Dnevni limiti za korišćenje platnih kartica

R

Limiti potrošnje na dnevnom nivou za plaćanje roba i usluga, podizanje gotovine na bankomatu

Šta je dnevni limit za korišćenje platnih kartica Banke?

Dnevni limit za korišćenje platnih kartica je maksimalni iznos potrošnje i broja transakcija koje je moguće izvršiti u toku jednog dana. Dnevni limiti se razlikuju prema vrsti kartice, i odnose se na transakcije koje su autorizovane od strane Banke.

Zbog čega je Banka definisala dnevne limite za korišćenje platnih kartica Banke?

Banka je definisala dnevne limite za korišćenje platnih kartica u cilju zaštite Korisnika kartica i Banke od zloupotreba i promjenljiva su kategorija, u skladu sa izmjenama propisa Kartičnih organizacija i poslovnom politikom Banke.

Od čega se sastoje dnevni limiti za korišćenje platnih kartica Banke?

Dnevni limit se sastoji od:

  • maksimalnog iznosa koji je odobren za podizanje gotovine na bankomatima,
  • maksimalnog iznosa koji je odobren za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine na POS cash terminalima,
  • maksimalnog iznosa koji je odobren za plaćanje putem Internet-a, elektronske trgovine ili telefona (CNP transkacije),
  • maksimalnog iznosa koji je odobren za podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima u toku jednog dana,
  • maksimalnog iznosa koji je odobren za priliv sredstava na Kartične račune u toku jednog dana,
  • maksimalnog iznosa kojim je moguće beskontaknto plaćati bez unosa PIN koda.

Koliko iznose dnevni limiti za korišćenje platnih kartica Banke?

Dnevni limiti za plaćanje, podizanje gotovine, ukupni iznosi za podizanje gotovine i plaćanje i priliv sredstava na Kartične račune po vrstama kartica su:

 

Vrsta kartice Podizanje gotovine na bankomatu Plaćanje robe, usluga i podizanje gotovine na POS terminalima Plaćanje putem Interneta, (MO/TO) Ukupan iznos za podizanje gotovine i plaćanje Priliv sredstava na Kartične račune Beskontaktno plaćanje bez PIN koda/zbirno
Visa Electron 1.000 4.000 0 5.000 3.000 0
Visa Classic Credit 1.000 7.000 2.000 8.000 2.000 300
Visa Business 1.000 10.000 5.000 10.000 0 300
Visa Gold 1.000 10.000 5.000 10.000 2.000 300
Visa Classic Debit 1.000 4.000 1.000 5.000 2.000 300
Mastercard Debit 1.000 4.000 1.000 5.000 2.000 300
Mastercard Standard 1.000 7.000 2.000 8.000 2.000 300
Mastercard Business 1.000 10.000 5.000 10.000 0 300
Internet kartice* 0 5.000 5.000 5.000 3.000 300

* Visa internet kartica podržava plaćanje do 50,00 KM dnevno bez obaveze „otključavanja“ kartice za internet plaćanja.

Koliki je broj transakcija koje Korisnik kartice može izvršiti u toku jednog dana?

Korisnik kartice može da izvrši 15 transakcija po kartici u toku jednog dana.

Koliki je mjesečni limit za priliv sredstava?

Iznos mjesečnog priliva na kartične račune iznosi 7.000 KM po kartici, i odnose se na transakcije koje su autorizovane od strane Banke.

Šta su CNP transakcije?

CNP transakcije (Card Not Present) su transakcije kod kojih se u cilju njihovog izvršenja dostavljaju podaci o Kartici, a njeno fizičko prisustvo na Prodajnom mestu nije neophodno (MO/TO -Mail Order/Telephon Order), Internet plaćanja, telefonska, kataloška prodaja.

Šta je zaštita CNP transakcija?

Zaštita CNP transakcija je sistem zaštite platnih kartica Banke od zloupotreba putem Interneta, elektronske trgovine ili telefona. Sistem funkcioniše na način da su dnevni limiti po vrstama kartica za plaćanje putem Interneta, elektronske trgovine ili telefona postavljeni na nulu. Sistem podrazumijeva upravljanje plaćanjima koje Korisnik vrši putem Interneta, elektronske trgovine ili telefona, pri čemu Korisnik kontroliše period u kojem je transakciju moguće izvršiti putem WEB info servisa, SMS servisa, NLB mKlik aplikacije. Instrukcija za korišćenje elektronskih servisa za omogućavanje plaćanja se nalazi u Uputstvu za korišćenje platnih kartica putem Interneta, elektronske trgovine i telefona i Korisničkom uputstvu svakog pojedinačnog servisa (Web Info ili SMS Servis, NLB mKlik) koji se mogu pronaći na internet stranici Banke.

Da li Korisnik kartice može zahtijevati izmjenu dnevnog limita i broja transakcija za korišćenje platnih kartica Banke?

Korisnik kartice može zahtijevati izmjenu dnevnog limita i broja transakcija za korišćenje platnih kartica, podnošenjem zahtjeva za izmjenu navedenih kategorija u bilo kojoj poslovnici Banke. Zahtjev za izmjenu dnevnih limita Korisnik kartice dostavlja najkasnije 24 sata prije zahtijevane primjene i navodi period u kojem će izmjenjeni limiti važiti. Korisnik kartice preuzima odgovornost za izmijenjene dnevne limite.