Kredit za poljoprivredu iz kreditne linije Fond Partner

R

do 8 godina

R

do 500.000 KM

Korisnici kredita

Korisnici kredita mogu biti porodična poljoprivredna gazdinstva (nekomercijalna ili komercijalna), preduzetnici, privredna društva i akcionarska društva iz oblasti poljoprivrede, poljoprivredne zadruge, drugi poslovni subjekti registrovani za obavljanje djelatnosti poljoprivrede i prehrambene industrije, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava.

Namjena i iznos kredita

 • Kreditna sredstva se plasiraju za sljedeće namjene: izgradnja novih objekata za stočarstvo; kupovina osnovnog stada; podizanje novih višegodišnjih zasada (voćnjaci i vinogradi); kupovinu protivgradne mreže; kupovina opreme za navodnjavanje; podizanje staklenika i plastenika; kupovina poljoprivredne mehanizacije. Mimimalan iznos kreditnih sredstava za ove namjene iznosi 10.000 KM, dok je maksimalan iznos 100.000 KM.
 • Kreditna sredstva se mogu plasirati i za kapitalne investicije u stočarskoj i biljnoj
  proizvodnji, te prehrambenoj industriji, a koje su inovativne, napredne i sa visokim stepenom automatizacije. Mimimalan iznos kreditnih sredstava za ove namjene iznosi 100.001 KM, dok je maksimalan iznos 500.000 KM.

Rok i način otplate

Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 8 godina, uz mogućnost ugovaranja grejs perioda koji ne može biti duži
od 12 mjeseci i koji je uključen u rok otplate kredita.

 • Iznos od 10.000 KM do 30.000 KM – rok otplate do 3 godine (grejs period od 6 mjeseci),
 • Iznos od 30.001 KM do 50.000 KM – rok otplate do 4 godine (grejs period do 8 mjeseci),
 • Iznos od 50.001 KM do 100.000 KM – rok otplate do 5 godina (grejs period do 12 mjeseci),
 • Iznos od 100.001 KM do 500.000 KM – rok otplate do 8 godina (grejs period do 12 mjeseci).

Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita. Ukoliko je ugovoren grejs periodu, u toku grejs perioda korisnik kredita plaća samo kamatu.

Kamatna stopa

 • Kamatna stopa iznosi 3,30% godišnje.
 • Kamatna stopa se ne mijenja (fiksna stopa).

Efektivna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 50.000,00 KM, sa rokom otplate od 4 godina, po nominalnoj kamatnoj stopi od 3,30% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen jemcem i upisom založnog prava na traktor koji je predmet kupovine, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 5,00% godišnje, a mjesečni anuitet: 1.151,46 KM.

Naknada za obradu zahtjeva

 • Naknada za obradu zahtjeva iznosi: 0,50%, od iznosa kredita, jednokratno.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Administrativna zabrana, mjenice, jemci i založno pravo na nepokretnu/pokretnu imovinu uz polisu osiguranja sa rokom važenja do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke
 • U postupku odobravanja kredita, Banka može zatražiti i dodatne instrumente obezbjeđenja.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.