Stambeni kredit po posebnim uslovima

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

R

Do 10.000 KM bez dokaza o namjeni

Iznos kredita

 • Banka odobrava kredit u iznosu od 10.000 KM do iznosa kreditne sposobnosti korisnika kredita.

  Iznos kredita može biti uvećan za iznos do 10.000 KM za koji nije potreban dokaz o namjeni.

Svrha kredita

Fizička lica sa stalnim mjesečnim primanjima mogu koristiti kreditna sredstva u svrhu kupovine, izgradnje, poboljšanja energetske efikasnosti i rekonstrukcije stambenog prostora, legalizaciju individualnih stambenih objekata i otplatu stambenog kredita u drugoj banci.

Fiksna kamatna stopa

Korisnik kredita može izabrati jednu od ponuđenih varijatni i to:

 • Za kredite do 5 godina: 3,49% godišnje – fiksno (EKS od 3,96%, godišnje);
 • Za kredite do 10 godina: 4,30% godišnje – fiksno (EKS od 4,63%, godišnje);

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

 • Za kredite do 15 godina: 3,85% godišnje za prve 3 godine – fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 3,85% godišnje – promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 3,85% godišnje (EKS od 4,11% godišnje).
 • Za kredite od 15 do 25 godina: 4,15% godišnje za prve 3 godine – fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 4,15% godišnje – promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa 4,15% godišnje (EKS od 4,38% godišnje).

Promjenljiva kamatna stopa

 • Za kredite do 10 godina: 12 M Euribor + 2,80% godišnje, promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 2,80% godišnje (EKS od 5,87% godišnje).
 • Za kredite od 10 do 15 godina: 12 M Euribor + 3,25% godišnje, promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 3,25% godišnje (EKS od 6,29% godišnje).
 • Za kredite  od 15 do 25 godina: 12 M Euribor + 3,55% godišnje, promjenljiva. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 3,55% godišnje (EKS od 6,57% godišnje).

Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Naknada za obradu zahtjeva

 • Bez naknade za obradu zahtjeva za dugoročne kredite do 31.01.2023. godine uz uslov da tražilac kredita uz kredit ima ugovoreno ili ugovori:
 • kreditnu karticu
 • dozvoljeno prekoračenje i
 • mobilni i/ili elektronsko bankarstvo sa izvršenom minimalno jednom transakcijom u zadnjih mjesec dana.

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodne uslove i u slučaju odobrenja kredita bez upisa založnog prava na nekretninu, naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi:

 • 0,50% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativna zabrana na primanja korisnika kredita i sudužnika i hipoteka na nepokretnu imovinu, uz polisu osiguranja sa rokom važenja do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke;
 • ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativne zabrane na primanja korisnika kredita, sudužnika i jemca i hipoteka na nepokretnu imovinu, uz polisu osiguranja sa rokom važenja do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke.

U postupku odobravanja kredita, Banka može zatražiti i dodatne instrumente obezbjeđenja.

Posebna ponuda za kupovinu kod investitora sa
kojima Banka ima poslovno tehničku saradnju

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.