Stambeni kredit iz sredstava IRB

R

Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i proširenje stambenog prostora

R

do 25 godina

Ponuda stambenog kredita

 • 10.000 – 150.000 KM za kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice.
 • 10.000 – 75.000 KM za proširenje stambenog prostora kupovinom ili rekonstrukcijom, nadogradnjom i dogradnjom.
 • Rok otplate do 25 godina

Kamatna stopa

 • 2,65% godišnje, fiksno (EKS od 2,82% godišnje) – Grupa mladi bračni parovi (korisnici sredstava mlađi od 30 godina, oboje);
 • 3,25% godišnje, fiksno (EKS od 3,44% godišnje)  – Beneficirana grupa (članovi porodica poginulih i nestalih boraca, ratni vojni invalidi od I do IV kategorije, civilne žrtve rata od I do IV grupe, osobe sa invaliditetom iz člana 21. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida („Službeni glasnik RS, br. 37/12 i 82/15), porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece, korisnici koji rješavaju stambeno pitanje na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine);
 • 3,65% godišnje, fiksno (EKS od 3,86% godišnje) – Grupa I (bračni parovi, VII stepen stručne spreme oboje, porodice i samohrani roditelji sa troje djece);
 • 3,85% godišnje, fiksno (EKS od 4,07% godišnje) – Opšta grupa (porodice i samohrani roditelji sa jednim ili dvoje djece).

Efektivna kamatna stopa

 • Efektivna kamatna stopa zavisi od iznosa kredita, roka otplate i troškova koji ulaze u obračun iste.
 • Ukoliko bi Korisniku kredita Banka odobrila kredit u iznosu od 100.000 KM, sa rokom otplate od 25 godina, za
  kupovinu stana, po nominalnoj kamatnoj stopi 3,25% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i hipotekom na stan od 75 m2, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 3,38% godišnje, a mjesečni anuitet: 487,32 KM.

Naknada za obradu zahtjeva

 • Bez naknade za obradu zahtjeva za kredit do 31.01.2023. godine uz uslov da tražilac kredita uz kredit mora imati ugovoreno ili ugovoriti:
 • kreditnu karticu,
 • dozvoljeno prekoračenje i
 • mobilno i/ili elektronsko bankarstvo sa izvršnom minimalno jednom transakcijom u zadnjih mjesec dana.

 

Za klijente koji ne ispunjavaju prethodne uslove i u slučaju odobrenja kredita bez upisa založnog prava na nekretninu, naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi:

  • 0,50% od iznosa kredita, jednokratno

Instrumenti obezbjeđenja kredita

 • Ukoliko se kreditira 80% vrijednosti nekretnine: dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita, Administrativna zabrana i hipoteka na nepokretnu imovinu, uz polisu osiguranja sa rokom važenja do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke.
 • Ukoliko se kreditira 100% vrijednosti nekretnine: jedan jemac, dvije bjanko mjenice potpisane od strane korisnika kredita i jemca, Administrativne zabrane za korisnika kredita i jemca, i hipoteka na nepokretnu imovinu, uz polisu osiguranja sa rokom važenja do konačne otplate kredita, vinkuliranu u korist Banke.

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informišite na 0800 50 510.