Stambeni kredit po posebnim uslovima

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

R

Do 10.000 KM bez dokaza o namjeni

Iznos kredita

  • Banka odobrava kredit u iznosu od 10.000 KM do iznosa kreditne sposobnosti korisnika kredita.

    Iznos kredita može biti uvećan za iznos do 10.000 KM za koji nije potreban dokaz o namjeni.

Svrha kredita

Fizička lica sa stalnim mjesečnim primanjima mogu koristiti kreditna sredstva u svrhu kupovine, izgradnje, poboljšanja energetske efikasnosti i rekonstrukcije stambenog prostora, legalizaciju individualnih stambenih objekata i otplatu stambenog kredita u drugoj banci.

Fiksna kamatna stopa

Korisnik kredita može izabrati jednu od ponuđenih varijatni i to:

  • Za kredite do 5 godina: 3,45% godišnje – fiksno (EKS od 3,73%, godišnje);
  • Za kredite do 10 godina: 3,99% godišnje – fiksno (EKS od 4,19%, godišnje);

Fiksna – promjenljiva kamatna stopa

Za kredite do 25 godina: 3,95% godišnje za prvih 5 godina – fiksno, a nakon toga 12 M Euribor + 3,95% godišnje – promjenljiva, Minimalna ukupna kamatna stopa 3,95% godišnje, (EKS od 4,08%, godišnje)

Promjenljiva kamatna stopa

Za kredite do 25 godina 12 M Euribor + 3,75% godišnje – promjenljiva, Minimalna ukupna kamatna stopa 3,75% godišnje, (EKS od 3,87%, godišnje)

Naknada za obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva do 30.06.2021. godine za kredite sa hipotekom/zabilježbom na nekretninu, za korisnike elektronskog i/ili mobilnog bankarstva koji imaju izvršene najmanje tri transakcije u zadnjih mjesec dana, uz obavezan uslov da se uz kredit realizuje kreditna kartica i/ili kredit po transakcionom računu bez naknade za obradu za prvu godinu korištenja.

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov i za kredite bez hipoteke/zabilježbe na nekretninu, obračunava se redovna naknada za obradu kreditnog zahtjeva:

  • 0,50% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno-za klijente Banke,
  • 0,75% od iznosa kredita, min 50 KM, jednokratno – za ostale.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativna zabrana na primanja korisnika kredita i sudužnika i hipoteka na nepokretnu imovinu;
  • ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativne zabrane na primanja korisnika kredita, sudužnika i jemca, i hipoteka na nepokretnu imovinu.

U postupku odobravanja kredita, Banka može zatražiti i dodatne instrumente obezbjeđenja.

Posebna ponuda za kupovinu kod investitora sa
kojima Banka ima poslovno tehničku saradnju

Lista investitora

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.