Dnevni limiti za korišćenje platnih kartica

R

Limiti potrošnje na dnevnom nivou za plaćanje roba i usluga, podizanje gotovine na bankomatu

Šta je dnevni limit za korišćenje platnih kartica Banke?

Dnevni limit za korišćenje platnih kartica je maksimalni iznos potrošnje i broja transakcija koje je moguće izvršiti u toku jednog dana. Dnevni limiti se razlikuju prema vrsti kartice, i odnose se na transakcije koje su autorizovane od strane Banke.

Zbog čega je Banka definisala dnevne limite za korišćenje platnih kartica Banke?

Banka je definisala dnevne limite za korišćenje platnih kartica u cilju zaštite Korisnika kartica i Banke od zloupotreba i promjenljiva su kategorija, u skladu sa izmjenama propisa Kartičnih organizacija i poslovnom politikom Banke.

Od čega se sastoje dnevni limiti za korišćenje platnih kartica Banke?

Dnevni limit se sastoji od:

  • maksimalnog iznosa koji je odobren za podizanje gotovine na bankomatima,
  • maksimalnog iznosa koji je odobren za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine na POS cash terminalima,
  • maksimalnog iznosa koji je odobren za plaćanje putem Internet-a, elektronske trgovine ili telefona (CNP transkacije),
  • maksimalnog iznosa koji je odobren za podizanje gotovine na bankomatima i POS terminalima u toku jednog dana,
  • maksimalnog iznosa koji je odobren za priliv sredstava na platnu karticu u toku jednog dana, 
  • maksimalnog iznosa kojim je moguće beskontaktno plaćati bez unosa PIN koda,
  • maksimalnog iznosa uplate gotovine na bankomatima NLB Banke koji podržavaju opciju uplate na transakcioni račun.

Koliko iznose dnevni limiti za korišćenje platnih kartica Banke?

Dnevni limiti za plaćanje, podizanje gotovine, ukupni iznosi za podizanje gotovine i plaćanje i priliv sredstava na Kartične račune po vrstama kartica su:

VRSTA KARTICE  Podizanje gotovine na bankomatu (KM) Plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine na POS terminalima (KM) Plaćanje putem internet-a, MO/TO (KM) Ukupan iznos za podizanje gotovine i plaćanje (KM)

 

Priliv sredstava (KM)

Ukupan  broj transakcija Beskontaktno plaćanje bez unosa PIN koda/zbirno (KM)
VISA CLASSIC CREDIT 1.000 7.000 2.000 8.000 2.000 15 300
VISA BUSINESS 1.000 10.000 5.000 10.000 0 15 300
VISA GOLD 1.000 10.000 5.000 10.000 2.000 15 300
VISA CLASSIC DEBIT 1.000 4.000 1.000 5.000 2.000 15 300
MASTERCARD DEBIT 1.000 4.000 1.000 5.000 2.000 15 300
MASTERCARD STANDARD 1.000 7.000 2.000 8.000 2.000 15 300
MASTERCARD BUSINESS 1.000 10.000 5.000 10.000 0 15 300
VISA INTERNET KARTICA   0 5.000 5.000 5.000 3.000 15 300

* Sve kartice podržavaju plaćanja do 5,00 KM dnevno, a Visa internet kartica podržava plaćanje do 50,00 KM dnevno, bez obaveze „otključavanja“ kartice za internet plaćanja.

Dnevni i mjesečni limit za uplatu gotovine na bankomatima NLB Banke

Dnevni i mjesečni limiti za uplatu gotovine na bankomatima NLB Banke koji podržavaju opciju uplate na transakcioni račun po vrstama kartica su:

VRSTA KARTICE

Dnevni limit (KM)

Mjesečni limit (KM)

VISA BUSINESS DEBIT

MASTERCARD BUSINESS DEBIT 

bez limita

bez limita

VISA CLASSIC DEBIT

2.000

20.000

MASTERCARD DEBIT

2.000

20.000

Koliki je broj transakcija koje Korisnik kartice može izvršiti u toku jednog dana?

Korisnik kartice može da izvrši 15 transakcija po kartici u toku jednog dana.

Kako se obavlja beskontaktno plaćanje?

Beskontaktno plaćanje se može obavljati svim platnim karticama Banke na prodajnim mjestima koja su označena znakom za beskontaktno plaćanje. Iznos za pojedinačnu beskontaktnu transakciju koja se obavlja bez unosa PIN koda iznosi 60,00 KM i odnosi se na teritoriju Bosne i Hercegovine. Kod plaćanja putem NLB Pay otključavanje telefona PIN-om ili biometrijom se podrazumijeva kao da je unešen PIN kod kartice.  Beskontaktni limit može da se razlikuje prema zemljama korišćenja. Kumulativni/zbirni iznos ovakvih transakcija iznosi 300,00 KM i odnosi se samo na plaćanje fizičkom karticom. Nakon iskorištenog kumulativnog iznosa potrebno je obaviti transakciju sa umetanjem kartice u POS uređaj i unosom PIN koda, nakon čega će se resetovati ponovni zbirni iznos za beskontaktno plaćanje.

Koliki je mjesečni limit za priliv sredstava?

Iznos mjesečnog priliva na kartične račune iznosi 7.000 KM po kartici, i odnose se na transakcije koje su autorizovane od strane Banke.

Šta su CNP transakcije?

CNP transakcije (Card Not Present) su transakcije kod kojih se u cilju njihovog izvršenja dostavljaju podaci o Kartici, a njeno fizičko prisustvo na Prodajnom mestu nije neophodno (MO/TO -Mail Order/Telephon Order), Internet plaćanja, telefonska, kataloška prodaja.

Šta je zaštita CNP transakcija?

Zaštita CNP transakcija je sistem zaštite platnih kartica Banke od zloupotreba putem Interneta, elektronske trgovine ili telefona.

Sistem podrazumijeva upravljanje plaćanjima koje Korisnik platne kartice  vrši putem Interneta, elektronske trgovine ili telefona, pri čemu Korisnik kontroliše period u kojem je transakciju moguće realizovati na više različitih načina u zavisnosti koji želi da koristi: mKlik/mKlikpro aplikacije, eKlik servis, WEB info servis, SMS servis.

U zaštitu CNP transakcija nisu uključene „recurring“, tzv ponavljajuće transakcije za koje su korisnici bilo koje platne kartice dali saglasnost za naplatu određene  usluge, članstva, pretplate i sl.(npr Netflix,Google,Apple…).

Instrukcija za korišćenje elektronskih servisa za omogućavanje plaćanja se nalazi u Uputstvu za korišćenje platnih kartica putem Interneta, elektronske trgovine i telefona i u Korisničkom uputstvu svakog pojedinačnog servisa (Web Info ili SMS Servis,mKlik/mKlikpro,eKlik) koji se mogu pronaći na internet stranici Banke www.nlbrs.ba.  

Da li Korisnik kartice može zahtijevati izmjenu dnevnog limita i broja transakcija za korišćenje platnih kartica Banke?

Korisnik kartice može zahtijevati izmjenu dnevnog limita i broja transakcija za korišćenje platnih kartica, podnošenjem zahtjeva za izmjenu navedenih kategorija u bilo kojoj poslovnici Banke. Zahtjev za izmjenu dnevnih limita Korisnik kartice dostavlja najkasnije 24 sata prije zahtijevane primjene i navodi period u kojem će izmjenjeni limiti važiti. Pored navedenog, Korisnik kartice može izvršiti izmjenu dnevnog limita kroz eKlik servis. Korisnik kartice preuzima odgovornost za izmijenjene dnevne limite.

//