Stambeni kredit iz sredstava IRB

R

Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i proširenje stambenog prostora

R

do 25 godina

Ponuda stambenog kredita

 • 10.000 – 170.000 KM za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice.
 • 10.000 – 75.000 KM za proširenje stambenog prostora kupovinom ili rekonstrukcijom, nadogradnjom i dogradnjom.
 • Rok otplate do 25 godina

Kamatna stopa

 • 2,65% godišnje, fiksno (EKS od 2,82% godišnje) – Grupa mladi bračni parovi (korisnici sredstava mlađi od 30 godina, oboje);
 • 3,25% godišnje, fiksno (EKS od 3,44% godišnje)  – Beneficirana grupa (članovi porodica poginulih i nestalih boraca, ratni vojni invalidi od I do IV kategorije, civilne žrtve rata od I do IV grupe, osobe sa invaliditetom iz člana 21. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida („Službeni glasnik RS, br. 37/12 i 82/15), porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece, korisnici koji rješavaju stambeno pitanje na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine);
 • 3,65% godišnje, fiksno (EKS od 3,86% godišnje) – Grupa I (bračni parovi, VII stepen stručne spreme oboje, porodice i samohrani roditelji sa troje djece);
 • 3,85% godišnje, fiksno (EKS od 4,07% godišnje) – Opšta grupa (porodice i samohrani roditelji sa jednim ili dvoje djece).

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
 • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 100.000 KM, sa rokom otplate od 25 godina, za
  kupovinu stana, po nominalnoj kamatnoj stopi 3,25% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i hipotekom na stan od 75 m2, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 3,38% godišnje, a mjesečni anuitet: 487,32 KM.

Naknada za obradu zahtjeva

Bez naknade za obradu zahtjeva uz uslov da tražilac kredita uz kredit mora imati ugovoreno ili ugovoriti Aktiv ili Premium paket usluga.

  Za klijente koji ne ispunjavaju prethodni uslov:

   • 0,50% od iznosa kredita, jednokratno

  Instrumenti obezbjeđenja kredita

  • Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, Administrativna zabrana i hipoteka na nepokretnu imovinu, uz polisu osiguranja sa rokom važenja do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke.
  • Ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, Administrativne zabrane za korisnika kredita i jemca, i hipoteka na nepokretnu imovinu, uz polisu osiguranja sa rokom važenja do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke.

  Info

  Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.