Stambeni kredit po posebnim uslovima

R

Za zaposlene sa redovnim primanjima

R

Jednostavno i brzo

Iznos kredita

  • Zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita

Svrha kredita

Fizička lica sa stalnim mjesečnim primanjima mogu koristiti kreditna sredstva u svrhu kupovine, izgradnje, poboljšanja energetske efikasnosti i rekonstrukcije stambenog prostora, legalizaciju individualnih stambenih objekata i otplatu stambenog kredita u drugoj banci.

Fiksna kamatna stopa

Korisnik kredita može izabrati jednu od ponuđenih varijatni i to:

  • Za kredite do 5 godina: 3,45% godišnje – fiksno (EKS od 3,73%, godišnje);
  • Za kredite do 10 godina: 3,99% godišnje – fiksno (EKS od 4,19%, godišnje);

Fiksna – promjenljiva kamatna stopa

Za kredite do 25 godina: 3,95% godišnje za prvih 5 godina – fiksno, a nakon toga 12 M Euribor + 3,95% godišnje – promjenljiva, Minimalna ukupna kamatna stopa 3,95% godišnje, (EKS od 4,08%, godišnje)

Promjenljiva kamatna stopa

Za kredite do 25 godina 12 M Euribor + 3,75% godišnje – promjenljiva, Minimalna ukupna kamatna stopa 3,75% godišnje, (EKS od 3,87%, godišnje)

Naknada za obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva do 31.03.2021. godine za kredite sa hipotekom/zabilježbom na nekretninu, za korisnike elektronskog i/ili mobilnog bankarstva koji imaju izvršene najmanje tri transakcije u zadnjih mjesec dana.

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov, kao i nakon isteka promotivnog perioda, na snazi su redovne naknade:  

  • 0,50% od iznosa kredita, min 50,00 KM, jednokratno – za komitente Banke.
  • 0,75% od iznosa kredita, min 50,00 KM, jednokratno – za ostale.

Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativna zabrana na primanja korisnika kredita i sudužnika i hipoteka na nepokretnu imovinu;
  • ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: sudužnik (bračni drug), jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, dvije bjanko mjenice potpisane od strane sudužnika, administrativne zabrane na primanja korisnika kredita, sudužnika i jemca, i hipoteka na nepokretnu imovinu.

U postupku odobravanja kredita, Banka može zatražiti i dodatne instrumente obezbjeđenja.

Posebna ponuda za kupovinu kod investitora sa
kojima Banka ima poslovno tehničku saradnju

Posebna ponuda

Lista investitora

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.