Informacije o zaštiti ličnih podataka u aplikaciji NLB Smart POS

Ko upravlja vašim podacima?

Vašim ličnim podacima upravlja:

  • NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića 4, 78000 Banja Luka (u daljem tekstu NLB)

Kome se možete obratiti za dodatna pojašnjenja ili informacije o obradi vaših podataka i o ostvarivanju vaših prava?

U NLB-u se ovlaštena osoba za zaštitu ličnih podataka može dobiti na:

  • adresa e-pošte: nlbinfo@nlb-rs.ba ili
  • redovnom poštom: NLB Banka a.d. Banja Luka, Služba za uskladjenost poslovanja, Milana Tepića 4, 78000 Banja Luka, Republika Srpska/BiH.

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe ih obrađujemo?

Obrađujemo podatke o vašem poslovnom GSM broju i radnoj adresi e-pošte. Ovi podaci su nam potrebni za potrebe Vaše registracije u aplikaciji i korišćenja aplikacije koja omogućava prihvatanje bezgotovinskog plaćanja kod trgovca kod kojeg ste zaposleni.

Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše podatke?

Vaše podatke obrađujemo na osnovu zaštite našeg interesa (tačka (e) člana 6. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH). Naš  interes se ogleda u realizaciji ugovora o pružanju usluge NLB Smart POS koji smo zaključili sa trgovcem kod kojeg ste zaposleni ili radite po drugom pravnom osnovu.

Ko nam pomaže u obradi vaših ličnih podataka?

U obradi Vaših ličnih podataka pomaže nam naš procesni centar banke i naš obradjivač Bankart d.o.o. (Slovenija) – provajder Smart POS aplikacije i kompanija koja pruža IT usluge – kao ugovorni obrađivač. Naš ugovorni obrađivač obrađuje Vaše lične podatke u skladu s našim smjernicama. Provajderu Smart POS aplikacije u obradi pomaže njihov ugovorni podobradjivač koji se nalazi u Srbiji (Payten d.o.o.).

Da li ste dužni da nam dostavite podatke?

Neophodno je da nam date svoje podatke, jer bez registracije nije moguće koristiti aplikaciju. Ukoliko nam ne dostavite podatke, nećete moći koristiti aplikaciju.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše lične podatke čuvaćemo još godinu dana nakon brisanja aplikacije sa telefona ili ako se aplikacija ne izbriše, godinu dana nakon posljednjeg korišćenja aplikacije.

Koja su vaša prava?

Pravo na pristup Imate pravo da od nas dobijete potvrdu da li obrađujemo lične podatke u vezi s vama i da zatražite pristup tim podacima i kopiju ličnih podataka. Imate pravo na jednu (besplatnu) kopiju ličnih podataka u elektronskom ili štampanom obliku. Možemo naplatiti razumnu naknadu za dodatne kopije, uzimajući u obzir troškove izrade kopije.
Pravo na ispravku, brisanje i blokiranje Imate pravo na ispravku, brisanje ili blokiranje netačnih podataka o vama. Ako zatražite ispravku, brisanje ili blokiranje vaših ličnih podataka, zadržavamo pravo da zatražimo dokaz o promjeni ili dostavljanje dokumenta koji neosporno dokazuje da su lični podaci koje čuvamo neadekvatni.
Pravo na prigovor na obradu Imate pravo prigovora na obradu ako se ne slažete s obradom vaših ličnih podataka. U ovom slučaju, prestaćemo s obradom vaših ličnih podataka, osim ako ne možemo dokazati imperativne legitimne razloge za obradu koji imaju prednost nad vašim interesima, pravima i slobodama, ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva.

Svoja prava možete ostvariti kod našeg ovlaštenog lica za zaštitu podataka, putem gore navedenih kontakt podataka.

U svakom trenutku imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu ličnih podataka: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, Dubrovačka br. 6, 71000 Sarajevo, BiH.

Da li se informacije o zaštiti ličnih podataka mogu mijenjati?

Redovno ćemo provjeravati informacije o obradi ličnih podataka i prilagođavati ih ili ažurirati po potrebi. Ova informacija o obradi ličnih podataka važi od 20.10.2023.

NLB Banka a.d. Banja Luka

Banja Luka, oktobar 2023.