NLB Zlatni depozit

Posebna vrsta štednog depozita namijenjena klijentima ličnog bankarstva, po povoljnim uslovima.

R

za korisnike usluga “lični bankar”

R

za pojedinačne depozite u iznosu 5.000,00KM i više

Visina kamatnih stopa

Fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou
Zlatni depozit Oročeni depozit u valuti KM/EUR Oročeni depozit u valuti KM/EUR
Period oročenja Nominalna kamatna stopa Efektivna kamatna stopa
366 do 539 dana 0,55% 0,55%
540 do 729 dana 0,75% 0,75%
730 do 1094 dana 1,40% 1,40%
1095 do 1825 dana 1,60% 1,60% i niže (u zavisnosti od broja dana)
Informativni obrazac Agencije za osiguranje depozita