Stambeni kredit iz sredstava IRB

Ponuda stambenog kredita

 • 10.000 – 150.000 KM za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice.
 • 10.000 – 75.000 KM za proširenje stambenog prostora kupovinom ili rekonstrukcijom, nadogradnjom i dogradnjom.
 • Rok otplate do 25 godina

 

Kamatna stopa

 • 3,35% godišnje, fiksno (EKS 3,51%, godišnje) – Beneficirana grupa (članovi porodica poginulih i nestalih boraca, ratni vojni invalidi od I do IV kategorije, civilne žrtve rata od I do IV grupe, osobe sa invaliditetom iz člana 21. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida („Službeni glasnik RS, br. 37/12 i 82/15), porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece, korisnici koji rješavaju stambeno pitanje na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine);
 • 3,75% godišnje, fiksno (EKS 3,92%, godišnje) – Grupa I (bračni parovi, VII stepen stručne spreme oboje, porodice i samohrani roditelji sa troje djece);
 • 3,95% godišnje, fiksno (EKS 4,13%, godišnje) – Opšta grupa

 

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
 • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 100.000 KM, sa rokom otplate od 25 godina, za
  kupovinu stana, po nominalnoj kamatnoj stopi 3,35% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane
  korisnika kredita i jemca i hipotekom na stan koji se kupuje, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 3,51% godišnje, a
  mjesečni anuitet: 492,61 KM.

 

Naknada za obradu zahtjeva

 • 0,50% od iznosa kredita, jednokratno

 

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: dvije bjanko mjenice potpisane od
  strane korisnika kredita, administrativna zabrana i hipoteka na nepokretnu imovinu.
 • Ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: jedan jemac, dvije bjanko mjenice
  potpisane od strane korisnika kredita i jemca, administrativne zabrane i hipoteka
  na nepokretnu imovinu.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite se na 0800 50 510.