Stambeni kredit po posebnim uslovima

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

R

Do 10.000 KM bez dokaza o namjeni

Iznos kredita

 • Banka odobrava kredit u iznosu od 10.000 KM do iznosa kreditne sposobnosti korisnika kredita.

  Iznos kredita može biti uvećan za iznos do 10.000 KM za koji nije potreban dokaz o namjeni.

Svrha kredita

Fizička lica sa stalnim mjesečnim primanjima mogu koristiti kreditna sredstva u svrhu kupovine, izgradnje, poboljšanja energetske efikasnosti i rekonstrukcije stambenog prostora, legalizaciju individualnih stambenih objekata i otplatu stambenog kredita u drugoj banci.

Fiksna kamatna stopa

Korisnik kredita može izabrati jednu od ponuđenih varijatni i to:

 • Za kredite do 5 godina: 3,49% godišnje (EKS od 4,17%, godišnja)
 • Za kredite do 10 godina: 4,99% godišnje (EKS od 5,48%, godišnja)

Kombinacija fiksne i promjenjive kamatne stope

 • Za kredite do 15 godina: 3,85% godišnje za prvih 5 godina-fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 2,90% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 2,90% godišnje (EKS od 4,19% godišnje).
 • Za kredite od 15 do 25 godina: 4,15% godišnje za prvih 5 godina-fiksno, a nakon toga 12M Euribor + 3,10% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 3,10% godišnje (EKS od 4,44% godišnje).

Promjenljiva kamatna stopa

 • Za kredite do 10 godina: 12M Euribor + 2,80% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa 2,80% godišnje (EKS od 7,03% godišnje)
 • Za kredite do 15 godina: 12M Euribor + 2,90% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa 2,90% godišnje (EKS od 7,05% godišnje)
 • Za kredite od 15 do 25 godina: 12M Euribor + 3,10% godišnje. Minimalna ukupna kamatna stopa 3,10 godišnje (EKS od 7,20% godišnje)

EKS izračunata su na osnovu vrijednosti 12M Euribor-a koji na dan 21.02.2023. godine iznosi 3,572%.

Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.

Naknada za obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva uz uslov da tražilac kredita uz kredit mora imati ugovoreno ili ugovoriti Aktiv ili Premium paket usluga.

  Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov:

  • 0,50% od iznosa kredita, min. 50,00 KM – za klijente Banke
  • 0,75% od iznosa kredita, min. 50,00 KM – za ostale.

  Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativna zabrana na primanja korisnika kredita i sudužnika i hipoteka na nepokretnu imovinu, uz polisu osiguranja sa rokom važenja do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke;
  • ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativne zabrane na primanja korisnika kredita, sudužnika i jemca i hipoteka na nepokretnu imovinu, uz polisu osiguranja sa rokom važenja do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke.

  U postupku odobravanja kredita, Banka može zatražiti i dodatne instrumente obezbjeđenja.

  Posebna ponuda za kupovinu kod investitora sa
  kojima Banka ima poslovno tehničku saradnju

  Info

  Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.