Na osnovu člana 66. stav 1. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 4/17, 19/18 i 54/19), člana 34., 35. i 36. Statuta NLB Banke a.d. Banja Luka (broj S-019/17 od 26.09.2017. godine i broj S-007/20 od 28.05.2020. godine) i Odluke Nadzornog odbora NLB Banke a.d. Banja Luka o sazivanju XLV Skupštine akcionara NLB Banke (vanredna), NLB Banka a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XLV Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (vanredna Skupština)

Obavještavaju se akcionari NLB Banke a.d. Banja Luka da će se XLV Skupština akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka (vanredna), održati dana 06.12.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 10.00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, zbog usvajanja Odluke o rasporedu neraspoređene dobiti iz ranijih godina (za 2018., 2019. i 2020. godinu), te usvajanja Odluke o isplati dividende.

Za XLV Skupštinu akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

  1. Izbor predsjednika Skupštine,
  2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana Komisije za glasanje),
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina;
  4. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine NLB Banke a.d. Banja Luka.

Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Banke najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine Banke.
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini Banke ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja iz Knjige akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 26.11.2021. godine.

Od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine Banke, prijedlozi odluka i drugi materijali o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke biće dostupni svim akcionarima u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Milana Tepića broj 4, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 časova kod sekretara Banke.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta Banke u Banja Luci deset minuta prije termina određenog za početak Skupštine akcionara NLB Banke a.d. Banja Luka.

NLB Banka a.d. Banja Luka