po više osnova.

Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Naknada za obradu zahtjeva

  Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi 0,50% od iznosa kredita, jednokratno.

Koja dokumentacija je neophodna za odobrenje kredita?

Osnovna dokumentacija, koju Korisnik dostavlja Banci je:

 • Zahtjev za kredit (obrazac IRB RS);
 • lična karta koja se skenira u Banci; dokument, kojim se utvrđuje tačne adresa stanovanja (npr. kopija računa za fiksni telefon ili struju za protekli mjesec ili potvrda o stalnom mjestu boravka i sl.);
 • Uvjerenje o iznosu dospjelih obaveza iz Poreske Uprave RS ako se iste izmiruju sredstvima kredita;

Ukoliko je namjena kredita refinansiranje:

 • Ugovor o kreditu/zaduženju koje je predmet refinansiranja sa potvrdom o stanju duga, a u slučaju da kod gazdinstva kredit glasi na fizičko lice, dostaviti notarski ovjerenu izjavu da su kreditna sredstva utrošena za finansiranje poljoprivredne djelatnosti.
 • Račun koji je plaćen, uz dokaz o izvršenom plaćanju.

Ukoliko je predmet finansiranja podizanje višegodišnjih zasada:

 • Dokaz da je zemljište na kom se podižu zasadi u vlasništvu podnosioca zahtjeva ili da isti ima zaključen ugovor o koncesiji ili ugovor o višegodišnjem zakupu.
 • Uvjerenje o državljanstvu RS za lica sa prebivalištem u Distriktu Brčko;
 • Ako podnosilac zahtjeva za kredit nije nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, a nije naveden na potvrdi koju izdaje APIF, obavezna je kućna lista ne starija od mjesec dana;
 • finansijski dokumenti:

  – lica zaposlena u preduzećima sa većinskim državnim kapitalom dostaviće: potvrdu o stalnom zaposlenju i platne liste za posljednja tri mjeseca;
  lica zaposlena u privatnim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama dostaviće: potvrdu o zaposlenju, tri posljednje rekapitulacije plaćenih poreza i doprinosa sa spiskom radnika ovjerene u banci u kojoj je uplata izvršena;

 • ugovor o davanju jemstva, ukoliko se zahtijeva jemac po kreditu.

U slučaju kada je kredit obezbijeđen imovinom, u zavisnosti od vrste imovine pokretna/nepokretna:

– dokumentaciju o nekretnini, ne stariju od 30 dana ZK izvadak, posjedovni list, kopija katastarskog plana, izvod iz knjige uloženih ugovora, procjena vrijednosti nekretnine;

– dokumentaciju o pokretnim stvarima saobraćajna dozvola, procjenu vrijednosti;

 • dokumentaciju vezanu za namjenu kredita predračun ili ugovor o kupovini.

U postupku obrade zahtjeva za kredit Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.

Informativni list

i

IL za IRB RS kredit za mikrobiznis u poljoprivredi

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.