Politika privatnosti

Uvodne odredbe

NLB Banka a.d. Banja Luka (u daljem tekstu NLB Banka, Banka) poštuje privatnost korisnika i koristi tehnologije koje štite privatnost korisnika.

Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu ličnih podataka na internet stranici Banke, u elektronskom bankarstvu eClick, Klik i ProKlik (u daljem tekstu Elektronsko bankarstvo), i u aplikaciji mobilnog bankarstva mKlik (Mobilno bankarstvo).

Korišćenje Elektronskog bankarstva i Mobilnog bankarstva je regulisano ugovorom između Korisnika i Banke, prije aktivacije usluge i početka korišćenja, kao i Opštim uslovima poslovanja i Posebnim uslovima izdavanja i korišćenja elektronskih instrumenata plaćanja za pravna i fizička lica (u daljem tekstu: Posebni uslovi) Banke.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Banka čuva lične podatke prikupljene o korisniku koji joj mogu pomoći u unapređenju korisničkog iskustva. Informacije se mogu prikupljati na različite načine, uključujući:

Elektronsko bankarstvo, Mobilno bankarstvo, email poruke, putem telefonskih i razgovora u poslovnici, prilikom registracije za korišćenje usluga, javno dostupne podatke na društvenim mrežama, u istraživanja zadovljstva komitenata ili promocije  proizvoda. Banka neće čuvati lične podatke Korisnika duže nego što je neophodno za pružanje usluge ili propisano zakonskim aktima.

Dijeljenje informacija

Potpisivanjem ugovora za korišćenje usluga Korisnik je izričito saglasan i ovlašćuje Banku da može prikupljati, provjeravati i obrađivati njegove lične podatke, lične podatke njegovih ovlašćenih lica, jemaca i drugih povezanih lica (na osnovu njihove saglasnosti), kao i informacije koje su potrebne u svrhu ispunjenja poslovnih odnosa specifičnog ugovora. Pored toga, podaci se mogu prikupljati iz matičnih registara državnih i drugih institucija, te od ostalih pravnih lica, sve u skladu sa Zakonom ili zaključenim pravnim poslom. Sve informacije o poslovnim odnosima između Banke i Korisnika predstavljaju poslovnu tajnu Banke. Korisnik je saglasan da Banka može proslijediti dio njegovih poslovnih informacija i lične podatke trećoj strani, u zemlji i inostranstvu, na osnovu zakonskih propisa, vlasničkih i ugovornih odnosa. Lični podaci i informacije se obrađuju samo u vremenskom periodu neophodnom za ispunjenje svrhe za koju su i prikupljeni, te se arhiviraju u roku i u skladu sa zakonskom/poslovnom obavezom, nakon čega se uništavaju.

Kada se mogu razmjenjivati informacije o Korisniku

Banka može dijeliti dio informacija o Korisniku sa trećom stranom, u skladu sa Opštim i Posebnim uslovima, kao i zakonskim propisima u sljedećim slučajevima:

 • Sprovođenje analize transakcija
 • Upravljanja odnosom sa Korisnikom i upravljanja rizicima u okviru NLB Grupe
 • Procjena efikasnosti marketinških aktivnosti Banke, kao i za istraživanje tržišta
 • Obavljanja poslova iz nadležnosti regulatornih i drugih nadležnih organa
 • Detekcija, prevencija i prosekucija kriminalnih aktivnosti
 • Procjena rizika
 • Obavljanja eksternalizovanih usluga

Podaci o Korisniku se mogu razmjenjivati i za druge specifične namjene za koje Korisnik daje pisanu saglasnost ili ukoliko je to zahtijevano zakonom.

Informacije o Korisniku Banka tretira kao lične i povjerljive, ali se dio može dijeliti sa trećim licima ukoliko je:

 1. Dozvoljeno Ugovorom
 2. Korisnik saglasan
 3. Potrebno da bi se izvršila ugovorena usluga sa Korisnikom, isključivo u slučaju kada Banka ima potpisan ugovor o povjerljivosti informacija sa trećim licima
 4. Zahtjev zakonodavnih, regulatornih ili izvršnih organa
 5. Zahtijevano od Banke u cilju istraživanja ili sprečavanja kaznenog djela
 6. Potrebno za sprovođenje aktivnosti istraživanja tržišta s ciljem pružanja boljih proizvoda i usluga za korisnike

Banka će se uvijek pobrinuti da zaštiti informacije o korisnicima. Banka i njeni zaposleni poštuju tajnost podataka o korisnicima, što je obezbijeđeno elektronskom, fizičkom i proceduralnom zaštitom koja odgovara međunarodnim i standardima NLB Grupe za zaštitu povjerljivih i ličnih podataka i informacija.

Kontakt

NLB Banka privatnost svojih korisnika stavlja na prvo mjesto. Banka će razmotriti Vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Politikom, kao i ostale primjedbe na upravljanje podacima i informacijama. Možete nam se obratiti na: nlbinfo@nlb-rs.ba; 0800 50510 ili adresu Milana Tepića 4, 78000 Banja Luka, RS, BiH.