Prijava za sponzorstvo ili donaciju

* Podaci su obavezni.

Podnosilac zahtjeva za sponzorstvo ili donaciju

Fizičko lice
Pravno lice / Preduzetnik / Udruženje
Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.

Kontakt podaci

Podatak je obavezan.
** - molimo unesite jednu od podataka za kontakt u nastavku
Podatak je obavezan.

Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.
Da li ste klijent NLB Banke? Ukoliko jeste navedite način saradnje sa bankom (npr. broj transakcionog računa).
Da
Ne
Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.
Da
Ne
Podatak je obavezan.
2000 karaktera
Podatak je obavezan.
Podatak je obavezan.

Kategorizacija prijave za sponzorstvo ili donaciju

Humanitarne svrhe
Sportovi
Mentorstvo i prenos znanja
Ostalo*
           
Zdravstvene institucije
Obrazovanje djece i mladih
Socijalna zaštita
Kultura
Ostalo*
           
Izložbe
Nastupi
Festivali
Ostalo*
           
Profesionalni sportovi
Sportovi za mlade
Ostalo*
           
Košarka
Fudbal
Rukomet
Odbojka
Atletika
Tenis
Ostalo*
          
Košarka
Fudbal
Odbojka
Atletika
Tenis
Ostalo*
          
Finansijsko opismenjavanje podjetij
Stručni skupovi i konferencije
Promovisanje štednje i odgovornog odnosa prema novcu
Ostalo*
          

Usklađenost

Korupcija je svaka povreda dužnog ponašanja u cilju dobijanja koristi za sebe ili drugog, uključujući i ponašanje lica koja su inicijatori takvog djela ili lica koja mogu imati koristi, zbog direktno ili indirektno obećane, ponuđene ili zahtijevane, date, prihvaćene ili očekivane koristi za sebe ili za drugog.

Ako bilo koja strana, njegov predstavnik ili zastupnik u ime ili za račun druge strane ili njegovog predstavnika, nudi ili daje bilo kakvu nedozvoljenu korist (koruptivne poslovne prakse) za:

  • dogovaranje posla ili sklapanje ugovora ili
  • dogovaranje posla pod povoljnijim uslovima ili
  • propuštanje dužnog nadzora nad obavljanjem ugovornih obaveza ili
  • za drugo postupanje ili propust, sa kojim je Banci prouzrokovana šteta ili je omogućena nedozvoljena korist predstavniku Banke, ovlašćenom licu ili organu Banke, odnosno drugoj ugovornoj strani ili njenom predstavniku, agentu ili posredniku,

ugovor o sponzorstvu/donaciji je nevažeći.

Korisnik sponzorstva/donacije se obavezuje da prije zaključenja ugovora Banci otkrije sve okolnosti koje bi mogle predstavljati sukob interesa i u dogovoru sa Bankom preduzme neophodne mjere da ih kontroliše. Korisnik takođe izjavljuje da na njegovoj strani ne postoji stvarni ili potencijalni sukob interesa koji bi na bilo koji način mogao da utiče ili ograniči objektivnost prilikom donošenja odluke o finansiranju od strane Banke. Obavezuje se da će Banci otkriti sve okolnosti koje mogu ili bi mogle imati sukob interesa između njegovih interesa ili interesa njegovih povezanih lica i interesa Banke.

U slučaju okolnosti navedenih u prethodnom stavu, čije postojanje ugovornim stranama u trenutku potpisivanja ugovora nisu bile poznate ili je do tih okolnosti došlo nakon potpisivanja ugovora, korisnik se obavezuje da odmah prekine sa aktivnostima koje predstavljaju sukob interesa, ili u dogovoru sa Bankom, preduzme odgovarajuće mjere za sprečavanje ili kontrolu sukoba interesa.

U slučaju nastanka događaja iz prethodnih stavova, korisnik finansijskih sredstava se obavezuje da bez odlaganja, ili najkasnije u roku od tri radna dana, pismeno obavijesti Banku o tome. Na zahtjev Banke, davalac usluge će u roku od tri radna dana od dana prijema zahtjeva, proslijediti svu dokumentaciju iz koje je vidljiv sukob interesa.

U slučaju kada Banka nije upoznata sa postojanjem sukoba interesa, posebno ako zbog tih okolnosti postoji rizik u smislu narušavanja njenog ugleda ili poštovanja važećih propisa, a podnosilac zahtjeva ne preduzme odgovarajuće mjere, Banka ima pravo da jednostrano raskine Ugovor, ili može prije toga, uz diskreciono pravo, omogućiti korisniku sredstava da pruži dokaze o primjeni posebnih postupaka ili aranžmana koji će potpuno i adekvatno zaštiti Banku sa ciljem očuvanja njene sigurnosti, integriteta i povjerenja.

Da li je bilo koji od zakonskih zastupnika ili drugih nosilaca funkcija (predsjednik, zamjenik predsjednika, sekretar, blagajnik i drugi nosioci funkcija, odbori, nadzorna tijela) povezan sa NLB Bankom, i ako jeste, kako?
Da
Ne
Potvrđujem da su svi navedeni podaci tačni i istiniti, u suprotnom smo spremni snositi materijalnu i krivičnu odgovornost.
Podatak je obavezan.

Zahvaljujemo na Vašem zahtjevu.
Odgovorićemo Vam u najkraćem roku.