NLB Trajni nalog

Namijenjen je klijentima koji u Banci imaju otvoren tekući, štedni ili žiro račun, a koji pravovremeno plaćanje obaveza žele
prepustiti Banci.

Glavne prednosti:

 • izbjegavanje čekanja u redovima,
 • brza i jednostavna procedura,
 • tačnost i blagovremenost plaćanja obaveza,
 • povoljnije – niže naknade.

Prilikom ugovaranja trajnog naloga sami određujete:

 • broj plaćanja ili ukupno razdoblje trajanja trajnog naloga,
 • iznos plaćanja u KM ili u stranoj valuti,
 • dinamiku plaćanja (npr. mjesečno, kvartalno i sl.) uz odabir datuma plaćanja,
 • korisnika plaćanja (račun prenosa).

Uslugu trajnog naloga mogu da koriste svi građani koji

 • imaju otvoren transakcioni ili devizni račun u NLB Banci,
 • imaju redovne prilive na račun,
 • popune zahtjev za trajni nalog u bilo kojoj poslovnoj jedinici Banke,
 • ovlaste NLB Banku za zaduženje računa po osnovu trajnog naloga,
 • imaju dovoljno sredstava na računu.

Vrste trajnih naloga:

1

Standardni

Standardni su za plaćanje mjesečnih obaveza sa fiksnim iznosom obaveze kao što su centralno grijanje, kablovska televizija,
životno osiguranje, rata kredita .

2

Ugovorni

Ugovorni su za plaćanje iznosa koji su promjenjivi, kao što su fiksni i mobilni telefon, struja.

Otvaranje trajnog naloga je bez naknade.  

NLB Trajni nalog je ugovorni odnos između Klijenta – fizičkog lica i Banke prema kojem Klijent daje ovlaštenje Banci da sa
njegovog računa obavlja plaćanja u korist drugog fizičkog ili pravnog lica ili vrši redovan prenos
sa jednog na drugi račun/partiju istog klijenta.